ลำดับ ชื่อร่าง สถานะ เริ่มรับฟัง
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/09/2563
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/09/2563
ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำแท้ง) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 13/08/2563
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำแท้ง) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 13/08/2563
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/07/2563
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 20/07/2563
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 17/06/2563
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) อยู่ในระหว่างรับฟัง 16/06/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/05/2563
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/02/2563
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 24/02/2563
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนื่อง พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 24/02/2563
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 23/02/2563
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 05/02/2563
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 08/01/2563
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/12/2562
ร่างพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/12/2562
ร่างหลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 30/10/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/10/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/10/2562
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/09/2562
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/09/2562
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 10/09/2562
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/09/2562
ร่างแนวทางการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ) อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/09/2562
หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางอาญาที่สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๒๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 01/09/2562
ร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ร่างแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งคู่มือการจัดทำรายงาน ร่างหลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ร่างแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 01/09/2562
ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทำหน้าที่ร่วมกัน (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 01/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/07/2562
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 19/06/2562
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 19/06/2562
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 19/06/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/06/2562
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 19/06/2562
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 22/05/2562
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค.-๔ เม.ย. ๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 15/03/2562
ร่างพระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบันที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความเห็นตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 15/03/2562
ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ มี.ค. ๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 01/03/2562
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... (รับฟังความเห็นตั้งแต่ ๒๕ กพ. - ๑๒ มีค. ๖๒) อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 05/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 06/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 02/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 10/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 10/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/07/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/07/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/07/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/01/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/01/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/09/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/08/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/08/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/07/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 07/06/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 20/03/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559