ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 20230803 03/08/2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 25660727 27/07/2566
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 25660704 04/07/2566
ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 25660626 26/06/2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๓ 25660615 15/06/2566
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุนที่ ๓๓ 25660614 14/06/2566
งานแถลงข่าวแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25660612 12/06/2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25660606 06/06/2566
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 25660603 03/06/2566
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25660603 03/06/2566
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25660603 03/06/2566
วันวิสาขบูชา 25660602 02/06/2566
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก PGE ในคณะกรรมการว่าด้วยการอุดหนุนและการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้องค์การการค้าโลก 25660601 01/06/2566
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 25660601 01/06/2566
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25660601 01/06/2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๒) : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุน 25660529 29/05/2566
รางวัลอันเนื่องมาจากความทุ่มเทในการทำงานของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25660529 29/05/2566
พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ในการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25660518 18/05/2566
วันพีชมงคล 25660516 16/05/2566
พิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องใน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี ๒๕๖๖ 25660511 11/05/2566
การศึกษาดูงานในการปฏิบัติราชการตามภารกิจด้านระบบงานร่างกฎหมายผ่านระบบคลาวด์ และการทำงานนอกสถานที่ (Work Anywhere) 25660510 10/05/2566
๖ พค สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 25660503 03/05/2566
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรองศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรภิติคุณ 25660503 03/05/2566
วันฉัตรมงคล 25660501 01/05/2566
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 25660428 28/04/2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา 25660421 21/04/2566
วันสงกรานต์ ๒๕๖๖ 25660412 12/04/2566
พิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 25660412 12/04/2566
๖ เมษายน วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 25660405 05/04/2566
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 25660405 05/04/2566
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 25660403 03/04/2566
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา 25660331 31/03/2566
๓๑ มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 25660331 31/03/2566
การสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25660329 29/03/2566
การประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (Big Rock) 25660329 29/03/2566
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจริต 25660322 22/03/2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 25660320 20/03/2566
วันมาฆบูชา 25660303 03/03/2566
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “มาตรการป้องกันสังคมและผู้เสียหายจากการกระทำความผิดอุกฉกรรจ์ และการส่งเสริม การบำบัดและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำความผิดซ้ำ” 25660224 24/02/2566
การเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบกลางทางกฎหมายและการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25660215 15/02/2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๑) 25660210 10/02/2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๒ 25660126 26/01/2566
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส 25660124 24/01/2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๒ 25660124 24/01/2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๑) 25660121 21/01/2566
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “มาตรการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการกระทำความผิดด้วยการริบทรัพย์สินตามมูลค่า” 25660121 21/01/2566
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พุทธศักราช ๒๕๖๖ 25660108 08/01/2566
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 25660108 08/01/2566
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 25660101 01/01/2566
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 25660101 01/01/2566
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 25660101 01/01/2566
การสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25651227 27/12/2565
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๒๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25651226 26/12/2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๕ 25651226 26/12/2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) และการดูแลสุขภาพจิตในการทำงาน 25651223 23/12/2565
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ครบรอบ ๘๙ ปี 25651209 09/12/2565
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๙ ปี 25651209 09/12/2565
๗ ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 25651207 07/12/2565
พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 25651205 05/12/2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 25651205 05/12/2565
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 25651202 02/12/2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างบทบาทการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25651114 14/11/2565
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 25651022 22/10/2565
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 25651022 22/10/2565
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 25651010 10/10/2565
กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM Sharing Day) และมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 25650929 29/09/2565
กฤษฎีกาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) 25650921 21/09/2565
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 25650921 21/09/2565
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25650812 12/08/2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25650812 12/08/2565
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 25650811 11/08/2565
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25650811 11/08/2565
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๕ 25650807 07/08/2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 25650728 28/07/2565
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 25650728 28/07/2565
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 25650728 28/07/2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 25650728 28/07/2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 25650728 28/07/2565
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25650727 27/07/2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ 25650727 27/07/2565
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25650713 13/07/2565
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 25650713 13/07/2565
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 25650711 11/07/2565
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายภาครัฐ 25650624 24/06/2565
โครงการสร้างสรรค์ให้มุ่งมั่นในจิตดีด้วยการประกวดคำขวัญเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของสำนักงานฯ 25650622 22/06/2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๑ 25650620 20/06/2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25650614 14/06/2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25650606 06/06/2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 25650603 03/06/2565
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25650602 02/06/2565
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25650602 02/06/2565
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๑ 25650602 02/06/2565
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 25650602 02/06/2565
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๑ 25650531 31/05/2565
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 25650505 05/05/2565
วันฉัตรมงคล 25650504 04/05/2565
๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 25650428 28/04/2565
โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25650425 25/04/2565
การประชุม "26th session of the Regulatory Policy Committee" 25650419 19/04/2565
๖ เมษายน วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 25650405 05/04/2565
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 25650405 05/04/2565
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25650402 02/04/2565
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 25650401 01/04/2565
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน 25650401 01/04/2565
โครงการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างโปร่งใส 25650328 28/03/2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด 25650301 01/03/2565
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25650222 22/02/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันการทุจริต 25650112 12/01/2565
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 25650108 08/01/2565
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 25650101 01/01/2565
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับรางวัล "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 25641221 21/12/2564
การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25641217 17/12/2564
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา 25641213 13/12/2564
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๘ ปี 25641210 10/12/2564
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างบทบาทการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25641210 10/12/2564
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 25641205 05/12/2564
พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 25641205 05/12/2564
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 25641202 02/12/2564
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อผลักดันงานตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและแผนงานพัฒนากฎหมาย ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 25641119 19/11/2564
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการประเมินส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 25641028 28/10/2564
การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25641021 21/10/2564
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 25641021 21/10/2564
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” 25641021 21/10/2564
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25640929 29/09/2564
๒๔ กันยายน วันมหิดล วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" 25640923 23/09/2564
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25640922 22/09/2564
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25640825 25/08/2564
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 25640812 12/08/2564
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25640812 12/08/2564
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25640728 28/07/2564
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25640723 23/07/2564
ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้ 25640706 06/07/2564
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน๒๕๖๔ 25640603 03/06/2564
วันพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 25640510 10/05/2564
๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 25640428 28/04/2564
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 25640405 05/04/2564
พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปี ๒๕๖๓ 25640402 02/04/2564
การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา ๙๐๔ 25640326 26/03/2564
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25640317 17/03/2564
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 25640304 04/03/2564
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25640115 15/01/2564
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 25640107 07/01/2564
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ 25640101 01/01/2564
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก 25641228 28/12/2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 25631225 25/12/2563
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๘ 25631224 24/12/2563
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๘ 25631222 22/12/2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อต้านการทุจริต 25631217 17/12/2563
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง วิวัฒนาการของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส และบทบาทของสภาแห่งรัฐในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 25631216 16/12/2563
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี 25631209 09/12/2563
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี 25631209 09/12/2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๗ ปี 25631209 09/12/2563
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 25631207 07/12/2563
พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 25631205 05/12/2563
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุสล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 25631205 05/12/2563
พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สืบสานพระราชปณิธาณ " ธรรมราชินี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 25631204 04/12/2563
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีด้วยใจภักดิ์ (จิตอาสา) 25631130 30/11/2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25631126 26/11/2563
โครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25631109 09/11/2563
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 25631109 09/11/2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง 25631102 02/11/2563
การถ่ายทอดความรู้สึกและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและการใช้บังคับประมวลกฎหมายและกฎ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ปนะชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 25631030 30/10/2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25631023 23/10/2563
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม 25631023 23/10/2563
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 25631016 16/10/2563
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 25631016 16/10/2563
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 25631016 16/10/2563
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25631012 12/10/2563
พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25631012 12/10/2563
การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพนักกฎหมายกฤษฎีกา 25631002 02/10/2563
พิธีลงนาม MOU โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสำนักงาน ก.พ. 25631001 01/10/2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630930 30/09/2563
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25630930 30/09/2563
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๙ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25630921 21/09/2563
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๗ 25630911 11/09/2563
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๗ 25630911 11/09/2563
โครงการสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง "หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง : หลักการและแนวทางปฏิบัติ" 25630903 03/09/2563
โครงการสัมมนา เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630903 03/09/2563
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย" 25630901 01/09/2563
การสัมมนา เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 25630824 24/08/2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25630813 13/08/2563
พิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25630812 12/08/2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25630812 12/08/2563
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25630810 10/08/2563
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 25630807 07/08/2563
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๓ 25630807 07/08/2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630730 30/07/2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630730 30/07/2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630730 30/07/2563
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630730 30/07/2563
โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25630730 30/07/2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630729 29/07/2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630728 28/07/2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 25630728 28/07/2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ 25630724 24/07/2563
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25630724 24/07/2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 25630723 23/07/2563
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25630720 20/07/2563
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ : มุมมองของนายธนาคาร (Bankers) 25630714 14/07/2563
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 25630713 13/07/2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 25630703 03/07/2563
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25630703 03/07/2563
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 25630703 03/07/2563
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 25630603 03/06/2563
๓ มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25630530 30/05/2563
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25630519 19/05/2563
วันพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 25630511 11/05/2563
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๓ 25630505 05/05/2563
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 25630505 05/05/2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 25630504 04/05/2563
วันฉัตรมงคล 25630501 01/05/2563
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 25630501 01/05/2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ในการจัดประชุมกรรมการกฤษฎีกาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 25630416 16/04/2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทดลองการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (น้องดินสอ) ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25630410 10/04/2563
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 25630401 01/04/2563
กฤษฎีกาขานรับนโยบาย พร้อมมาตรการและระบบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน 25630324 24/03/2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล (VDO Content & VDO Presentation) 25630312 12/03/2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันการทุจริต 25630312 12/03/2563
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๒๒ 25630309 09/03/2563
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๖ 25630309 09/03/2563
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : มุมมองจากผู้ร่างกฎหมาย นักวิชาการ และนักกฎหมายต่างประเทศ 25630305 05/03/2563
การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และความเข้าใจการดำเนินการตามพระราชบัญํติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 25630304 04/03/2563
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ 25630228 28/02/2563
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25630226 26/02/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630226 26/02/2563
โครงการกฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 25630214 14/02/2563
วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ 25630205 05/02/2563
พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 25630128 28/01/2563
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา : การสอบสวนคดีอาญาโดยมิชอบ 25630114 14/01/2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25630103 03/01/2563
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ 25630102 02/01/2563
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบ ๘๖ ปี และวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25621227 27/12/2562
การประชุมร่วมระหว่าง Regulatory Reform Office และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25621227 27/12/2562
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 25621225 25/12/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25621220 20/12/2562
๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๖ ปี 25621209 09/12/2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 25621205 05/12/2562
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 25621205 05/12/2562
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 25621205 05/12/2562
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๘ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 25621114 14/11/2562
กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25621024 24/10/2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 25621024 24/10/2562
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25621023 23/10/2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25621023 23/10/2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 25621018 18/10/2562
กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 25621016 16/10/2562
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 25621015 15/10/2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 25621015 15/10/2562
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25621013 13/10/2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25621013 13/10/2562
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๙ ปี 25621011 11/10/2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25621011 11/10/2562
พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 25621011 11/10/2562
กิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของสำนักงานฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Knowledge Management 25621010 10/10/2562
กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25621010 10/10/2562
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25621010 10/10/2562
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25621009 09/10/2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 25621002 02/10/2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25620925 25/09/2562
การสัมมนาคณะกรรมการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620924 24/09/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 25620924 24/09/2562
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 25620923 23/09/2562
โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 25620923 23/09/2562
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 25620923 23/09/2562
การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25620918 18/09/2562
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ ๒ 25620917 17/09/2562
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจสำหรับการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐ 25620917 17/09/2562
การสัมมนาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างแนวทางตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25620917 17/09/2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นร่างแนวตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25620916 16/09/2562
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 25620911 11/09/2562
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 25620911 11/09/2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 25620812 12/08/2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620812 12/08/2562
การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายอาญาในยุคเปลี่ยนผ่าน : การศึกษาความท้าทายและความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและกระบวนการพิเศษ (Criminal Law in Transition : the Challenge and Promise of Technology and Special Regimes) 25620809 09/08/2562
โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย 25620809 09/08/2562
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๒ 25620807 07/08/2562
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 25620805 05/08/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620801 01/08/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620801 01/08/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง 25620801 01/08/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25620801 01/08/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620801 01/08/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 25620801 01/08/2562
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25620730 30/07/2562
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 25620730 30/07/2562
OCS การดำเนินโครงการ Implementing Regulatory Reform and Mainstreaming Good Regulatory Practice ภายใต้โครงการ Country Programme ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 25620723 23/07/2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาในกาารวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของต่างประเทศ 25620723 23/07/2562
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้านการป้องกันการทุจริต (ครั้งที่ ๓) 25620712 12/07/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๘๕ ปี 25620712 12/07/2562
โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 25620711 11/07/2562
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ 25620711 11/07/2562
การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบที่ดีในยุคเทคโนโลยีแห่งความเปลี่ยนแปลง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ 25620709 09/07/2562
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 25620709 09/07/2562
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 25620702 02/07/2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๗ 25620701 01/07/2562
โครงการเสริมสร้างการนำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อต่อต้านการทุจริต 25620627 27/06/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25620625 25/06/2562
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 25620621 21/06/2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานฯ (ครั้งที่ ๒) 25620619 19/06/2562
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 25620617 17/06/2562
โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง มาตรการบังคับทางกฎหมาย 25620614 14/06/2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๑) 25620614 14/06/2562
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 47 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 25620613 13/06/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 25620603 03/06/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 25620603 03/06/2562
การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เรื่อง แนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ การกำจัดขยะ และการจัดวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 25620530 30/05/2562
โครงการฝึกอบรมการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 25620528 28/05/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 25620528 28/05/2562
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๕ 25620527 27/05/2562
วันวิสาขบูชา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 25620515 15/05/2562
แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment 25620514 14/05/2562
พิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องใน “วันปรีดี พนมยงค์ ๒๕๖๒” 25620511 11/05/2562
