5ธันวาคม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ
ปรับเป็นพินัย
saraban
วารสารกฎหมายปกครอง เล่มที่ ๓๕
วารสารกฤษฎีกา เล่มที่ 3 ตอนที่
สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 22
วารสารกฎหมายเปรียบเทียบ ปีที่
ปรับเป็นพินัย
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรั
แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนัก
รัฐธรรมนูญ
ITA2566
lawUpdate
ลูกบทแบบไหนต้องรับฟังความคิดเห
wfa
เกี่ยวกับหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน
กฎหมาย กฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย
คำแปลกฎหมาย คำแปลกฎหมาย
งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย

มาตรา77ของรัฐธรรมนูญ

รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบตาม พ.ร.บ. 77

 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒

 สถิติจำนวนกฎหมายแต่ละประเภท

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (223)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (212)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (402)

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป

หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (57)

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

อ่านทั้งหมด
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค...

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...

อ่านทั้งหมด
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กร...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กร...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...

อ่านทั้งหมด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ...

พิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายแ...

การสัมมนา เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายแ...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนา เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกร...

โครงการสัมมนา เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกร...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง

โครงการสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง "หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง : หลักการและแ...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย"

อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗

อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๗

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๗

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉ...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ : มุมมองของนายธนาคาร (Ba...

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ : มุมมองของนายธนาคาร (Ba...

อ่านทั้งหมด
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กร...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กร...

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

อ่านทั้งหมด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรม...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๘

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๘

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Krisdika Focus ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อ่านทั้งหมด
ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้

ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป...

โครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป...

อ่านทั้งหมด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี

อ่านทั้งหมด
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...

อ่านทั้งหมด
พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่...

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่...

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...

อ่านทั้งหมด
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ...

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ...

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุสล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุสล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...

อ่านทั้งหมด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธ...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธ...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพนักกฎหมายกฤษฎีกา

การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพนักกฎหมายกฤษฎีกา

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินส่ว...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินส่ว...

อ่านทั้งหมด
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง วิวัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส และบทบาทของสภาแห่งรัฐในการพัฒน...

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง วิวัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส และบทบาทของสภาแห่งรัฐในการพัฒน...

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

Krisdika Focus ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

Krisdika Focus ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุท...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุท...

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...

อ่านทั้งหมด
การถ่ายทอดความรู้สึกและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและการใช้บังคับประมวลกฎหมายและกฎ รวมถึงร...

การถ่ายทอดความรู้สึกและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและการใช้บังคับประมวลกฎหมายและกฎ รวมถึงร...

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๘

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๘

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

Krisdika Focus ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

อ่านทั้งหมด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าที่สารสนเทศและตำแหน่งช่างทั่ว...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าที่สารสนเทศและตำแหน่งช่างทั่ว...

อ่านทั้งหมด
พิธีลงนาม MOU โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการก...

พิธีลงนาม MOU โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการก...

อ่านทั้งหมด
พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สืบสานพระราชปณิธาณ

พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สืบสานพระราชปณิธาณ " ธรรมราชินี" เนื่องในโอกาสว...

อ่านทั้งหมด
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนั...

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนั...

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎ...

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎ...

อ่านทั้งหมด
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านทั้งหมด
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

อ่านทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำ...

การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำ...

อ่านทั้งหมด
การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านทั้งหมด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อผลักดันงานตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและแผนงานพัฒนากฎหมาย ระยะ ...

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อผลักดันงานตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและแผนงานพัฒนากฎหมาย ระยะ ...

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...

พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน...

อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประ...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...

อ่านทั้งหมด
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานค...

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานค...

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา

อ่านทั้งหมด
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๘ ปี

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๘ ปี

อ่านทั้งหมด
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการประเมินส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการ...

การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการประเมินส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการ...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับรางวัล "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากค...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...

อ่านทั้งหมด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ...

อ่านทั้งหมด
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์

อ่านทั้งหมด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ...

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มห...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มห...

อ่านทั้งหมด
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”...

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”...

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM Sharing Day) และมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้...

กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM Sharing Day) และมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้...

อ่านทั้งหมด
โครงการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างโปร่งใส

โครงการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างโปร่งใส

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ...

อ่านทั้งหมด
การประชุม

การประชุม "26th session of the Regulatory Policy Committee"

อ่านทั้งหมด
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษ...

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษ...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๑

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๑

อ่านทั้งหมด
โครงการสร้างสรรค์ให้มุ่งมั่นในจิตดีด้วยการประกวดคำขวัญเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและป้องกันการ...

โครงการสร้างสรรค์ให้มุ่งมั่นในจิตดีด้วยการประกวดคำขวัญเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและป้องกันการ...

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๑

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๑

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

อ่านทั้งหมด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานปล...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานปล...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ...

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๑

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๑

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุค...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุค...

อ่านทั้งหมด
วันสงกรานต์ ๒๕๖๖

วันสงกรานต์ ๒๕๖๖

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๒

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๒

อ่านทั้งหมด
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณ...

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณ...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดจา...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดจา...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนัก...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนัก...

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๑)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๑)

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ...

พิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ...

อ่านทั้งหมด
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระน...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระน...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทดลองการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (น้องดินสอ) ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทดลองการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (น้องดินสอ) ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบ...

อ่านทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย โครงการเชื่อมโยงข...

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย โครงการเชื่อมโยงข...

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

Krisdika Focus ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

Krisdika Focus ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

อ่านทั้งหมด

Library

 • lawreform
 • สำนักกฎหมายปกครอง
 • สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
 • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 • สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • Hart Publishing, Oxford
 • Law for ASEAN
 • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 • มาตรการในการเผยแพร่ฯ
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ
 • การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ช่องทางในการให้ประชาชน
Google Anlytics
Statcounter Web Anlytics