Infographic

ลำดับ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
1. มาตรการบังคับทางปกครองใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 d
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง d
3.

การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

(กฎกระทรวงการมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง พ.ศ. 2562)

d
4.

ค่าปรับบังคับการ

(กฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการ พ.ศ. 2562)

d
5.

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

(กฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562)

d
6. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น “เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง” เพื่อดาเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชาระเงินตามคาสั่งทางปกครอง d