ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง

ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. ปัจุบัน

ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ : ละเมิด)

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ : ละเมิด)

ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. ปัจุบัน

ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา