วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 มี 4 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
09.30 น. ถึง 12.00 น. กรมการปกครองขอหารือการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม 301 อาคารเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารเทเวศร์ นางสาว พานิภา ปันส่า
10.00 น. ถึง 12.00 น. หลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นางสาว นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
13.30 น. ถึง 16.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอหารือการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาย ชัยยุทธนา วงศ์วานิช
13.30 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์