ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20230929 29/09/2566
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒ 25660425 25/04/2566
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ 25660425 25/04/2566
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักงบประมาณ อนุมัติ) 25660425 25/04/2566
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักงานฯ เสนอ) 25660425 25/04/2566
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ ๑๒ 25651018 18/10/2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 25651018 18/10/2565
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25651010 10/10/2565
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 25650922 22/09/2565
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ 25650412 12/04/2565
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ 25650412 12/04/2565
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักงานฯ เสนอ) 25650411 11/04/2565
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักงบประมาณ อนุมัติ) 25650411 11/04/2565
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ 25650411 11/04/2565
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25640928 28/09/2564
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25640830 30/08/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ 25640713 13/07/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ 25640713 13/07/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ 25640713 13/07/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ 25640503 03/05/2564
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 25640503 03/05/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 25640503 03/05/2564
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 25640419 19/04/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562 25631224 24/12/2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2563 25631102 02/11/2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2020 25631102 02/11/2563
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25630925 25/09/2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) 25630420 20/04/2563
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25630420 20/04/2563
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (75%ตามมติ ครม. 14 ม.ค. 2563) 25630420 20/04/2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1) 25630420 20/04/2563
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 25630420 20/04/2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25630420 20/04/2563
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 25630323 23/03/2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2019 25621030 30/10/2562
งบทดลอง เดือน ก.ย. ๒๕๖๒ 25621030 30/10/2562
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25621007 07/10/2562
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๑ 25621001 01/10/2562
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับย่อ) 25620620 20/06/2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ 25620426 26/04/2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 25620426 26/04/2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620426 26/04/2562
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25620326 26/03/2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 25620315 15/03/2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน ก.ย. ๒๕๖๑ 25611019 19/10/2561
งบทดลอง เดือน ก.ย. ๒๕๖๑ 25611019 19/10/2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๐ 25611012 12/10/2561
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 25610925 25/09/2561
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 25601201 01/12/2560
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 25600927 27/09/2560
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการฯ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๙ 25600927 27/09/2560
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดย สตง.) 25591202 02/12/2559
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25591202 02/12/2559
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 25590219 19/02/2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๗ 25590219 19/02/2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 25590219 19/02/2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๕ 25590219 19/02/2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๔ 25590219 19/02/2559
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 25571104 04/11/2557
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 25560918 18/09/2556
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 25551017 17/10/2555
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 25550210 10/02/2555
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25531006 06/10/2553
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 25521015 15/10/2552
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๑ 25520907 07/09/2552
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 25511016 16/10/2551
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๐ 25510818 18/08/2551
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 25501114 14/11/2550
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๔๙ 25501026 26/10/2550
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๔๘ 25500404 04/04/2550
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 25490715 15/07/2549
รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗ 25490131 31/01/2549