ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
สัญญาจ้างปรับปรุงสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สัญญาเลขที่ 15 2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 20230412 12/04/2566
สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 13 2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 25660412 12/04/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 25660412 12/04/2566
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25660412 12/04/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นเพื่อการทำงานนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25660412 12/04/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ โดยวิธีคัดเลือก 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อป้ายตัวอักษรสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 212 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทางไปจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนสำหรับหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ปฏิบัติการ รุ่นที่ 22 (ห้องราชดำเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานสำหรับหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 (ห้องราชดำเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้อง (wall paper) ห้องเจ้าหน้าที่หน้าห้องเลขาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลอนประตูดิจิตอล จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer รุ่น TravalMate P249 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25660412 12/04/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 25660412 12/04/2566
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25660412 12/04/2566
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25660412 12/04/2566
ประกวดราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25660412 12/04/2566
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นเพื่อการทำงานนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25660412 12/04/2566
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2566 25660119 19/01/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565) 25660105 05/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651229 29/12/2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25651227 27/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 25651226 26/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสาร (Time และ The Economist) (ต่อสมาชิก) 25651215 15/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อประตูอัตโนมัติและระบบควบคุมการเข้า-ออก พร้อมติดตั้ง 25651213 13/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ 25651208 08/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 25651207 07/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางไป ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร 25651207 07/12/2565
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 31 เครื่อง 25651206 06/12/2565
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 25651206 06/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบเครือข่าย จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25651202 02/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Beck-Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25651201 01/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Heinonline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25651201 01/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Dalloz.fr) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25651201 01/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Thomson Reuters Westlaw) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25651201 01/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651122 22/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาบริเวณอาคารท่าช้างวังหน้า ชั้น ๑ 25651122 22/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651121 21/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651110 10/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651110 10/11/2565
สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จุดรับสายสัญญาณ UTP และจุดรับไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม และเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 25651109 09/11/2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบเครือข่าย จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25651103 03/11/2565
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบเครือข่าย จำนวน 15 เครื่อง 25651103 03/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651103 03/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651103 03/11/2565
สัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงานนอกสถานที่ 25651102 02/11/2565
สัญญาซื้อขายสิทธิและอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 25651101 01/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 2/2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 25651027 27/10/2565
สัญญาจ้างทำความสะอาดเลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 25651026 26/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651025 25/10/2565
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย, ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จุดรับสายสัญญาณ UTP และจุดรับไฟฟ้า, ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม และเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธี e-bidding 25651020 20/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ Microsoft ๓๖๕ เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) จำนวน ๕๐๐ สิทธิ โดยวิธีคัดเลือก 25651007 07/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25651004 04/10/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 25651004 04/10/2565
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ Microsoft 365 เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) จำนวน 500 สิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25651004 04/10/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565) 25651003 03/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25651003 03/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง 25650930 30/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาส่งน้ำบริเวณอาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650929 29/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650928 28/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นเพื่อการทำงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650928 28/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650927 27/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650927 27/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น 4 ล้อ แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650927 27/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650927 27/09/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 25650926 26/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650926 26/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๓ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650926 26/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคารและระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650923 23/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650923 23/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650923 23/09/2565
ประกาศราคากลางโครงการเช่าสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ Microsoft 365 เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) จำนวน 500 สิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650923 23/09/2565
ประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์ Microsoft 365 เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) จำนวน 500 สิทธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650923 23/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650923 23/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารท่าช้างวังหน้า และอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650922 22/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650922 22/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ 25650922 22/09/2565
สัญญาโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานนอกสถานที่ Work Anywhere เลขที่ 16/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 25650919 19/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงเรียนพาณิชยการเจ้าพระยา 25650916 16/09/2565
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงเรียนพาณิชยการเจ้าพระยา 25650916 16/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650916 16/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650916 16/09/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 25650916 16/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน 25650914 14/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4 25650914 14/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650912 12/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธี e-bidding 25650908 08/09/2565
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นเพื่อการทำงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650906 06/09/2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650906 06/09/2565
ประกาศประกวดราคาการเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650906 06/09/2565
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650906 06/09/2565
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650906 06/09/2565
ยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงานนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2565 ลว. 1 ก.ย. 2565 25650905 05/09/2565
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงานนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25650905 05/09/2565
ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงานนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25650905 05/09/2565
ประกาศประกวดราคาการจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650905 05/09/2565
ประกาศราคากลางการจ้างเอกสารบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650905 05/09/2565
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม 25650826 26/08/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25650826 26/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650826 26/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮว ๘๖๗๔ กรุงเทพฯ 25650826 26/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650825 25/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบค้นหาเอกสาร (ThaiQuest Search Engine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650824 24/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะในการเดินทางไปประชุม สำหรับโครงการประชุม เรื่อง การประชุม APEC Good Regulatory Practices Conference ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพของระบบกฎหมายของประเทศตามข้อกำหนดว่าด้วยแนวทางในการออกกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650823 23/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25650822 22/08/2565
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นเพื่อการทำงานนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคา 25650808 08/08/2565
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงานนอกสถานที่ 25650808 08/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างปรัปปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่ (Work Anywhere) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650803 03/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4 25650803 03/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ โฟตอน หมายเลขทะเบียน ฮฮ ๑๗๘๔ กรุงเทพฯ 25650803 03/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ โฟตอน หมายเลขทะเบียน ฮฮ ๑๗๘๒ กรุงเทพฯ 25650803 03/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ๕ กร ๖๙๒๘ กรุงเทพฯ 25650803 03/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 212 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650726 26/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650720 20/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650719 19/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650719 19/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตัดผ้าม่านม้วนบังแสงพร้อมติดตั้ง 25650718 18/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650707 07/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650707 07/07/2565
ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่ (Work Anywhere) 25650707 07/07/2565
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) รายการที่ 3 25650707 07/07/2565
จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงและเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650701 01/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650628 28/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650628 28/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 21 และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 31 25650628 28/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650628 28/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ ริโซ่ 25650622 22/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๘กษ ๑๕๗๔ กรุงเทพฯ 25650620 20/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายร่างพระราชบัญญํติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650617 17/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650617 17/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๓ ตัว ที่อาคารท่าช้างวังหน้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ 25650616 16/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร 25650615 15/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650615 15/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมเรอเน่ กียอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650615 15/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อและติดตั้งพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650614 14/06/2565
ประกาศราคากลางการจ้างรื้อและติดตั้งพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650614 14/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่มวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650614 14/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสิทธิ การใช้งานโปรแกรม Microsoft ๓๖๕ Business Standard จำนวน ๑๐๐ สิทธิ 25650613 13/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงเรียนพาณิชยการเจ้าพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650613 13/06/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) 25650608 08/06/2565
จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แบบเอกสารตามกฎกระทรวงกำนหดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเอกชนฯ 25650607 07/06/2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650607 07/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650601 01/06/2565
ประกาศราคากลางการเช่าอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650601 01/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650601 01/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650601 01/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ AVTECH จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650601 01/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบทำความเย็นรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ๕ กร ๖๙๒๘ 25650531 31/05/2565
ประกาศราคากลางการเช่าอาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า เทาวเวอร์ เอ 25650525 25/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650525 25/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650524 24/05/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 25650524 24/05/2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮว ๘๖๗๔ กรุงเทพฯ 25650523 23/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ AVTECH จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650511 11/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบัวพื้นห้องเลขาธิการ ชั้น ๕ และห้องรองเลขาธิการ ชั้น ๔ ทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650511 11/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจก เปลี่ยนโช๊คประตู และติดตั้งประตูสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650503 03/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นคาร์บอน ยี่ห้อ Health way รุ่น HW-20600-3 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650503 03/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650428 28/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดพิมพ์แบบแนบท้ายคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แบบเอกสารตามกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25650427 27/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 1/2565 เรื่อง แบบเอกสารตามกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650426 26/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650426 26/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650426 26/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650405 05/04/2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 25650405 05/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650325 25/03/2565
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๓ ตัว ที่อาคารท่าช้างวังหน้า ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650322 22/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650318 18/03/2565
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650317 17/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650317 17/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650316 16/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ โดยวิธีคัดเลือก 25650301 01/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650223 23/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล KSDK สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650223 23/02/2565
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650221 21/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650215 15/02/2565
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650214 14/02/2565
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650214 14/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650210 10/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ ริโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650210 10/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650210 10/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650210 10/02/2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25650207 07/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ AVTECH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650207 07/02/2565
ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650204 04/02/2565
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650203 03/02/2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650131 31/01/2565
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25650131 31/01/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 25650121 21/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 25650120 20/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ AVTECH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650119 19/01/2565
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25650117 17/01/2565
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VIOP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650117 17/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ 25650114 14/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650111 11/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องหมวดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650110 10/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้ง บริเวณระเบียงอาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25650110 10/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการฯ 25650106 06/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษแบงค์สี) 25650106 06/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25650106 06/01/2565
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP (สคก.7740-001-0003-0258) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651229 29/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มคลัตช์รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ๕ กร-๖๙๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651228 28/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๓ ตัว ที่อาคารท่าข้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25651227 27/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641224 24/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641224 24/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25641223 23/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641221 21/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคาร 13 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641221 21/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 100 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641221 21/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641221 21/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641221 21/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641220 20/12/2564
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 7.2565 ลว. 29 ต.ค. 2564 25641217 17/12/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25641217 17/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (การจัดจ้างทำคำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบโดยตรง รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641216 16/12/2564
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (การจัดจ้างทำคำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบโดยตรง รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641216 16/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Thonsom Reuters Westlaw และฐานข้อมูลกฎหมาย Practical Law) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641216 16/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Beck Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641216 16/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Hein online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641216 16/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Dalloz fr.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641216 16/12/2564
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการฯ 25641215 15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641215 15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641215 15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641215 15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641213 13/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร Time และ The Economist (ต่อสมาชิก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641207 07/12/2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 25641207 07/12/2564
ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สัญญาเลขที่ 4/2564 ลว 25 ตุลาคม 2564 25641203 03/12/2564
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641130 30/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641130 30/11/2564
ประกาศสัญญาจ้างทำของจ้างบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สัญญาเลขที่ 4/2564 ลว 25 ตุลาคม 2564 25641129 29/11/2564
ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 5/2565 ลว 26 ตุลาคม 2564 25641129 29/11/2564
ประกาศสัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ 6/2565 ลว 27 ตุลาคม 2564 25641129 29/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการ 25641129 29/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานและบริการเครื่องดื่มเดือนธันวาคม 2564 25641129 29/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 13 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641124 24/11/2564
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงานประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร ด้วยวิธี e-bidding 25641124 24/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง บริเวณ ชั้น ๑ อาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641119 19/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น E5005AC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641119 19/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641119 19/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641119 19/11/2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธี e-bidding 25641118 18/11/2564
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างขอบเขตของงานจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร 25641117 17/11/2564
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร 25641117 17/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานรองเลขาธิการฯ (นายนพดลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641115 15/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าม่านโปร่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641111 11/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25641111 11/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 25641111 11/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641103 03/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริการเครื่องดื่ม พ.ย. 2564 25641027 27/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641025 25/10/2564
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 25641020 20/10/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 25641020 20/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641020 20/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641019 19/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองอากาศ ยี่ห้อ Health way รุ่น HW-๒๐๖๐๐-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641014 14/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641004 04/10/2564
ประกาศสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์) 25641001 01/10/2564
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 107 เครื่อง) 25641001 01/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640930 30/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25640930 30/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640930 30/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) โดยวิธีคัดเลือก 25640930 30/09/2564
สัญญาจ้างทำของโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 25640929 29/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25640928 28/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640928 28/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640928 28/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๔ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640928 28/09/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 25640928 28/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640928 28/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640927 27/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ (เทเวศร์) 25640927 27/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง 25640927 27/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640922 22/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าใช้สำหรับตู้โทรศัพท์ PABX ยี่ห้อ APC UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640922 22/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640922 22/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการบริการดูแลรักษาระบบค้นหาเอกสาร (ThaiQuest Search Engine) ปี 2565 25640921 21/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP9003SP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640920 20/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ ที่อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640920 20/09/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการต่ออายุสิทธิการใช้งานซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) 25640917 17/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ตามโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 25640916 16/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 13 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640916 16/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ APC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640916 16/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640916 16/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจางจง 25640916 16/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮว 8674 กรุงเทพฯ รายการเติมน้ำยาแอร์พร้อมขันข้อต่อท่อแอร์และทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640916 16/09/2564
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธี e-bidding 25640915 15/09/2564
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 25640915 15/09/2564
ประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธี e-bidding 25640915 15/09/2564
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25640915 15/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิมเติมครั้งที่ ๒) 25640914 14/09/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ (เทเวศร์) 25640914 14/09/2564
ประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ (เทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640914 14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640914 14/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรองเลขาธิการฯ ชั้น ๒ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640914 14/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธี e-bidding 25640913 13/09/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ประจำปี 2565 25640913 13/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640909 09/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640909 09/09/2564
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี e-bidding 25640909 09/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 8) 25640908 08/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25640903 03/09/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี e-bidding 25640830 30/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding 25640827 27/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อแซมท่อประปาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640826 26/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640826 26/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 19 25640826 26/08/2564
ร่างประกาศประกวดราคาและร่าง TOR โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี e-bidding 25640825 25/08/2564
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 25640825 25/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟและควบคุมกระแสไฟ ยี่ห้อ Emerson Electric โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640824 24/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์สำรองไฟและควบคุมกระแสไฟ ยี่ห้อ Soltec โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640824 24/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640824 24/08/2564
ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640823 23/08/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อลิฟต์โดยสาร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640823 23/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640819 19/08/2564
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซิมการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640818 18/08/2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 7 25640817 17/08/2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640817 17/08/2564
สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง สัญญาเลขที่ 12/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 25640811 11/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ โฟตอน หมายเลขทะเบียน ฮฮ 1784 กรุงเทพฯ 25640811 11/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ โฟตอน หมายเลขทะเบียน ฮฮ 1782 กรุงเทพฯ 25640811 11/08/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding 25640805 05/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเหล็กฉากสำหรับวางเอกสาร จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640805 05/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640805 05/08/2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-bidding 25640805 05/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640730 30/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640730 30/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๑๓ เครื่อง 25640730 30/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง 25640730 30/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในโครงสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือแนวทางการพัฒนากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640730 30/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในโครงการสัมมนาการพัฒนาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640730 30/07/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-bidding 25640723 23/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640720 20/07/2564
ประกาศร่างประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 25640719 19/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 25640719 19/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 107 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 25640719 19/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640717 17/07/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640716 16/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อและจัดทำระบบสายไฟฟ้า สายสัญญาณ และ CCTV ในห้อง Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640714 14/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP9003SP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640713 13/07/2564
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640709 09/07/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640709 09/07/2564
ยกเลิกการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัมนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธี e-bidding 25640709 09/07/2564
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการพัมนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 25640709 09/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ ตามโครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640708 08/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 25640708 08/07/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding 25640707 07/07/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 15 เครื่อง 25640707 07/07/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 25640707 07/07/2564
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 107 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25640705 05/07/2564
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 107 เครื่อง 25640705 05/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น E5005AC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640630 30/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายและมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน 25640629 29/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบ E-book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640629 29/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเล่มวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640623 23/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดคอลโทรลวาล์วควบคุมระดับน้ำที่อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640618 18/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาคาร ๒ 25640618 18/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640618 18/06/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 25640617 17/06/2564
ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640615 15/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640607 07/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640607 07/06/2564
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2564 25640531 31/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640531 31/05/2564
ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564 25640524 24/05/2564
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมอุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพ ยี่ห้อ ATEN รุ่น VS0801A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640524 24/05/2564
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint รุ่น P455d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640524 24/05/2564
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 13 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640524 24/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธี e-bidding 25640519 19/05/2564
สัญญาจ้างทำของตามโครงการจัดทำคำแปลประมวลกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ (ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 25640518 18/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 25640517 17/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28 25640511 11/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 18 25640511 11/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งค่าระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640511 11/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบค้นหาเอกสาร THai Quest Search Engine (ต่ออายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640511 11/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ www.lawreform.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640511 11/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล Video Conference พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640511 11/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ Kaspersky Antivirus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640511 11/05/2564
จ้างซ่อมแซมพื้นห้องประชุมโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640507 07/05/2564
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำใต้ซิงค์อ่างล้างจานที่อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น ๔ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640507 07/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุมจากอาคารท่าช้างวังหน้าไปอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640507 07/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640503 03/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640503 03/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 34 รายการ 25640503 03/05/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640430 30/04/2564
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน 25640430 30/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640430 30/04/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25640430 30/04/2564
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 25640430 30/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาแตก ที่อาคาร ๒ และซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำที่อาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640427 27/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาแตก ที่อาคาร ๒ และซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำที่อาคารท่าช้างวังหน้า 25640427 27/04/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) 25640426 26/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640426 26/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 25640423 23/04/2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างยานพาหนะ โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายกฤษฎีกาในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ครั้งที่ 1 ) 25640419 19/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวบันไดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640408 08/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมจากฝ้าเพดานในห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640408 08/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640407 07/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะโครงการฝึกอบรมนักกฎหมายกฤษฎีกาในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ครั้งที่ 1 ) 25640331 31/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้โซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640331 31/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP7503SP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640325 25/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640325 25/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษไข ยี่ห้อ ริโซ่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640324 24/03/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4) 25640323 23/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25640322 22/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640322 22/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25640322 22/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่น TravelMate P249 Series จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25640322 22/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25640322 22/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อลดภาระของประชาชนและงานพัฒนากฎหมาย ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640318 18/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อลดภาระของประชาชนและงานพัฒนากฎหมาย ชุดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640318 18/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640316 16/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint P455d 25640315 15/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณระเบียงชั้น ๕ อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ 25640303 03/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 25640303 03/03/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) 25640224 24/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาบริเวณผนังห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640224 24/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640224 24/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640223 23/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640223 23/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ บราเดอร์ รุ่น MFC-L2700D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640222 22/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษแบงค์ กระดาษการ์ดและซองเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640217 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640217 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาและอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640217 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640217 17/02/2564
สัญญาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน สัญญาเลขที่ 5/2564 25640215 15/02/2564
สัญญาจ้างทำของ (จ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) สัญญาเลขที่ 4/2564 25640215 15/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปั๊มดูดท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 25640210 10/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางสื่ออนไลน์ของสำนักข่าว ครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 10 25640209 09/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640208 08/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่น TravelMate P249 Series จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640208 08/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640203 03/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640201 01/02/2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640128 28/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640127 27/01/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 25640125 25/01/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640125 25/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว ครั้งที่ ๒ 25640120 20/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดน้ำเข้าออก ชั้น 4 อาคาร 2 25640119 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ Power Cut รุ่น 115CNC 25640119 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อง Fuji Xerox DocuPrint P455d จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640118 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 5 กร 6928 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640118 18/01/2564
สัญญาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ถ 25640115 15/01/2564
จ้างบริการบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 211 เครื่อง 25640113 13/01/2564
จ้างซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำและซ่อมแซมฝ้าเพดาน 25640113 13/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640112 12/01/2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างยานพาหนะ โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายกฤษฎีกาในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ครั้งที่ 1 ) 25640111 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๔๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25640108 08/01/2564
ประกาศสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม เลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 25640106 06/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 29 รายการ 25641229 29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641229 29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25641229 29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง 25631225 25/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Heinonline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631225 25/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาและเปลี่ยนโถชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631225 25/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother ร่น MFC-8510DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631225 25/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631225 25/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะทำงานไม้ 1 ตัว และเก้าอี้ 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631225 25/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631225 25/12/2563
ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631223 23/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะประชุมขนาดเล็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631221 21/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องคอ พร้อมกรอบบัตรพลาสติก จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631221 21/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint P455d จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631218 18/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ 25631216 16/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Thomson) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631216 16/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Dalloz.fr) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631216 16/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย BECK-Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631216 16/12/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25631214 14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 18 25631214 14/12/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 25631214 14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา ชั้น ๑ อาคาร ๒ 25631214 14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปดำเนินโครงการฝึกอบรมนักกฎหมายกฤษฎีกาในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ครั้งที่ 1 ) 25631214 14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631207 07/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลประมวลกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ (ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 25631204 04/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28 25631202 02/12/2563
สัญญาเช่าใช้วงจรและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563 25631201 01/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631127 27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน 25631127 27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631126 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631126 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคารท่าช้างวังหน้า และอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631126 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631124 24/11/2563
ประกาศราคากลางจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คน และพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน 25631124 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น SL-X7600LX 25631124 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี e-bidding 25631118 18/11/2563
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25631118 18/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25631117 17/11/2563
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631113 13/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำที่อาคาร ๒ 25631112 12/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 25631112 12/11/2563
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปดำเนินโครงการ สืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีด้วยใจภักดิ์ (จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และสถานที่เอกชนใน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631112 12/11/2563
ประกาศข้อตกลงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านดูแลอาคารสถานที่ ข้อตกลงเลขที่ 35/2564 25631110 10/11/2563
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการ งานจัดทำฐานข้อมูลภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนฯ ข้อตกลงเลขที่ 33-34/2564 25631110 10/11/2563
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ตามโครงการของกองกฎหมายปกครอง ข้อตกลงเลขที่ 31-32/2564 25631110 10/11/2563
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ ข้อตกลงเลขที่ 27-30/2564 25631110 10/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631109 09/11/2563
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ตามโครงการของกองกฎหมายไทย ข้อตกลงเลขที่ 1-26/2564 25631106 06/11/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธี e-bidding 25631106 06/11/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงนคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ปีงบประมาณ 2564 25631106 06/11/2563
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 25631106 06/11/2563
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำคำแปลประมวลกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ (ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 25631106 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศใต้ 25631105 05/11/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ 25631102 02/11/2563
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25631102 02/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631029 29/10/2563
ซื้อหมึกพิมพ์และดรัมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631029 29/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631028 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานส่วนการคลังและส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631027 27/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631027 27/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะเพื่อเดินทางไปดำเนินโครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631027 27/10/2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และกระดาษไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631026 26/10/2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631026 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 25631022 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง 25631022 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกุญแจประตูห้องทำงาน กุญแจตู้ล้อเลื่อน และกุญแจโต๊ะทำงาน 25631022 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมือจับประตูห้องทำงานสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 25631022 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์งานและถ่ายเอกสาร จำนวน 1,400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631022 22/10/2563
สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๓ ชุด 25631002 02/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631001 01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631001 01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631001 01/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25631001 01/10/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งวด (๓ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต wifi ในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรการกฤษฎีกา จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Law for ASEAN ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดชาร์ปน้ำทิ้งอ่างล้างมือ อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630929 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำบานประตูรั้วเหล็กและจัดทำป้อมยา ณ อาคาร 13 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630928 28/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ใหม่) 25630928 28/09/2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คนและพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630928 28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Law for ASEAN ประจำปี 2564 25630927 27/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630925 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและแก้ไขระบบไฟฟ้า ณ อาคาร 13 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630923 23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630923 23/09/2563
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน ๓ ชุด 25630922 22/09/2563
ยกเลิกประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630922 22/09/2563
ยกเลิกประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630922 22/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน และสถานที่จัดประเมินผลโครงงานพัฒนากฎหมาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630921 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระดาษคำตอบ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630921 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630921 21/09/2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630918 18/09/2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒ 25630918 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630918 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630917 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630917 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630917 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำชาย ชั้น ๔ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630917 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น SL-X7600LX โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 25630915 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630915 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630914 14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลงข้อมูลเทปบันทึกเสียงและเทปวีดีโอเป็นระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630914 14/09/2563
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630913 13/09/2563
ประกาศราคากลางการเช่าที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630912 12/09/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630911 11/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630911 11/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630911 11/09/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630910 10/09/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630910 10/09/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 25630910 10/09/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 25630910 10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Multifunction และเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630910 10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630910 10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันซึมขอบหน้าต่างและทำกันสาดหน้าต่าง 25630910 10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 111 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630910 10/09/2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630909 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630909 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คลิฟต์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630908 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630908 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นพับได้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630908 08/09/2563
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25630903 03/09/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25630903 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630903 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 25630903 03/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25630901 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 17 25630827 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630827 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630827 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและรางน้ำฝน 25630827 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศ เปลี่ยนลูกบิดประตู และซ่อมแซมอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630825 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630825 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ประเภทสารคดีตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630821 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 25630821 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมก๊อกน้ำอ่างล้างมือ 25630821 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน และสถานที่จัดประเมินโครงงานพัฒนานักกฎหมาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630821 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระดาษคำตอบ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630821 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630820 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630820 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปดำเนินโครงการสัมมนา เรื่อง ระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630820 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาด 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 6) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาด 6x10 นิ้ว 4 สี (ครั้งที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630820 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630817 17/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630813 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์งานและถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๒๐๐ รีม 25630811 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 25630806 06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630805 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง 25630731 31/07/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 25630730 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้พร้อมติดตั้งท่อน้ำและหัวฉึดเปิด-ปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630730 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630730 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีด้วยใจภักดิ์ (จิตอาสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630730 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะในการเดินทางไปศึกาาดูงานดครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630729 29/07/2563
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 19/2563 25630724 24/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630723 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำระบบจดแจ้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630717 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630710 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630710 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25630709 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋า สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25630709 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเล่มวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630708 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำที่อาคาร ๒ ชั้น ๑ 25630703 03/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้า 25630703 03/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8510dn จำนวน 2 เครื่อง 25630703 03/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน ๔๓ รายการ 25630702 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630702 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก 25630701 01/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630629 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกตัดแสงนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630629 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 211 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630625 25/06/2563
สัญญาจ้างทำของ (โครงการจ้างจัดทำระบบงานอิเล็กทรอนิกส์) เลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2563 25630623 23/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์รวมและเครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630619 19/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630619 19/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8510dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630617 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา ชั้นดาดฟ้า อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630617 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630615 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาด 6x10 นิ้ว 4 สี (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630612 12/06/2563
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม เลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 25630612 12/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 25630611 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630611 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ 25630611 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดสี 180 แกรม จำนวน 5 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630611 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630605 05/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630604 04/06/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าบริการใช้ลิขสิทธิ์) 25630528 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๔๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630526 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำอาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630522 22/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630522 22/05/2563
สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน สัญญาเลขที่ 14/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563 25630521 21/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630521 21/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง 25630521 21/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25630520 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ 25630519 19/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม ด้วยวิธี e-bidding 25630518 18/05/2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม ด้วยวิธี e-bidding 25630518 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองอากาศ ยี่ห้อ Health way รุ่น HW-๒๐๖๐๐-๓ จำนวน ๓ เครื่อง 25630515 15/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม ด้วยวิธี e-bidding 25630514 14/05/2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630512 12/05/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630512 12/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มเติมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630507 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630507 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630507 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630507 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังอาคารที่มีน้ำรั่วซึม โดยวิธีเฉพาเจาะจง 25630507 07/05/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ 25630505 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน ด้วยวิธี e-bidding 25630505 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายไม้ผุและกระถางต้นไม้ ชั้นดาดฟ้าสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630505 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ 25630501 01/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630429 29/04/2563
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 25630429 29/04/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 25630429 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้สักโบราณ จำนวน ๔ ตัว และเก้าอี้ไม้สัก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630427 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะสนาม จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้สนาม จำนวน ๑๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630427 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้หนังสือไม้สัก จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630427 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1 อาคาร 2 25630422 22/04/2563
ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีคัดเลือก 25630413 13/04/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน 25630409 09/04/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน 25630409 09/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 25630408 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน 25630403 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน 25630403 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630403 03/04/2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน ด้วยวิธี e-bidding 25630401 01/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังกั้นห้อง (ต่อเติม) บริเวณห้องทำงานกรรมการร่างกฎหมายประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630331 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630330 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน 25630330 30/03/2563
ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 25630327 27/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630326 26/03/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630326 26/03/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพี่ยงพอกับการใช้งาน 25630326 26/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๗ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630324 24/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน (ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630324 24/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630323 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรจำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630317 17/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 25630313 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีคัดเลือก 25630312 12/03/2563
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630312 12/03/2563
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630312 12/03/2563
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630312 12/03/2563
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630312 12/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630311 11/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 78 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630311 11/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงาน ชั้น 4 ด้านทิศใต้ อาคารท่าช้างวังหน้า 25630311 11/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคาร ๒ 25630310 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูและซ่อมแซมโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630310 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ 25630310 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์งานและถ่ายเอกสาร จำนวน 1,200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630310 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630309 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แฟ้มปกเหลือง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 5,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630305 05/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630304 04/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้โซฟา จำนวน ๓ ตัว (รวม ๗ ที่นั่ง) 25630304 04/03/2563
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานที่อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630303 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630303 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630303 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ดรัม สำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630303 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630302 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศจากอาคารกรมโยธาธิการฯ ไปยังสำนักงานฯ อาคารเทเวศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630228 28/02/2563
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25630226 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630225 25/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเลขาธิการ ชั้น ๕ อาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630225 25/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630224 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630221 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจำนวน 2 คน และบริการเครื่องดื่ม จำนวน 1 คน ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630220 20/02/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕) 25630220 20/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง 25630219 19/02/2563
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม 25630219 19/02/2563
