วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 มี 7 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. แก้ไขกฎกระทรวงที่ทับซ้อนกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวม ๗ ฉบับ ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว อุดมลักษณ์ บุญสว่าง
10.15 น. ถึง 12.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย ชัยยุทธนา วงศ์วานิช
13.30 น. ถึง 15.30 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี สถานภาพของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาย ภุมรินทร์ ศรีมูล
14.00 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
14.15 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว จันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์
15.45 น. ถึง 18.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอหารือแนวทางการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง พิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล
16.30 น. ถึง 18.30 น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์