ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง ปัจจุบัน

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ : ละเมิด)

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ : ละเมิด)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา