ปีงบประมาณ
2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551
งบประมาณ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทงบ เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 งบลงทุน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน d