สถิติจำนวนกฎหมายแต่ละประเภท แยกตามลำดับศักดิ์กฎหมาย