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดซื้อเพิ่ม 25630219 19/02/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีพิเศษ 25630218 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะเช่าอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร ๓ (อาคารเทเวศร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630214 14/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาใต้พื้นในห้องน้ำชาย อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630213 13/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630212 12/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร (รายงานข้อเสนอของผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงต่อรัฐบาลรวมทั้งบทสรุปผู้บริหาร) หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630212 12/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะ ในการเดินทางไปดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630212 12/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint P455d 25630211 11/02/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 25630211 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำเนา และกระดาษไข สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630204 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630204 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ "รวมบทบัญญัติและเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630131 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานทำความดีด้วยใจภักดิ์ (จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630129 29/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคาร 2 25630128 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630123 23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร (กระเป๋าถุงผ้าแคนวาสและกระเป๋าถุงผ้าพับเก็บ) 25630123 23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร (แก้วน้ำสแตนเลส) 25630123 23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630122 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวร้อนและครีมทำความสะอาดหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630122 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้าและอาคาร 2 25630121 21/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ ๖x๑๐ นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630120 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประกาศนียบัตร หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630117 17/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น E5005AC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630116 16/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630110 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630110 10/01/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 25630110 10/01/2563
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562 25630109 09/01/2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2562 25630109 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮว-๘๖๗๔ รายการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630108 08/01/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ชำรุด เส้นทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 1 ถึง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25630108 08/01/2563
ข้อตกลงจ้างเลขที่ 38/2563 25630108 08/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านทึบ-ฝ้าม่านโปร่ง พร้อมติดตั้ง 25630107 07/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพาหนะ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 26 25630103 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 25621226 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน 25621226 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้าและอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621220 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Heinonline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621220 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621220 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621220 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621220 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Beck-Online) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621218 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 25621218 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621213 13/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Lexis Advanced) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621212 12/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621212 12/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Dalloz.fr) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621212 12/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้โซฟา จำนวน ๕ ตัว 25621211 11/12/2562
ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 25621211 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 25621209 09/12/2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) 25621209 09/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621209 09/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๒๒ 25621206 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621206 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีด้วยใจภักดิ์ (จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621206 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621206 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสาร (ต่ออายุสมาชิก) The Economist โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621206 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621206 06/12/2562
สัญญาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน 25621204 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621128 28/11/2562
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปี 2563 25621127 27/11/2562
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ Law for ASEAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621126 26/11/2562
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25621126 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25621125 25/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25621125 25/11/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562 25621122 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสาร ประจำปี 2563 25621122 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ ด้วยวิธี e-bidding 25621121 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓ คน โดยวิธีคัดเลือก 25621120 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ชำรุด เส้นทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร ๑ ถึง อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621119 19/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้าและอาคาร ๒ 25621119 19/11/2562
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดทำคำแปลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 25621118 18/11/2562
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 2 รายการ 25621114 14/11/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 25621113 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621112 12/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องไสกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621112 12/11/2562
บันทึกข้อตกลงจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 37/2563 25621112 12/11/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25621111 11/11/2562
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25621111 11/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25621107 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง 25621107 07/11/2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 25621107 07/11/2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม 2563 25621101 01/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621101 01/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ 25621031 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้าและอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621031 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีคัดเลือก 25621025 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง 25621025 25/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ (เลขที่ 35/2563) 25621022 22/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ (เลขที่ 34/2563) 25621022 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดิน จำนวน ๒ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621022 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม สำหรับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ทะเบียน ฮว8674 25621018 18/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 36.2563 25621017 17/10/2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621017 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 25621016 16/10/2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 25621016 16/10/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25621015 15/10/2562
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2563 25621011 11/10/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25621008 08/10/2562
ประกาศราคากลางจ้าเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 25621008 08/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621007 07/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทยประจำปีงบประมาณ 2563 25621007 07/10/2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25621001 01/10/2562
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ 25621001 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Wifi ในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณบ่อพักน้ำใต้ดิน อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 22 เครื่อง และรายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620924 24/09/2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 75 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620924 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 25620919 19/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ (ครั้งที่ 6 7 8) 25620913 13/09/2562
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน จำนวน 9 เครื่อง 25620913 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2561 25620911 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น อี-สตูดิโอ 506เอสอี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620910 10/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา อาคาร 2 25620904 04/09/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25620903 03/09/2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมายและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ ๒ 25620903 03/09/2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,800 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620902 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟลชไดร์ฟ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมายและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 2 25620830 30/08/2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว-8674 รายการเปลี่ยนยางรถยนต์ 25620829 29/08/2562
จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ HORIZON รุ่น BQ-140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนปั๊มน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับการปิดเปิดประตูห้องทำงาน 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว จำนวน 10 ชุด 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูทางเข้าอาคาร ๒ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 25620829 29/08/2562
จ้างกำจัดเชื้อราบนฝ้าในห้องประชุมโบราณ 25620829 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องโทรสารและเครืองถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 92 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์สำเนา หมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์และกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25620823 23/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25620823 23/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ 25620820 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620820 20/08/2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620819 19/08/2562
จ้างซ่อมรถส่วนกลาง รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว-8674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620819 19/08/2562
สัญญาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรแสดงตนและหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 5) 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูห้องทำงาน จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ POWERCUT รุ่น 115CNC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องประชุมโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เก็บแฟ้มของส่วนการเจ้าหน้าที่และซ่อมแซมโต๊ะประชุมกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำของสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนและอาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620801 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้ายูซและน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620731 31/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620731 31/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระดาษคำตอบ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620730 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนและจัดประเมินโครงการพัฒนากฎหมาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620730 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25620725 25/07/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 25620722 22/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำหญิง อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620722 22/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดและกระดาษแบงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620719 19/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620718 18/07/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 50/2562 ลว. 8 กรกฎาคม 2562 25620710 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620710 10/07/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620710 10/07/2562
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมาบริการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620710 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกและดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620710 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกรีเฟคทีฟสีฟ้า 25620705 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 25620703 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว จำนวน 3 ชุด 25620703 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมายไทย 25620703 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อการแปลสำหรับการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Better Regulation Principles in the Age of Disruptive Technology From Theory to Practice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620701 01/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620630 30/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์การฟัง โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายอาญาในยุคเปลี่ยนผ่าน : การศึกษาความท้าทายและความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและกระบวนการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620628 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620628 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ 25620626 26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Network ครั้งที่ ๕ 25620626 26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๖ 25620626 26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ และหมึกสำหรับเครืองโทรสาร จำนวน 18 รายการ 25620624 24/06/2562
บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 47-49/2562 ลว. 12 มิ.ย. 2562 25620620 20/06/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ 3/2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องทำงานและซ่อมแซมหน้าต่างบานกระจกขอบอลูมิเนียม 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางไปสัมมนา (จังหวัดนครปฐม) 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้ง อาคาร 2 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ จำนวน 59 รายการ 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 13 รายการ 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเล่มวารสาร จำนวน 75 เล่ม 25620614 14/06/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25620612 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25620611 11/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้าและอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620611 11/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสายพ่วง (ปลั๊กไฟ) จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620607 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620531 31/05/2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620530 30/05/2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620530 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 25620530 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,200 รีม โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620529 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620529 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคาร 2 25620529 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620528 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การติดตั้งและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Wifi) ในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620527 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620527 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620523 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620523 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620523 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาด 6x10 นิ้ว 4 สี (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620522 22/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางไปสัมมนา (กรุ่งเทพฯ-ระยอง-กรุงเทพฯ) โดยวิธีเจาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง สัญญาเลขที่ 21/2562 ลว. 13 พ.ค. 2562 25620516 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน และระบบป้องกันไฟไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620514 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620514 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปารั่ว บริเวณด้านหลังห้องทำงานของฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620514 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำหญิง อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ 25620513 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูและซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม 25620513 13/05/2562
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อชุดรับรอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620510 10/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25620510 10/05/2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (สัญญาเลขที่ 20/2562) 25620507 07/05/2562
สัญญาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) (สัญญาเลขที่ 19/2562) 25620502 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620502 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620501 01/05/2562
สัญญาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๖ คน 25620426 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620426 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620424 24/04/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 25620422 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620422 22/04/2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 25620420 20/04/2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 25620420 20/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหาร อาคาร 2 ชั้น 2 25620417 17/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 25620411 11/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620411 11/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620410 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620410 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและบันไดอลูมิเนียม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620405 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกและดรัม สำหรับเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620405 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกและดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620405 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน และจัดประเมินโครงงานพัฒนากฎหมาย หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนายการขึ้นไป รุ่นที่ 25 25620404 04/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620404 04/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ผลการดำเนินงาน/ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620402 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชษ 1976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังห้องทำงานของฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25620326 26/03/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25620326 26/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620326 26/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 5 กร 6928 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620325 25/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูหนีไฟ บริเวณด้านหลังห้องทำงานของฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620325 25/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620325 25/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620319 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620319 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน ๙๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620318 18/03/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ ท.1/2562 25620318 18/03/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ 3/2562 ลว. 18 ต.ค. 2561 25620314 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 2) 25620313 13/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620312 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620312 12/03/2562
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม) สัญญาเลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 25620311 11/03/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620308 08/03/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620308 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน (การจัดทำชุดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน/ภารกิจของสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620307 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25620307 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620305 05/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 25620304 04/03/2562
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 28/2/2562 25620304 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620301 01/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620228 28/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620227 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ดรั้มและกล่องทิ้งผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620227 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาววศินี เล้าประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวมัณฑนา ฮุยเกี๊ยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกและดรั้มเครืองพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620225 25/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ ด้วยวิธี e-bidding 25620225 25/02/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน 1 โครงการ 25620222 22/02/2562
สัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน เลขที่ 11/2562 25620220 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 94 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620220 20/02/2562
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 25620214 14/02/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620214 14/02/2562
จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620211 11/02/2562
ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น SL-X7600LX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620211 11/02/2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620208 08/02/2562
ซื้อชุดกรองอากาศ ยี่ห้อ Helthway รุ่น HW-20600-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620208 08/02/2562
จ้างจัดทำกระเป๋าถุงผ้าและถุงใส่แก้วเผยแพร่ตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620208 08/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620207 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620207 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ 25620207 07/02/2562
จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2562 25620206 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ 25620206 06/02/2562
สัญญาซื้อขายโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทนในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม สัญญาเลขที่ 13/2562 25620204 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคา 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 25620130 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 20 25620129 29/01/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธี e-bidding 25620128 28/01/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620128 28/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 240 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620124 24/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620123 23/01/2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธี e-bidding 25620122 22/01/2562
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธี e-bidding 25620122 22/01/2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620122 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620116 16/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucentre-ll 6000 โดยวิธีเฉพาเจาะจง 25620115 15/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทนในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีคัดเลือก 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ใส ขนาด 106x70 ซม. จำนวน 5 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 หนา 80 แกรม จำนวน 1,000 รีม โดยเฉพาะเจาะจง 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รายการสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3 ขั้ว ขนาด 800 แอมแปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครงการด้วยวิธี e-bidding 25620109 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620108 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนำคำแปลกฎหมายลงระบบ Trados เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก 25620104 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620104 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายประหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Dalloz fr.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620103 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธี e-bidding 25611228 28/12/2561
ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25611227 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611227 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611226 26/12/2561
ประกาศร่างขอบเขตการดำเนินงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 25611225 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611225 25/12/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน ๑ โครงการ 25611225 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611225 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ-5098 25611221 21/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง 25611221 21/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 25611220 20/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611220 20/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611220 20/12/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทนในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 25611218 18/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611217 17/12/2561
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริการเครื่องดื่ม สัญญาเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Lexis Advanced) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Heinonline) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611211 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611211 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่้องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611211 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล้กเก็บแบบฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611207 07/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611207 07/12/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611204 04/12/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611204 04/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611203 03/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ (ครั้งที่ ๑) 25611203 03/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร 25611128 28/11/2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611123 23/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611123 23/11/2561
สัญญาค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน 25611123 23/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611123 23/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบกฎหมายจำแนกตามหัวข้อเรื่อง (THCA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611122 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611122 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611121 21/11/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 25611119 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 25611119 19/11/2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611119 19/11/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน 25611119 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611119 19/11/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) ซ่อมเอกสารต้นฉบับการร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25611116 16/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611116 16/11/2561
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน พ.ย. 2561 สัญญาเลขที่ 5/2562 25611116 16/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611115 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611114 14/11/2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่าบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX 25611113 13/11/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611107 07/11/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611107 07/11/2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611107 07/11/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25611107 07/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพานะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ชม 1686 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611107 07/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611107 07/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ชษ-1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ฮว-8674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ชษ-1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 4/2562 25611102 02/11/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม (ประจำเดือน ตุลาคม 2561) สัญญาเลขที่ 2/2562 25611101 01/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611031 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม เดือน พ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611031 31/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611026 26/10/2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611026 26/10/2561
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน 25611026 26/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611025 25/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611025 25/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611018 18/10/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2) 25611018 18/10/2561
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 57/2561 25611018 18/10/2561
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ ๑๙๗๖ 25611018 18/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉาะเจาะจง 25611017 17/10/2561
ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611011 11/10/2561
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611011 11/10/2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 25611009 09/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่าน (ห้องเลขาธิการฯ และห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารด้านทิศเหนือ) 25611004 04/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25611002 02/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611001 01/10/2561
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ 55/2561 25611001 01/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 25610928 28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610928 28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร (ประจำเดือนตุลาคม 2561) 25610928 28/09/2561
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม เดือน ต.ค. 2561 25610928 28/09/2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610928 28/09/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 25610927 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610927 27/09/2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610927 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610927 27/09/2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610927 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย จำนวน 26 คน 25610926 26/09/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีคัดเลือก 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นายสิรวิชญ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นายอดิศักดิ์ ทิพย์หมัด) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นางสาววรัญญา วิวัฒน์พรไพศาล) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นางสาวมณีจันทร์ พึ่งภักดี) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2561 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610925 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นายณภัทร ภัทรพิศาล) 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวอาณดา ยิ้มโกศล) 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610924 24/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 44/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 58/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 57/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 56/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 53/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 52/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 49/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 48/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 47/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 46/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 45/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างผู้จัดทำคำแปลตามโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน(ปีงบประมาณ 2561) 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดิ่ม 25610922 22/09/2561
สัญญาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ด 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 37/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างบริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ เลขที่ 36/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมายบริการถ่ายเอกสาร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ 33/2561 ครั้งที่ 1 25610922 22/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610921 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610921 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610921 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๓ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610921 21/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 25610920 20/09/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศเอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆ 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลยที่ 33/2561 ครั้งที่ 1 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายปกครอง เลขที่ 31/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายปกครอง เลขที่ 30/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 29/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 28/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 27/2561 25610919 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดรับรอง จำนวน 1 ชุด 25610919 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610919 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 25610917 17/09/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2561 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610913 13/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25610911 11/09/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการเครื่องดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25610911 11/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610911 11/09/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถโดยสารประจำทาง 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไข 25610911 11/09/2561
ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม 25610911 11/09/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25610911 11/09/2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610911 11/09/2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610911 11/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610904 04/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอาคาร ๑ จำนวน ๖ เครื่อง อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒ เครื่อง และอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมชั้น ๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610831 31/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้จัดการศึกษาดูงานในต่างประเทส ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงรุ่นที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610704 04/07/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7 25610704 04/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ 5149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610704 04/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ บราเดอร์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง 25610629 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้โซฟาเดี่ยว 25610629 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610629 29/06/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610629 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกันสาด ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่อง Copy Printer และกระดาษไขแม่พิมพ์ 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลและกระดาษไขแม่พิมพ์ 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610625 25/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610620 20/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 25610614 14/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเย็บเล่มวารสารฝ่ายห้องสมุดกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗) 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25610612 12/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 25610611 11/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 25610607 07/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 25610606 06/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25610606 06/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 1,500 รีม 25610604 04/06/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 1,500 รีม 25610604 04/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบกฎหมายจำแนกตามหัวข้อเรื่อง (THCA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610601 01/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610601 01/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610601 01/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8510DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 38 รายการ 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 80 รายการ 25610531 31/05/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 80 รายการ 25610530 30/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กรางไฟฟ้า 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศส่วนการคลัง (เปลี่ยนแคปรัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610524 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างว่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อยามาฮ่า อปป 945 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610523 23/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610521 21/05/2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610521 21/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25610517 17/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610516 16/05/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ชษ 1975 25610510 10/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ในการสอบข้อเขียน และการประเมินผลโครงการพัฒนากฎหมาย 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2561 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเอกสารพิมพ์ตราครุฑ 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2561 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 25610507 07/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรล้างมือ 25610507 07/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง รหัสเครื่อง FCU 3-05 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร 25610503 03/05/2561
ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610503 03/05/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 25610503 03/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610502 02/05/2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610430 30/04/2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่และกระดาษเช็ดมือ 25610427 27/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610427 27/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610427 27/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610420 20/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610420 20/04/2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) 25610420 20/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร และดรัมเครื่องโทรสาร 25610420 20/04/2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตูห้องทำงาน ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารท่าช้างวังหน้าด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแบงค์ ขนาด 55 แกรม 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไข ยี่ห้อ ริโก้ 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1976 โดยวิธีเฉพาะจง 25610411 11/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย ของกองกฎหมายไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610404 04/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย ของกองกฎหมายไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610404 04/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าหนังสือหรับใส่เอกสารตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร โดยวิธีตกลงราคา 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าถุงผ้าเผยแพร่ตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร โดยวิธีตกลงราคา 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก 25610328 28/03/2561
ประกาศผู้ชนะการซื้อติดตั้งโปรแกรม SDL Trados studio 2017 Professional (Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610327 27/03/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน 25610320 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 25610320 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ด 180 แกรม 25610320 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610315 15/03/2561