สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 1)

1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-0206-9,0-2221-5306,0-2221-5313,0-2221-5344,0-2221-5376,0-2221-5395 โทรสาร 0-2226-6201, 0-2226-3612 e-mail: saraban@ocs.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 2)

19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2280-0563,0-2280-7685-6,0-2280-7900-7,0-2280-7909,0-2280-7911-14 e-mail: saraban@ocs.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 4 (อาคาร 4)

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน โทรศัพท์ 0-2280-0790,0-2280-0796,0-2280-0797,0-2280-0798 โทรสาร 0-2280-0782 e-mail: saraban@ocs.go.th