สมัครสมาชิกวารสาร

                                                                                                                                                                                   

สมัครเป็นสมาชิก วารสารกฎหมายปกครอง การชำระเงินสั่งจ่ายในนาม

วารสารกฎหมายปกครอง   1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 2220206-9 ต่อ 308 โทรสาร 2263612