สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-0206-9,0-2221-5306,0-2221-5313,0-2221-5344,0-2221-5376,0-2221-5395 โทรสาร 0-2226-6201,0-2226-3612 e-mail  webmaster@krisdika.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2

19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2280-0563,0-2280-7685-6,0-2280-7900-7,0-2280-7909,0-2280-7911-14


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 9-10)

 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สำนักกฎหมายปกครอง,สำนักกิจการนิติบัญญิติ,ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน โทรศัพท์ 0-2619-9607,0-2619-9705


 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 4)

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน โทรศัพท์ 0-2280-0790,0-2280-0796,0-2280-0797,0-2280-0798โทรสาร 0-2280-0782