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620509 09/05/2562
วันพืชมงคล ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 25620508 08/05/2562
พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620425 25/04/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 25620424 24/04/2562
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620423 23/04/2562
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620423 23/04/2562
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620423 23/04/2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620423 23/04/2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของต่างประเทศ 25620411 11/04/2562
การสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25620411 11/04/2562
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดบทบัญญัติมาตราคลุมในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 25620411 11/04/2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับทางปกครอง พ.ศ. .... 25620411 11/04/2562
การสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 25620411 11/04/2562
การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25620403 03/04/2562
พิธีปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ 25620403 03/04/2562
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25620401 01/04/2562
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25620326 26/03/2562
การสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 25620321 21/03/2562
โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดบทยกเลิกพระราชบัญญัติและบทนิยามของร่างพระราชบัญญัติ 25620320 20/03/2562
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๕ 25620320 20/03/2562
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้านการป้องกันการทุจริต 25620320 20/03/2562
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี ศาลปกครอง 25620307 07/03/2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต 25620226 26/02/2562
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25620221 21/02/2562
โครงการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 25620221 21/02/2562
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620218 18/02/2562
วันมาฆบูชา ๒๕๖๒ 25620218 18/02/2562
โครงการปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 25620214 14/02/2562
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 25620213 13/02/2562
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620211 11/02/2562
โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง ชื่อร่างพระราชบัญญัติและการจัดหมวดหมู่สาระของร่างพระราชบัญญัติ 25620211 11/02/2562
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๔ 25620131 31/01/2562
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๒๐ 25620131 31/01/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร 25620109 09/01/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร 25620108 08/01/2562
แผนปฏิบัติการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25620108 08/01/2562
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการป้องกันการทุจริต การบรรยายครั้งที่ ๑ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต 25620102 02/01/2562
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620102 02/01/2562
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 25620101 01/01/2562
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑ เรื่อง ปฏิรูปกฎหมาย... เริ่มที่ปฏิรูป Mindset 25611221 21/12/2561
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๕ ปี 25611218 18/12/2561
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" 25611215 15/12/2561
๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๕ ปี 25611206 06/12/2561
พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 25611205 05/12/2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 25611205 05/12/2561
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๖ เข้าศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบัติด้านกฎหมาย 25611205 05/12/2561
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25611119 19/11/2561
การสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25611119 19/11/2561
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25611023 23/10/2561
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 25611023 23/10/2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25611023 23/10/2561
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 25611022 22/10/2561
พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 25611014 14/10/2561
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 25611003 03/10/2561
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25611003 03/10/2561
โครงการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา 25611003 03/10/2561
การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25611002 02/10/2561
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 25611002 02/10/2561
การสัมมนา เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 25610928 28/09/2561
กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ (KM sharing Day) จากผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610927 27/09/2561
การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง 25610926 26/09/2561
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน 25610926 26/09/2561
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 25610926 26/09/2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610926 26/09/2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฟื้นฟูสุขภาพกายที่ดี 25610926 26/09/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610924 24/09/2561
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 25610924 24/09/2561
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ 25610924 24/09/2561
สำนักงานฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 25610924 24/09/2561
โครงการสัมมนา เรื่อง การมอบอำนวจทางปกครอง 25610918 18/09/2561
กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ เรื่อง เทคนิคและการเตรียมตัวชี้แจงสภา : แชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 25610918 18/09/2561
การสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 25610906 06/09/2561
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 25610831 31/08/2561
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25610830 30/08/2561
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน 25610830 30/08/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฟื้นฟูสุขภาพกายที่ดี 25610829 29/08/2561
โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 25610828 28/08/2561
การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 25610827 27/08/2561
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชสีมา 25610827 27/08/2561
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 25610823 23/08/2561
การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ณ โรงแรมแมนดาริน 25610822 22/08/2561
การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610822 22/08/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับบทบาท ภารกิจ ระบบการทำงาน และโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610821 21/08/2561
การสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610821 21/08/2561
การประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 25610820 20/08/2561
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 25610817 17/08/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ (สายงานอำนวยการ) 25610817 17/08/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ (สายงานนักกฎหมายกฤษฎีกาและพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร) 25610817 17/08/2561
การประชุมดำเนินงานเคลือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 25610816 16/08/2561
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 25610814 14/08/2561
วันรพี ๒๕๖๑ 25610810 10/08/2561
การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 25610807 07/08/2561
๗ สิงหาคม วันรพี น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 25610803 03/08/2561
พิธีเปิดโครงการ "กฤษฎีกา ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" 25610802 02/08/2561
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 25610728 28/07/2561
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 25610728 28/07/2561
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25610728 28/07/2561
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610726 26/07/2561
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 25610726 26/07/2561
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 25610726 26/07/2561
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินรนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 25610726 26/07/2561
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ฯ 25610703 03/07/2561
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 25610702 02/07/2561
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖ และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 25610629 29/06/2561
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดูเกียรติ ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610625 25/06/2561
การฝึกอบรมการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 25610620 20/06/2561
การฝึกอบรมหลักสูตร การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๙ 25610619 19/06/2561
บุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610614 14/06/2561
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๓ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 25610613 13/06/2561
การฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๓ เรื่อง ""มาตรารักษาการ" 25610608 08/06/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายงานสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 25610531 31/05/2561
การประชุมร่วมกับผู้แทนของ Korea Legislation Research Institute (KLRI) 25610530 30/05/2561
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอย่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 25610528 28/05/2561
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑ 25610524 24/05/2561
วันพืชมงคล 2561 25610514 14/05/2561
พิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องใน "วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑" 25610511 11/05/2561
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๓ 25610509 09/05/2561
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การติดตามโบราณวัตถุจากต่างประเทศ (The Repatriaties of Antiquities : From the Parthenon Marbles to Today) 25610507 07/05/2561
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610419 19/04/2561
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610419 19/04/2561
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610419 19/04/2561
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610411 11/04/2561
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล 25610411 11/04/2561
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25610410 10/04/2561
การเสวนาและถ่ายทอดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑ เรื่อง BREXIT : ผลกระทบหลังอังกฤษถอนตัวจาก EU 25610409 09/04/2561
๖ เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 25610409 09/04/2561
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น 25610409 09/04/2561
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25610330 30/03/2561
โครงการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน" 25610329 29/03/2561
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๘ 25610328 28/03/2561
โครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง "หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง" 25610327 27/03/2561
การฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๒ เรื่อง "คำปรารภและบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล" 25610327 27/03/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๓ 25610327 27/03/2561
การฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑ เรื่อง "หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย" 25610327 27/03/2561
การบรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 25610322 22/03/2561
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ 25610322 22/03/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 25610312 12/03/2561
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" และถวายราชสักการะบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 25610312 12/03/2561
การสัมมนา เรื่อง มาตรฐานอาคารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) 25610308 08/03/2561
การสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 25610228 28/02/2561
วันมาฆบูชา ๒๕๖๑ 25610226 26/02/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610220 20/02/2561
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 25610219 19/02/2561
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 25610214 14/02/2561
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพะเยา และถนนคนเดิน จังหวัดพะเยา 25610209 09/02/2561
การสัมมนา เรื่อง ฟื้นฟูรู้คิด สุขภาพจิตดี 25610131 31/01/2561
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเกาหลี (Korea Institute of Public Administration-KIPA) 25610126 26/01/2561
การสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการกีฬาของประเทศ (การศึกษาดูงานด้านการกีฬา ณ จังหวัดชลบุรี) 25610119 19/01/2561
การประชุม 5 th Asian Legislative Experts Symposium ณ สาธารณรัฐเกาหลี 25610116 16/01/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๘ 25610116 16/01/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนารญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๒ 25610116 16/01/2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๒) 25610111 11/01/2561
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบ ๘๔ ปี และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ..๒๕๖๑ 25610111 11/01/2561
การสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610110 10/01/2561
การสัมมนา เรื่อง การเลือกตั้งของประเทศญี่ปุ่นและการนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น (Japan Election and Its Implication to the Amendment of Japan Constitution) 25610110 10/01/2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการต้านทุจริต 25610104 04/01/2561
การสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการกีฬาของประเทศ 25610104 04/01/2561
พิธีทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 25610103 03/01/2561
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610103 03/01/2561
การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 25601229 29/12/2560
การสัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ... พ.ศ.. .... (แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิในการเสนอคดีต่อศาล) 25601229 29/12/2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25601229 29/12/2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนของ Organisation for Economic Co-operation and Development Korea Policy Centre (OECD KPC) 25601229 29/12/2560
พิธีปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง" รุ่นที่ ๖ ณ ตึกสันติไมตร ทำเนียบรัฐบาล 25601222 22/12/2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก รุ่นที่ ๔ 25601215 15/12/2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก รุ่นที่ ๓ 25601212 12/12/2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25601212 12/12/2560
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๔ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการร่างกฎหมายและการจัดทำความเห็นทางกฎหมาย 25601208 08/12/2560
๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 25601208 08/12/2560
๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๔ ปี 25601208 08/12/2560
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 25601206 06/12/2560
วันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 25601204 04/12/2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการบริการ : เครื่องมือสำคัญยุคโซเชี่ยล เน็ทเวิร์ค ของห้องสมุดด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 25601201 01/12/2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 25601124 24/11/2560
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25601107 07/11/2560
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25601103 03/11/2560
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 25601023 23/10/2560
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 25601016 16/10/2560
การสัมมนา เรื่อง บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 25601012 12/10/2560
การสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานของกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนากฎหมาย กรรมการประมวลกฎหมาย และกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 25601012 12/10/2560
การสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย 25601012 12/10/2560
การสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 25601012 12/10/2560
การสัมมนา เรื่อง หลักการกำหนดวันบังคับใช้กฎหมายในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 25601012 12/10/2560
การสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ 25601012 12/10/2560
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 25601005 05/10/2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25601005 05/10/2560
การสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 25601005 05/10/2560
การเสวนาเรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (KM Sharing Day) 25601004 04/10/2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการ The Advocates Human Rights พร้อมคณะในการเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน 25601004 04/10/2560
แบบสอบถามประเด็นการรับฟังความคิดเห็นโครงการสัมมา เรื่องหลักเกฎฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 25600919 19/09/2560
การสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย 25600918 18/09/2560
•โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนฯ (ในไตรมาส ๔) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 25600917 17/09/2560
โครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง การสัมมนา เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย 25600915 15/09/2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก 25600915 15/09/2560
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 25600914 14/09/2560
โครงการสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 25600912 12/09/2560
โครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย 25600912 12/09/2560
โครงการสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 25600907 07/09/2560
ขอเชิญสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” 25600907 07/09/2560
นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายชีพ จลมนต์ รองประะานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 25600905 05/09/2560
นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายชีพ จลมนต์ รองประะานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 25600905 05/09/2560
๑๐๐ ธงชาติไทย 25600905 05/09/2560
นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 25600830 30/08/2560
การสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย 25600830 30/08/2560
การประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย 25600824 24/08/2560
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑ 25600824 24/08/2560
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๗ 25600824 24/08/2560
การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600815 15/08/2560
คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทาน ที่ ๑๔ 25600815 15/08/2560
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา 25600812 12/08/2560
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 25600812 12/08/2560
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 25600809 09/08/2560
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงรชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดากฎหมายไทย เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๐ 25600809 09/08/2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่อต้านการทุจริต ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 25600803 03/08/2560
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษษ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 25600731 31/07/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงรุ่นที่ ๖ 25600731 31/07/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ ๑ 25600731 31/07/2560
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๓ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25600731 31/07/2560
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา 25600728 28/07/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑ 25600725 25/07/2560
การสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ MOLEG แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 25600721 21/07/2560
การสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทตอบสนองยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และการสัมมนาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 25600721 21/07/2560
การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600720 20/07/2560
การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 25600710 10/07/2560
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 25600707 07/07/2560
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจแบ่งปัน(Sharing Economy)กับมุมมองทางเศรษฐศาสตร์และความจำเป็นในการกำกับดูแลกฎหมาย 25600707 07/07/2560
มหามลคล เฉลิมพระชันษา ครบรอบ ๖๐ ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลับลักษณ์ อครราชกุมารี 25600630 30/06/2560
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนฯ (ในไตรมาส ๓) ณ จังหวัดอุบลราชธานี 25600620 20/06/2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 25600601 01/06/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๗ 25600601 01/06/2560
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมานภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๐ 25600601 01/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” 25600531 31/05/2560
การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนงาน 25600530 30/05/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการประเมินส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 25600525 25/05/2560
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 25600516 16/05/2560
พิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ "ดร.ปรีดี พนมยงค์" เนื่องใน "วันปรีดี พนมยงค์" ประจำปี ๒๕๖๐ 25600516 16/05/2560
วันพืชมงคล ๒๕๖๐ 25600512 12/05/2560
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐ 25600504 04/05/2560
การสัมมนาเรื่อง ผลกระทบของสงครามต่อมรดกทางวัฒนธรรม (The War on Cultural Heritage) 25600504 04/05/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๐ 25600503 03/05/2560
การไฟฟ้านครหลวงจะทำการบำรุงรักษาและทำความสะอาดห้องหม้อแปลง ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ซึ่งสำนักงานจะทำการปิดระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต และเปิดใช้งานได้ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 25600428 28/04/2560
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 25600419 19/04/2560
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 25600419 19/04/2560
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600414 14/04/2560
๖ เมษายน วันจักรี 25600405 05/04/2560
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชน กิจกรรมประจำไตรมาส ๒ ณ ตลาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 25600405 05/04/2560
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี 25600331 31/03/2560
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรือนจำ" ระยะที่ 2 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 25600324 24/03/2560
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ รุ่นที่ ๔ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25600315 15/03/2560
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลประเมินส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ 25600315 15/03/2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25600315 15/03/2560
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25600303 03/03/2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการและแนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรกมารกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 25600221 21/02/2560
พิธีปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๕ 25600221 21/02/2560
วันมาฆบูชา 25600210 10/02/2560
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 25600209 09/02/2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600208 08/02/2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในการศึกษาดูงานด้านการยกร่างกฎหมาย 25600131 31/01/2560
การฝึกอบรม การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 16 25600127 27/01/2560
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 25600105 05/01/2560
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600105 05/01/2560
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25600105 05/01/2560
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๘๓ ปีและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 25600104 04/01/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๔ 25600104 04/01/2560
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25591228 28/12/2559
๑๐ ธันวาคม รัฐธรรมนูญ 25591208 08/12/2559
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๓ ปี 25591208 08/12/2559
คณะผู้เข้ารบการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๒ (กลุ่มที่๒) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการร่างกฎหมายและการจัดทำความเห็นทางกฎหมาย 25591201 01/12/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๒ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการร่างกฎหมายและการจัดทำความเห็นทางกฎหมาย 25591122 22/11/2559
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 25591122 22/11/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25591122 22/11/2559
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ 25591103 03/11/2559
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 25591102 02/11/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๕ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น 25591102 02/11/2559
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 25591021 21/10/2559
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 25591013 13/10/2559
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม 25591013 13/10/2559
การฝึกอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำทีมชั้นเลิศและเทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย 25591013 13/10/2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 25590923 23/09/2559
การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดตั้งศุนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของอาเซียน" ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ 25590923 23/09/2559
งานสัมมนาเชิงวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ Law for ASEAN ณ C ASEAN ชั้น 10 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร 25590923 23/09/2559
การสัมมนาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25590921 21/09/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเชาวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมและศึกาาดูงาน 25590920 20/09/2559
การเสวนา เรื่อง "ระยะเวลาในการพิจารณาทางปกครอง : มุมมองทางกฎหมาย 25590919 19/09/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๓ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติด้านกฎหมาย 25590919 19/09/2559
การสัมมนา เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25590917 17/09/2559
การฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ 25590913 13/09/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ รุ่นที่ ๒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25590913 13/09/2559
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการทำงานของสำนักกฎหมายต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 25590910 10/09/2559
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๕๙ 25590810 10/08/2559
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง" รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 25590805 05/08/2559
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส 25590805 05/08/2559
๗ สิงหาคม วันรพี 25590803 03/08/2559
การสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกลุ่มภารกิจด้านกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 25590728 28/07/2559
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ รุ่น ที ๑ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25590728 28/07/2559
๘๔ พรรษามหาวชิราลงกรณ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 25590726 26/07/2559
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25590722 22/07/2559
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 25590714 14/07/2559
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 25590714 14/07/2559
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๗๗๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ 25590714 14/07/2559
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 25590701 01/07/2559
การอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๕ 25590623 23/06/2559
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๙ 25590622 22/06/2559
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๑ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการร่างกฎหมายและจัดทำความเห็นทางกฎหมาย 25590622 22/06/2559
การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25590615 15/06/2559
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและการประชุมวิชาการด้านกฎหมายดิจิทัลกับหน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลี 25590615 15/06/2559
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวัน "ปรีดี พนมยงค์ ๒๕๕๙" 25590606 06/06/2559
วันวิสาขบูชา 25590518 18/05/2559
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 25590503 03/05/2559
๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 25590503 03/05/2559
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 25590421 21/04/2559
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 25590419 19/04/2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25590407 07/04/2559
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 25590407 07/04/2559
การสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ" 25590331 31/03/2559
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25590331 31/03/2559
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย" 25590331 31/03/2559
๖ เมษายน วันจักรี 25590331 31/03/2559
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25590331 31/03/2559
การประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น 25590330 30/03/2559
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะผู้บริหารสำนักงานฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25590329 29/03/2559
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายระดับสูง รุ่นที่ ๔ 25590324 24/03/2559
โครงการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อการปฏิบัติงานให้ความเห็นเกี่ยวกับความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 25590321 21/03/2559
การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ 25590309 09/03/2559
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 25590309 09/03/2559
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 25590301 01/03/2559
การฝึกอบรมหลักสูตร การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๔ 25590225 25/02/2559
การสัมมนา เรื่อง กฎหมายแข่งขันทางการค้าในสหพันธรัฐเยอรมันและในประเทศไทย 25590225 25/02/2559
วันมาฆบูชา 25590219 19/02/2559
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 25590218 18/02/2559
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบแจกันดอกไม้ อวยพรปีใหม่ นายกรัฐมนตรี 25590218 18/02/2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย 25590218 18/02/2559
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มอบแจกันดอกไม้อวยพร พล.อ. ประยุทธ์ จัทร์โอชา เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 25590106 06/01/2559
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25590106 06/01/2559
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบ ๘๒ ปี และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ 25590106 06/01/2559
การอภิปราย เรื่อง แนวทางกาารร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 25590106 06/01/2559
การสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในมิติทางกฎหมาย : ศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 25590106 06/01/2559
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเชิงกลยุทธ์" 25590106 06/01/2559
การประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น 25590106 06/01/2559
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 25590106 06/01/2559
๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 25581209 09/12/2558
๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๒ ปี 25581208 08/12/2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25581203 03/12/2558
๕ ธันวามหาราช 25581130 30/11/2558
การสัมมนา เรื่อง "ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจไทย" 25581119 19/11/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเป็นมาและประสบการณ์ของนานาชาติในการส่งเสริม และรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 25581101 01/11/2558
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 25581022 22/10/2558
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 25581022 22/10/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการกำหนดแนวทางการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25581020 20/10/2558
การสัมมนา เรื่อง การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)กับการคุ้มครองผู้บริโภค 25581014 14/10/2558
การเสวนาทางวิชาการ ASEAN Post 2015 25581007 07/10/2558
การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกลุ่มภาระกิจด้านกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 25581007 07/10/2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการทำงานของบุคลากร ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 25581007 07/10/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๔" ณ สำนักงานคณะกรรมการกฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค กรุงเทพ 25581006 06/10/2558
โครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง การเสวนา การบังคับทางปกครอง 25580914 14/09/2558
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การดำเนินคดีแบบกลุ่ม(Class Action) ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 25580824 24/08/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 25580817 17/08/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย 25580811 11/08/2558
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 25580811 11/08/2558
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันเข้าพรรษา 25580729 29/07/2558
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันอาสาฬหบูชา 25580729 29/07/2558
๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 25580728 28/07/2558
การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายไต้กรอบประชาคมอาเซียน 25580728 28/07/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(กลุ่มข้าราชการสายอำนวยการ รวมพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ) 25580728 28/07/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25580721 21/07/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้ากหน้าที่สำนักงานฯ (กลุ่มข้าราชการสายนักกฎหมายกฤษฎีกา รวมพนักงานราชการ) 25580717 17/07/2558
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการร่างกฎหมายและแบบกฎหมาย 25580710 10/07/2558
การสัมมนา เรื่อง การกำหนดหลักกฎหมายคลังและการงบประมาณในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส และการสัมมนา เรื่อง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมหนี้สาธารณะ 25580703 03/07/2558
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 25580703 03/07/2558
การอบรมหลักสูตร การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๓ 25580630 30/06/2558
การอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๘ 25580630 30/06/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้ากหน้าที่สำนักงานฯ (กลุ่มข้าราชการสายอำนวยการ รวมพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ) 25580625 25/06/2558
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รับพระราชทานโล่ที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ในการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา 25580625 25/06/2558
การสัมมนา เรื่อง "กฎหมายและการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต" ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580616 16/06/2558
การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกำหมายในชั้นรัฐสภา ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 25580609 09/06/2558
วันวิสาขบูชา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 25580529 29/05/2558
การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงบทบาทผู้ปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 25580528 28/05/2558
วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 25580512 12/05/2558
๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 25580506 06/05/2558
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 25580424 24/04/2558
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 25580420 20/04/2558
การสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี 25580417 17/04/2558
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระพุทธรูป และปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 25580417 17/04/2558
๖ เมษายน วันจักรี 25580407 07/04/2558
การสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ 25580402 02/04/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร "การแปลกฎหมาย ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ 25580402 02/04/2558
การสัมมนา เรื่อง " การจัดการความรู้" (Knowledge Management) 25580402 02/04/2558
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการ 25580402 02/04/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25580401 01/04/2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมายเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล"(กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล) 25580401 01/04/2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา 25580323 23/03/2558
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร " ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๒, รุ่นที่ ๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 25580318 18/03/2558
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการ และการปฏิรูปการทำงานของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 25580312 12/03/2558
การสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เรื่อง ความเป็นโมฆะของคำสั่งทางปกครอง 25580312 12/03/2558
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครองรุ่นที่ ๑๒ 25580312 12/03/2558
การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 25580312 12/03/2558
โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 25580312 12/03/2558
โครงการการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความั่นคงอาเซียน(Asean Political - Security Community) 25580312 12/03/2558
พิธีสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 25580306 06/03/2558
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 25580303 03/03/2558
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆะบูชา" วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 25580225 25/02/2558
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย" 25580202 02/02/2558
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้มาตราการทางกฎหมายโดยวิธีการอื่นแทนการลงโทษทางอาญา ในคดีความผิดฐานเสพยาเสพติด 25580108 08/01/2558
การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านกฎหมายสังคม 25580107 07/01/2558
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบ ๘๑ ปี 25571226 26/12/2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25571208 08/12/2557
๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 25571208 08/12/2557
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25571203 03/12/2557
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๘๑ ปี 25571201 01/12/2557
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 25571119 19/11/2557
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๘ เข้าศึกษาดูงานการร่างกฎหมายและฝึกปฏิบัติการร่างกฎหมาย 25571030 30/10/2557
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพรแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25571027 27/10/2557
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 25571024 24/10/2557
สำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งนิติกร ให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ในการศึกษาดูงานด้านการยกร่างกฎหมาย 25571016 16/10/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๓ : ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำและการบริหารโครงการสาธารณะขนาดใหญ่ 25571016 16/10/2557
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เรื่อง มาตรการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25571010 10/10/2557
โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาองค์การ(ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ) 25570926 26/09/2557
การประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570926 26/09/2557
การประชุมเตรียมการด้านกฎหมายสำหรับประชาคมอาเซียน อาเซียน + ๖ และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 25570923 23/09/2557
การอภิปราย เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด 25570923 23/09/2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ 25570923 23/09/2557
การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในการใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อรองรับการเช้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมพระยาปาลาซโซ กรุงเทพมหานคร 25570922 22/09/2557
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง กีฬากับกฎหมาย ณ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 25570919 19/09/2557
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง กีฬากับกฎหมาย ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 25570919 19/09/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ 25570917 17/09/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 25570917 17/09/2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 25570912 12/09/2557
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓_๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 25570901 01/09/2557
การสัมมนาเชิงอภิปราย เรื่อง แนวคิดรัฐธรรมนูญ (Constitutionalism) 25570901 01/09/2557
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 25570901 01/09/2557
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้การต้อนรับคณะจากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25570901 01/09/2557
การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๖" 25570815 15/08/2557
4 การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านกฎหมายภาครัฐเพื่อการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 25570815 15/08/2557
การฝึกอบรมหลักสูตร "การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๑" 25570815 15/08/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการทบทวน รุ่นที่ ๑ 25570815 15/08/2557
การอบรมหลักสูตร "การแปลกฎหมาย" 25570815 15/08/2557
โครงการกฤฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้อง Seminar Room อาคาร D มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(วิทยาเขตหัวหมาก) 25570728 28/07/2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการต่อต้านการทุจริต ณ วัดป่าสุคะโต อำเภอแก่งค้อ จังหวัดชัยภูมิ 25570710 10/07/2557
การแถลงข่าวผลการประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกา ครบคณะ(๑๒ คณะ) เรื่อง ขอความเห็นกรณีเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง แทนตำแหน่งที่ว่าง 25570611 11/06/2557
การประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาครบคณะ(๑๒ คณะ) เรื่องขอความเห็นกรณีเลือกประธานวุฒิสภา คนที่สอง แทนตำแหน่งที่ว่าง 25570610 10/06/2557
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันช้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 25570421 21/04/2557
การสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25570421 21/04/2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงบทบาทและพัฒนา และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 25570421 21/04/2557
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานครบ ๘๐ ปี 25570409 09/04/2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเกี่ยวกับสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 25570409 09/04/2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570409 09/04/2557
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเข้าเฝ้าฯ และร่วมลงนามถวายพระพรในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 25570108 08/01/2557
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570108 08/01/2557
การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(AEC) 25561225 25/12/2556
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Legal Legislative เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25561225 25/12/2556
พิธีมองรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 25561223 23/12/2556
การสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการ และการปฏิรูปการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 25561108 08/11/2556
การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๒ ณ สาธารณเกาหลี 25561108 08/11/2556
ขอน้อมอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 25561029 29/10/2556
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน"ในวันปิยมหาราช" 25561024 24/10/2556
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 25561015 15/10/2556
พิธีส่งมอบงานราชการระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่านชูเกียรติ รัตนชัยชาญ) 25561015 15/10/2556
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารสู่บุคลากรของสำนักงาน 25561015 15/10/2556
การฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการ” 25561015 15/10/2556
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 25561001 01/10/2556
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่... พ.ศ. ...(แก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดี) 25561001 01/10/2556
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ณ ถนนคนเดิน เทศบาลนครขอนแก่น 25561001 01/10/2556
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 25561001 01/10/2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 25561001 01/10/2556
การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการนำเสนอในที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 25561001 01/10/2556
การสัมมนาเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน” ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 25561001 01/10/2556
พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ลานพระรูปหน้าอาคารศาลยุติธรรม 25561001 01/10/2556
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร” ศึกษาดูงานการร่างกฎหมายและฝึกปฏิบัติการร่างกฎหมาย 25561001 01/10/2556
พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมาย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ Ministry Government Legislation สาธารณรัฐเกาหลี 25561001 01/10/2556
การสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมาย และการให้ความเห็นทางกฎหมายเรื่อง “สถานการณ์พลังงานกับทางเลือกในอนาคต” ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 25560930 30/09/2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถานการณ์พลังงานกับทางเลือกในอนาคต” ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช 25560930 30/09/2556
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 25560930 30/09/2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการระดม และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ (กลุ่มผู้รับบริการภายนอก) 25560930 30/09/2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการระดม และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ (กลุ่มข้าราชการสายอำนวยการ รวมพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ) 25560930 30/09/2556
พิธีมอบเรื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๑ 25560930 30/09/2556
การฝึกอบรมหลักสูตร “การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๐” 25560930 30/09/2556
การฝึกอบรมหลักสูตร “การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๙” 25560930 30/09/2556
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)” จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25560930 30/09/2556
การสัมมนาเรื่อง" บทเรียนสหภาพยุโรปต่อการบูรณาการประชาคมอาเซียน : ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการสาธารณสุข" 25560829 29/08/2556
กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖" ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560618 18/06/2556
การฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของนักกฎหมายภาครัฐ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รุ่นที่ ๑ 25560618 18/06/2556
คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๕ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25560617 17/06/2556
คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25560617 17/06/2556
การฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดีเลิศ" 25560422 22/04/2556
กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ 25560422 22/04/2556
การบรรยาย เรื่อง หลักการเขียนบทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ 25560422 22/04/2556
การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 25560422 22/04/2556
การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการชี้แจงและให้ความเห็นทางกฎหมายในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 25560422 22/04/2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะภายในองค์การแบบบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖" 25560318 18/03/2556
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ บริหารทีมงาน เชี่ยวชาญมืออาชีพ" 25560318 18/03/2556
กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) 25560313 13/03/2556
การฝึกอบรม เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการ" ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560313 13/03/2556
การสัมมนา เรื่อง "นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืนเศรษฐกิจไทย ในวิกฤติเศรษฐกิจโลก" ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ 25560313 13/03/2556
พิธีสวดมนต์ เนื่องใน "วันมาฆะบูชา" ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560313 13/03/2556
โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560219 19/02/2556
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและมอบแนวนโยบายการปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560121 21/01/2556
การสัมมนาเชิงอภิปราย เรื่อง "การการุณยฆาตและวาระสุดท้ายของผู้ป่วยตามกฎหมายฝรั่งเศส" 25560121 21/01/2556
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 25551221 21/12/2555
คณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพร 25551221 21/12/2555
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25551221 21/12/2555
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์" 25551221 21/12/2555
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖" 25551221 21/12/2555
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 25551031 31/10/2555
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการอนุวัติการกฏหมายอาเซียน 25551030 30/10/2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมิณผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการกำหนดแนวทางการปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖" 25551030 30/10/2555
โครงการ "พัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย" ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จ. เชียงราย 25551030 30/10/2555
การบรรยาย เรื่อง "การร่างกฎหมายภายใต้นโยบายและกระแสความกดดันทางการเมือง" โดย นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ 25551030 30/10/2555
การสัมมนาเชิงอภิปราย เรื่อง "การจัดการทรัพย์สินของรัฐ (Biens adminstratifs)" โดย Professeur Jean - Gabriel SORBARA มหาวิทยาลัยตูลูส ๑ กาปิตอล ประเทศฝรั่งเศษ 25551030 30/10/2555
โครงการ "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 25550928 28/09/2555
พิธีประกาศเกียรติคุณ "องค์กรโปร่งใส ข้าราชการไทยหัวใจพอเพียง" ณ สำนักงานข้าราชการพลเรือน 25550924 24/09/2555
พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 25550830 30/08/2555
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 25550830 30/08/2555
โครงการกฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 25550814 14/08/2555
การเสวนา เรื่อง " รู้ทันสถานการณ์ภัยธรรมชาติเพื่อความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที" 25550725 25/07/2555
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติ ราชการตามกฎหมายปกครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25550725 25/07/2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การร่างกฎหมายการให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๘ 25550625 25/06/2555
การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๓" 25550625 25/06/2555
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25550625 25/06/2555
การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น (ระดับปฏิบัติการ) รุ่นที่ ๙" 25550625 25/06/2555
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๓” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชนและศึกษาดูงาน 25550625 25/06/2555
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ ๑ จากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25550625 25/06/2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การร่างกฎหมายการให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๗" 25550625 25/06/2555
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ เนื่องใน "วันปรีดี พนมยงค์ ๕๕ " 25550613 13/06/2555
กิจกรรม "วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕" ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25550613 13/06/2555
การสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" 25550503 03/05/2555
กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ 25550423 23/04/2555
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะภายในองค์การแบบบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" 25550419 19/04/2555
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ" 25550329 29/03/2555
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 25550323 23/03/2555
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ไตรมาสที่ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" 25550316 16/03/2555
การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักกฏหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย 25550316 16/03/2555
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 25550316 16/03/2555
การฝึกอบรมการใช้งานระบบ Remote Office และ Remote Library 25550316 16/03/2555
คณะข้าราชการ "โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕ จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน(กพ) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25550210 10/02/2555
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสิทธิสตรี" 25550126 26/01/2555
พิธีสวดมนต์ "พระปริตร" 25550120 20/01/2555
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและพัฒนาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแนวทางการจัดทำและบริหารงบประมาณ 25550113 13/01/2555
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25550113 13/01/2555
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 25541214 14/12/2554
โครงการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านบริหาร เรื่อง เหลียวหลังแลหน้ากับประสบการณ์ ๒๕ ปี ในกฤษฎีกา.. ของรองเลขาธิการฯ (นายสงขลาฯ) 25541214 14/12/2554
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 25541214 14/12/2554
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการปฏิรูปการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25541214 14/12/2554
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เรื่อง บทบาทและทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงาน ในเรื่อง ASEAN Good Regulatory Practice (GPR) และ Regulatory Impact Analysis (RIA) 25541214 14/12/2554
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง 25541214 14/12/2554
การสัมมนาด้านการจัดการความรู้(Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25541214 14/12/2554
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กฎหมายกับการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์” 25541214 14/12/2554
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ 25541214 14/12/2554
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านสังคม เรื่อง หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา สิทธิผู้ป่วย VS หลักจริยธรรมทางการแพทย์ 25541214 14/12/2554
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ" 25541214 14/12/2554
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและยกย่องส่วนราชการที่ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 25541214 14/12/2554
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 25541214 14/12/2554
คณะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 25541214 14/12/2554
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย” 25540930 30/09/2554
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง " การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์การของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา " (กลุ่มข้าราชการสายสนับสนุน) 25540930 30/09/2554
กิจกรรม " กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25540930 30/09/2554
นิทรรศการ " กฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ " ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25540930 30/09/2554
กิจกรรม " โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 25540930 30/09/2554
การฝึกอบรมหลักสูตร " การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ " 25540930 30/09/2554
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์การของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา " ( กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ) 25540930 30/09/2554
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง " การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางองค์การของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา " ( กลุ่มข้าราชการสายนักกฏหมายกฤษฎีกา ) 25540930 30/09/2554
การเสวนา เรื่อง " ข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร " 25540930 30/09/2554
การบรรยายเรื่อง " คลายเครียดได้... ง่ายจัง " 25540930 30/09/2554
คณะจากมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลียเข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25540930 30/09/2554
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการบริหารสัญญาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ" 25540930 30/09/2554
การสัมมนา เรื่อง ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย 25540930 30/09/2554
การฝึกอบรมหลักสูตร " การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง (ระดับชำนาญการขึ้นไป) รุ่นที่ ๑๒ " 25540930 30/09/2554
การฝึกอบรมหลักสูตร " การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง (ระดับชำนาญการขึ้นไป) รุ่นที่ ๑๑ " 25540930 30/09/2554
การฝึกอบรมหลักสูตร " การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น (ระดับปฏิบัติการ) รุ่นที่ ๘ " 25540930 30/09/2554
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร " การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๖ " 25540930 30/09/2554
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๕" 25540930 30/09/2554
โครงการอบรนมหลักสูตร กฎหมายปกครอง สำหรับธุรกิจ 25540616 16/06/2554
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ 25540525 25/05/2554
กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ 25540525 25/05/2554
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสดราจารย์ปรีดรี พนมยงค์ 25540525 25/05/2554
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแผนงาน โครงการองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 25540525 25/05/2554
กิจกรรม "สัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔" 25540427 27/04/2554
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ 25540427 27/04/2554
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25540427 27/04/2554
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง ในสายงานสนับสนุน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25540427 27/04/2554
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔" ณ ห้องบรรยาย SC ๔๐๒๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 25540214 14/02/2554
นิทรรศการ "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔" ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 25540214 14/02/2554
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 25540214 14/02/2554
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ด้านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 25540214 14/02/2554
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 25541230 30/12/2554
งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ครบ ๗๗ ปี 25541230 30/12/2554
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ครบ ๗๗ ปี 25541230 30/12/2554
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25541230 30/12/2554
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากรัฐสภา 25541230 30/12/2554
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับมหาวิทยาลัยตูลูส ๑ ประเทสฝรั่งเศส 25541230 30/12/2554
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่แผนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 25541230 30/12/2554
๗๗ ปี กฤษฎีกา ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 25531124 24/11/2553
สำนักงานต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๔ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 25531105 05/11/2553
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 25531105 05/11/2553
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 25531105 05/11/2553
โครงการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านบริหาร เรื่อง " กฤษฎีกากับ...วันวานที่ผ่านมา " 25531012 12/10/2553
โครงการ " กฤษฎีกาสัญจร ๓/๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยสยาม " 25531012 12/10/2553
โครงการ " การจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ " 25531012 12/10/2553
โครงการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านบริหาร เรื่อง " สะท้อนเรื่องจริง... ปราสาทพระวิหารในมุมมองนักการทูต " 25531012 12/10/2553
โครงการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านบริหาร เรื่อง " สะท้อนเรื่องจริง... ปราสาทพระวิหารในมุมมองนักกฎหมาย " 25531012 12/10/2553
สำนักงานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน 25531012 12/10/2553
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 25531012 12/10/2553
พิธีรับ - ส่ง งานราชการระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากับรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอัชพร จารุจินดา) 25531006 06/10/2553
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 25531006 06/10/2553
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓" 25531006 06/10/2553
การอบรมเรื่อง "เทคนิคการนำเสนองานทางวิชาการ" 25531006 06/10/2553
โครงการพัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านตลาดเงินและตลาดทุน เรื่อง "รอบรู้เรื่องหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทย" 25531006 06/10/2553
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒-๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 25531006 06/10/2553
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร " ประกาศนียบัตรนักกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๐ " จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25530908 08/09/2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การซักซ้อมการเตีรยมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัย " 25530908 08/09/2553
การบรรยายพิเศษ เรื่อง " กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น " โดย Professor Masahiro Hovie จากประเทศญี่ปุ่น 25530908 08/09/2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การร่างกฏหมาย การให้ความเห็นทางกฏหมายและการดำเนินคดีทางปกครอง รุ่นที่ 4 " 25530908 08/09/2553
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เเละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สำหรับกลุ่มนักกฏหมายกฤษฎีกา และพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร " 25530908 08/09/2553
โครงการพัฒนาขีดความสามารถนักกฏหมายกฤษฎีกา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง " มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ (Land Reclamation) " 25530908 08/09/2553
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 78 ปี 25530908 08/09/2553
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฏหมายของนักกฏหมายกฤษฎีกา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 25530714 14/07/2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25530714 14/07/2553
โครงการกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพการทำงานที่ดี 25530714 14/07/2553
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2553 25530714 14/07/2553
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 3" 25530714 14/07/2553
พิธีวางพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ 25530714 14/07/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร "การร่างกฎหมายการให้ความเห็นทางกฎหมายและดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๔" 25530602 02/06/2553
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากสำนักบริหารงาน คระกรรมการส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 25530602 02/06/2553
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 25530430 30/04/2553
โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 25530401 01/04/2553
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและกระบวนการในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 25530401 01/04/2553
การบรรยายพิเศษ เรื่อง " The Nation and causes of Obscurity in Legislative Drafting" โดย Mr. Ian McLeod 25530326 26/03/2553
การสัมมนาและฝึกอบรม "โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเศรษฐกิจ (SAL)" 25530326 26/03/2553
กิจกรรมระดมความคิดเเละการมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 25530202 02/02/2553
การฝึกอบรมหลักสูตร "การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย เเละการดำเนินคดีปกครองรุ่นที่ ๓" 25530202 02/02/2553
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๙ " จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25530129 29/01/2553
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ครบ ๗๖ ปี 25530112 12/01/2553
การบรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิบัติราชการของสหราชอาณาจักร" โดย Professor Peter Leyland 25530112 12/01/2553
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 25521216 16/12/2552
ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก (Member) www.krisdika.go.th พร้อมทั้งรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆมากมาย 25521211 11/12/2552
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว พระราชทานในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 25521209 09/12/2552
พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ปิยะมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๒ 25521209 09/12/2552
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร ๒) 25521202 02/12/2552
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 25521110 10/11/2552
การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๒ 25521110 10/11/2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๔ 25521027 27/10/2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๓ 25521027 27/10/2552
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินการปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 25521005 05/10/2552
โครงการอบรมหลัก หลักการพื้นฐานในการศึกษาวิจัยกฎมาย การเปรียบเทียบกฎหมายหลัก ฯ 25521005 05/10/2552
โครงการ "สัมมนาด้านการจัดการความรู้ของทีม KM Young Elite" 25521005 05/10/2552
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒" ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขต กล้วยน้ำไท) 25521005 05/10/2552
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 25521005 05/10/2552
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤธิ์ 25521005 05/10/2552
การสัมมนาเรื่อง "ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่" 25521005 05/10/2552
คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๙" เข้าเยี่ยมชมและศึกษางาน 25521005 05/10/2552
การสัมมนาเรื่อง "มุมมองทางกฎหมายด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" 25521005 05/10/2552
การสัมมนาเรื่อง "ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน" 25521005 05/10/2552
คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๖" 25521005 05/10/2552
กิจกรรม "กฤษฎีการสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 25521005 05/10/2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง 25520430 30/04/2552
กิจกรรม "สัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒" (พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่) 25520429 29/04/2552
การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแนวใหม่" 25520326 26/03/2552
การฝึกอบรมบุคคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง 25520325 25/03/2552
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ 1/2552" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 25520217 17/02/2552
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน" 25520217 17/02/2552
สำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัติกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๗" จากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 25520105 05/01/2552
การสัมมนา "การพัฒนาระบบการทำงานนอกสำนักงาน" (Remote Office System) 25520105 05/01/2552
เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน 25520105 05/01/2552
พิธีถวามสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25511208 08/12/2551
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติราชการตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒" 25511201 01/12/2551
คณะเจ้าหน้าที่ศาลภาษีอากรกลางศึกษาดูงานการร่างกฎหมาย และการดำเนินงานราชการใสสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25511125 25/11/2551
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๑ 25511117 17/11/2551
ถามตอบ เรื่อง "เมลามีน" 25511103 03/11/2551
กิจกรรม "ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม" 25511031 31/10/2551
กิจกรรม "เล่าสู่กันฟังครั้งที่ ๓" การบรรยายเรื่อง "ลดขยะ... เพิ่มคุณค่า... รักษาสิ่งแวดล้อม" 25511010 10/10/2551
การสัมมนา "คู่มือแบบการร่างกฎหมาย" ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ 25511010 10/10/2551
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑" ณ มหาวิทยาลัยราคำแหง 25511010 10/10/2551
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 25511010 10/10/2551
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา 25511006 06/10/2551
พิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดากฎหมายไทย" 25510910 10/09/2551
กลุ่มผู้นำสตรีจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 25510821 21/08/2551
การสัมมนา "คู่มือแบบการร่างกฎหมาย" 25510821 21/08/2551
การฝึกอบรมหลักสูตร "นักกฎหมายกฤษฎีกา" 25510821 21/08/2551
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร" ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ 25510821 21/08/2551
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่อง "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแนวใหม่" 25510715 15/07/2551
งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๖ 25510709 09/07/2551
กิจกรรม "กฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 25510701 01/07/2551
กิจกรรมเล่าสู่กันฟังครั้งที่ ๒ การบรรยายเรื่อง "เตรียมตัวอย่างไร...ถ้าอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ" 25510630 30/06/2551
กิจกรรมเล่าสู่กันฟังครั้งที่ ๑ การบรรยายเรื่อง "การบริหารเงินให้คุ้มค่า" 25510630 30/06/2551
กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนของบุตรหลานข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 25510611 11/06/2551
กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๑" 25510611 11/06/2551
การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการปฏิบัตราชการตามกฎหมายปกครอง 25510611 11/06/2551
พิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 25510611 11/06/2551
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น"โครงการปรับปรุงระบบบริการข้อมูลให้เป็นแบบ Enterprise Portal Site System" 25510502 02/05/2551
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากรสายงานอำนวยการ เทคนิคการปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน 25510502 02/05/2551
การบรรยายพิเศษเรื่อง"การควบคุมฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร"โดย professor peter leyland 25510128 28/01/2551
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน 25510108 08/01/2551
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25501218 18/12/2550
การปาฐกถาพิเศษ "หลักธรรมของในหลวงในการดำเนินชีวิต" 25501120 20/11/2550
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 25501030 30/10/2550
พิธีเปิด "สวนผักพอเพียง" กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25501022 22/10/2550
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเมืองการปกครอง:กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน" 25501016 16/10/2550
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจโลก:กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ" 25501016 16/10/2550
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแปลกฎหมาย" โดยท่านทักษพล เจียมวิจิตร 25501016 16/10/2550
กิจกรรมพบผู้บริหาร โดยนางแน่งน้อย รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 25501016 16/10/2550
การบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ" (Cyber Law) 25501011 11/10/2550
การปาฐกถาพิเศษ "นักกฎหมายกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง"โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 25500925 25/09/2550
กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เรื่อง"นิติวิทยาศาสตร์" โดย พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 25500925 25/09/2550
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 25500907 07/09/2550
โครงการ"กฤษฎีกาสามัคคี รวมพลังทำดี ถวายในหลวง" กิจกรรมเทศน์มหาชาติกัณฑ์ "ทานกัณฑ์" 25500907 07/09/2550
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การเสริมสร้างสมรรถณะ (Competency) ในการปฎิบัติงานสำหรับบุคคลากรระดับปฎิบัติ" 25500725 25/07/2550
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสวนเกษตรดาดฟ้า 25500719 19/07/2550
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ของสำนักงาน 25500711 11/07/2550
กิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ 25500705 05/07/2550
การสัมมนาบุคคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง ของกรุงเทพมหานคร 25500705 05/07/2550
การเสริมสร้างจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามรอยพระยุคลบาท 25500627 27/06/2550
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติฯ 25500627 27/06/2550
การบรรยายพิเศษเรื่อง"กฏหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา" 25500627 27/06/2550
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ 25500611 11/06/2550
กิจกรรมเพื่อน้องบ้านครูน้อย 25500611 11/06/2550
โครงการ "กฤษฎีกาสามัคคี รวมพลังทำดี ถวายในหลวง" กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 25500611 11/06/2550
กฤษฎีกาสาร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มี.ค.-เม.ย. ๕๐ 25500504 04/05/2550
"สัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๐" 25500424 24/04/2550
การสัมมนาบุคลากรเพื่อการปฎิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง 25500409 09/04/2550
การบรรยายพิเศษเรื่อง"กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา" 25500403 03/04/2550
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ... 25500319 19/03/2550
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การพัฒนานักบริหารระดับสูง" รุ่นที่๒ 25500319 19/03/2550
โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการรุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25500315 15/03/2550
การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการร่างกฎหมายในฝ่ายบริหาร" 25500116 16/01/2550
การศึกษาดูงานร่างกฎหมายและการปฎิบัติร่างกฎหมายของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๓" 25500115 15/01/2550
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน 25500104 04/01/2550
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา 25491212 12/12/2549
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ" โดย Professor Peter Leyland 25491110 10/11/2549
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 25491031 31/10/2549
สำนักงานคณธกรรมการกฤษฎีกา มอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 25491031 31/10/2549
จองซื้อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙ 25491013 13/10/2549
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ" 25491002 02/10/2549
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสนามบินสุวรรณภูมิ 25490918 18/09/2549
กำหนดการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการร่างกฎหมายภายในฝ่ายบริหาร" 25490914 14/09/2549
สรุปผลการศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 25490914 14/09/2549
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ปี ๒๕๔๙ และแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐" 25490905 05/09/2549
การศึกษาดูงานการร่างกฎหมาย คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ประการศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๒" 25490825 25/08/2549
กิจกรรม "วันระพี ๔๙" 25490817 17/08/2549
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติการทางกฎหมายกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 25490817 17/08/2549
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร"นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุ่นที่ ๒" 25490801 01/08/2549
การประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฏีกาเพื่อพิจารณาเรื่อง ความหมายของคำว่า"ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" 25490731 31/07/2549
การบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณภาพของกฏหมาย" โดย Mme.Ce'lia Ve'rot 25490731 31/07/2549
พิธีสวดมนต์และเจริญสติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 25490725 25/07/2549
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีย่อยจัตุจักรและบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 25490724 24/07/2549
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ"ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๙" 25490708 08/07/2549
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ (วันปรีดี '๔๙) 25490629 29/06/2549
การศึกษาอบรม หลักสูตร"ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางสำหรับหน่วยงานด้านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน" รุ่นที่ ๑ 25490615 15/06/2549
นักกฎหมาย เครือข่ายเยาวชนและประชาชน ร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร 25490609 09/06/2549
กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙" 25490522 22/05/2549
"สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๙" 25490426 26/04/2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักฏหมายภาครัฐระดับต้น" 25490425 25/04/2549
การสัมมนาความคิดเห็น "โครงการจัดแบ่งหมวดหมู่กฎหมายไทยรุ่นที่ ๑" 25490322 22/03/2549
"งานโดมวิชาการ ๔๙" มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ 25490315 15/03/2549
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .. 25490315 15/03/2549
การแข่งขันกีฬา "จตุสัมพันธ์ครั้งที่ ๗" 25490315 15/03/2549
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การสร้างราชการใสสะอาด รุ่นที่๒/๒๕๔๙" 25490309 09/03/2549
การดูงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศบรูไนและคณะ 25490203 03/02/2549
งานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบรอบ ๗๒ ปี 25481215 15/12/2548
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 25481215 15/12/2548
บรรยายธรรม เรื่อง "พลังจิต พิชิตความสำเร็จ" โดย พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร 25481215 15/12/2548
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น คู่มือแบบการร่างกฎหมาย 25481207 07/12/2548
ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความในหัวข้อ "สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในมุมมองของข้าพเจ้า" 25481129 29/11/2548
การฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างราชการใสสะอาดรุ่นที่ ๑/๒๕๔๙" สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 25481125 25/11/2548
การแข่งขันโบว์ลิ่ง "กฤษฎีกาสัมพันธ์ ๔๘" 25481109 09/11/2548
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25481102 02/11/2548
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 25481102 02/11/2548
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 25481012 12/10/2548
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขั้นตอนการตรวจพิจารณา ร่างกฎหมายของสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ" โดย Mr.Patrick 25481010 10/10/2548
โครงการฝึกอบรมพนักงานราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25481010 10/10/2548
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างราชการใสสะอาด รุ่นที่ ๑ 25480908 08/09/2548
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งสร้างความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ตามแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาด 25480825 25/08/2548
ขอเชิญประกวดเรียงความเนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบ ๗๒ ปี 25480824 24/08/2548
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในชนบท 25480824 24/08/2548
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฦฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" 25480819 19/08/2548
การดูงานร่างกฎหมายและการฝึกภาคปฏิบัติการร่างกฎหมาย ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๐ 25480818 18/08/2548
คณะ The Committee for Social Affairs(csa) จากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมและศึกษางาน ในด้านบทบาทสตรีในการร่างกฎหมาย 25480708 08/07/2548
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง" 25480706 06/07/2548
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการใหม่ในงานด้านร่างกฎหมาย 25480620 20/06/2548
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25480525 25/05/2548
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ 25480525 25/05/2548
สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๘ วันที่ ๘-๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ 25480420 20/04/2548
งานวันข้าราชการพลเรือน ๒๕๔๘ วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๔๘ เมืองทองธานี 25480420 20/04/2548
การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 25480325 25/03/2548
การแข่งขันกีฬาจตุรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ 25480119 19/01/2548
กฤษฎีการ่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาคใต้ 25480118 18/01/2548
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25480118 18/01/2548
ปีใหม่สัมพันธ์ สังสรรค์น้อง-พี่ ๔๘ 25480111 11/01/2548