กฎกระทรวง

ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๗[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง เพื่อให้บริการด้านหลักทรัพย์ภายใต้การจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหลายบริษัทแก่ผู้ลงทุน”

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

 

ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

“(๖) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ (๕) หรือข้อ ๘ (๕) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(ก) ธุรกิจอื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่จะแสดงได้ว่าสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) งบการเงินประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุดของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ”

 

ข้อ ๔  คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง ตามข้อ ๗ (๕) และคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามข้อ ๘ (๕) ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๗ (๕) หรือข้อ ๘ (๕) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กิตติรัตน์  ณ ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพร้อมในการให้บริการด้านหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวได้โดยไม่จำต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึงช่องทางการลงทุนโดยเฉพาะในการซื้อขายกองทุนรวมหรือกองทุนอื่น ซึ่งมีลักษณะเดียวกับกองทุนรวมและมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๔๔ ก/หน้า ๓/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