วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2565 มี 0 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง