พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติฯ

กฎหมายไทย

คำอธิบายกฎหมาย