คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 ดำรงตำแหน่ง
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายอารีย์ วงศ์อารยะ กรรมการ
นายอาษา เมฆสวรรค์ กรรมการ
นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ กรรมการ
นายปรีชา วัชราภัย กรรมการ
นายประสพสุข บุญเดช กรรมการ
นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 ดำรงตำแหน่ง
พลเอกประพาฬ กุลพิจิตร กรรมการ
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กรรมการ
นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการ
นางโฉมศรี อารยะศิริ กรรมการ
นายดิเรก อิงคนินันท์ กรรมการ
ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร กรรมการ
นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 ดำรงตำแหน่ง
คุณพรทิพย์ จาละ ประธานกรรมการ
นายประสงค์ วินัยแพทย์ กรรมการ
นายเกริก วณิกกุล กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ
นางสุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการ
นายสุนทร ทรงฤกษ์ กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 4 ดำรงตำแหน่ง
นายอมร จันทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
นายสมยศ เชื้อไทย กรรมการ
นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ กรรมการ
นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการ
นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรรมการ
นายไผทชิต เอกจริยกร กรรมการ
พลอากาศเอกวิสุรินทร์ มูลละ กรรมการ
นายอักขราทร จุฬารัตน กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 ดำรงตำแหน่ง
นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย ประธานกรรมการ
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการ
นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการ
นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ กรรมการ
นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ
นายณรงค์ ใจหาญ กรรมการ
นายธนะ ดวงรัตน์ กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 ดำรงตำแหน่ง
นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ
นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการ
นายสบโชค สุขารมณ์ กรรมการ
นายชุมพร ปัจจุสานนท์ กรรมการ
นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการ
นายวศิน ธีรเวชญาณ กรรมการ
นายอุดม รัฐอมฤต กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 ดำรงตำแหน่ง
นายสรรเสริญ ไกรจิตติ ประธานกรรมการ
นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการ
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการ
นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ กรรมการ
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ
นายจรูญ อินทจาร กรรมการ
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการ
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 ดำรงตำแหน่ง
นายเกษม สุวรรณกุล ประธานกรรมการ
นายทักษพล เจียมวิจิตร กรรมการ
นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ
นายสุรินทร์ นาควิเชียร กรรมการ
นายนรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการ
นายบุญปลูก ชายเกตุ กรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ
นายศรีราชา วงศารยางกูร กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9 ดำรงตำแหน่ง
นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
นายสุนทร มณีสวัสดิ์ กรรมการ
นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการ
นางสาวพวงเพชร สารคุณ กรรมการ
นางสุดาศิริ วศวงศ์ กรรมการ
พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการ
นายนคร ศิลปอาชา กรรมการ
นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการ
พลเรือเอกพลเดช เจริญพูล กรรมการ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 ดำรงตำแหน่ง
นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกรรมการ
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ
นายวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ กรรมการ
นางจริยา เจียมวิจิตร กรรมการ
นายสมชาย พงษธา กรรมการ
นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ กรรมการ
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการ
นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการ
นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กรรมการ
นายสุขุม กาญจนพิมาย กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 ดำรงตำแหน่ง
นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการ
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการ
นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการ
นายไพโรจน์ วายุภาพ กรรมการ
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ กรรมการ
นายประทีป เฉลิมภัทรกุล กรรมการ
นายวรรณชัย บุญบำรุง กรรมการ
นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 ดำรงตำแหน่ง
นายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ
นายบดี จุณณานนท์ กรรมการ
นายธานิศ เกศวพิทักษ์ กรรมการ
นายปัญญา ถนอมรอด กรรมการ
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล กรรมการ
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล กรรมการ
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
นายศักดา ธนิตกุล กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 ดำรงตำแหน่ง
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ
นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล กรรมการ
นายกำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการ
นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ
พลตำรวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด กรรมการ
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ
พลเรือเอกปรีชาญ จามเจริญ กรรมการ
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 ดำรงตำแหน่ง
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ
นายดิเรก สุนทรเกตุ กรรมการ
นายนพนิธิ สุริยะ กรรมการ
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ
นายชีพ จุลมนต์ กรรมการ
นายอนันต์ จันทรโอภากร กรรมการ
นายพสุ โลหารชุน กรรมการ