กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ดูรายละเอียด
1.

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
2.

คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาสามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่ (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
3. ปัญหาความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมพิจารณาทางปกครองในหลายขั้นตอน (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์) d
4.

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 66 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
5.

ระยะเวลาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
6.

หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
7. ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง : วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน (นางสาววรนารี สิงห์โต) d
8. กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เปรียบเทียบแนวคิดและนิติวิธีทางมหาชนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (นางพัชฌา จิตรมหึมา) d
9.

การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตฯ (นางสาววรนารี สิงห์โต)

d
10.

การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
11.

การทุเลาการบังคับทางปกครอง (นางสาวนภาอุษา ทวีลาศ)

d
12.

การมอบอำนาจ (นางจุฑารัตน์ แก้วกัญญา)

d
13.

ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (นายกุลศักดิ์ ช่วยชู)

d
14.

ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง (นางกรวรา บุญศิริ)

d
15.

ความเป็นคำสั่งทางปกครองของคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร (นางสาวนภาอุษา ทวีลาศ)

d
16.

ความสำคัญของหลักการบริหารต่อการบัญญัติหรือการตีความกฎหมายปกครอง (นางจุฑารัตน์ แก้วกัญญา)

d
17.

คำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ (นางสาววรนารี สิงห์โต)

d
18.

แนวความคิดและทิศทางในการตรากฎหมาย (นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล)

d
19.

ผลทางกฎหมายของการมอบอำนาจ (นางกรวรา บุญศิริ)

d
20. ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์) d
21. การบังคับทางปกครองตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์) d