ชื่อ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ตำแหน่ง

เลขาธิการ

การศึกษา

- น.บ. ไทย (2529 - 2532)

- Master of Law ออสเตรเลีย (2537 - 2538)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก

- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก

- เหรียญจักรพรรดิมาลา

- มหาวชิรมงกุฎ