แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎฏีกา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

รายละเอียด : ด้านข้อมูล

รายละเอียด : ด้านการใช้งาน

รายละเอียด : ด้านรูปแบบ

รายละเอียด : ด้านการใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