ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบการทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... 20220530 30/05/2565
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 25640324 24/03/2564
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 25631221 21/12/2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 25630320 20/03/2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 25630320 20/03/2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 25630310 10/03/2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ของร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 25630305 05/03/2563
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายร่างพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25630107 07/01/2563
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 25621119 19/11/2562
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 25611212 12/12/2561
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 25611212 12/12/2561
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 25611211 11/12/2561
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 25611211 11/12/2561
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... 25611211 11/12/2561
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... 25611211 11/12/2561
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานในการทำการประมง พ.ศ. .... 25611204 04/12/2561
การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 25611128 28/11/2561
การเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 25611126 26/11/2561
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... และ Checklist 25611120 20/11/2561
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และ Checklist 25611120 20/11/2561
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25611113 13/11/2561
การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 25611107 07/11/2561
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ... 25611023 23/10/2561
การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 25611022 22/10/2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ฉบับ และ Checklist 25610831 31/08/2561
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ Checklist 25610628 28/06/2561
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๑/๒๕๖๐) และ Checklist 25600720 20/07/2560
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... และ ร่าง Checklist 25600720 20/07/2560
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๕๓/๒๕๖๐) และ Checklist 25600418 18/04/2560
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๕๔/๒๕๖๐) และ Checklist 25600418 18/04/2560
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙๖/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๘๗/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๙๗๘/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๔๒/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๔/๒๕๕๙) 25591013 13/10/2559
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 234/2559) 25590421 21/04/2559
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 34/2559) 25590421 21/04/2559
ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 168/2559) 25590421 21/04/2559
ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 169/2559) 25590421 21/04/2559
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 359/2559) 25590421 21/04/2559
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 196/2559) 25590302 02/03/2559
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๑๔/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๐/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๙/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๘/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๖/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ..... (เรื่องเสร็จที่ ๕๓/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๙/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๓/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕/๒๕๕๕) 25551022 22/10/2555
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๒/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๐/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๙/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๒/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๘๒/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๔/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๕๕/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๔/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๔/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ..... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๒/๒๕๕๔) 25541230 30/12/2554
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25540616 16/06/2554
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... 25530514 14/05/2553
่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๕/๒๕๕๒) 25521203 03/12/2552