สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 1)

1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-0206-9,0-2221-5306,0-2221-5313,0-2221-5344,0-2221-5376,0-2221-5395 โทรสาร 0-2226-6201, 0-2226-3612 e-mail  nr0900@ocs.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 2)

19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2280-0563,0-2280-7685-6,0-2280-7900-7,0-2280-7909,0-2280-7911-14


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (อาคาร 3)

394/14 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2222-0206-9 โทรสาร 0-2226-6201


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 4 (อาคาร 4)

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน โทรศัพท์ 0-2280-0790,0-2280-0796,0-2280-0797,0-2280-0798 โทรสาร 0-2280-0782