ocs goes paperless
RegulationTH-2
RegulationEN-No2
RegulationTH1
Finding Err
https://itas.nacc.go.th/go/eit
ประกาศรายชื่อกฎหมาย(แก้ไข)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวั
รวมความเห็นฉบับย่อที่น่าสนใจ เ
ประกาศสำนักงาน เรื่องหลักเกณฑ์
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตใน
เกี่ยวกับหน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน
กฎหมาย กฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย
คำแปลกฎหมาย คำแปลกฎหมาย
งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย งานวิจัย/บทความทางกฎหมาย

มาตรา77ของรัฐธรรมนูญ

รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบตาม พ.ร.บ. 77

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (220)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (94)

อ่านทั้งหมด

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (221)

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป

หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง

เรื่องใหม่ (0)

จำนวนเรื่องทั้งหมด (56)

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ : มุมมองของนายธนาคาร (Ba...

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ : มุมมองของนายธนาคาร (Ba...

อ่านทั้งหมด
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำ...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำ...

อ่านทั้งหมด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำน...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำน...

อ่านทั้งหมด
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉ...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค...

อ่านทั้งหมด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล (VDO Content & VDO Presen...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล (VDO Content & VDO Presen...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

Krisdika Focus ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม...

อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านทั้งหมด
โครงการกฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการกฤษฎีกาสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤ...

อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๖

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๖

อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นท...

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นท...

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา : การสอบสวนคดีอ...

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา : การสอบสวนคดีอ...

อ่านทั้งหมด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส...

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล...

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

Krisdika Focus ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และความเข้าใจการดำเนินก...

การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และความเข้าใจการดำเนินก...

อ่านทั้งหมด
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘

อ่านทั้งหมด
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค...

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...

อ่านทั้งหมด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า...

อ่านทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทดลองการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (น้องดินสอ) ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทดลองการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ (น้องดินสอ) ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่...

อ่านทั้งหมด
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...

อ่านทั้งหมด
Krisdika Focus ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

Krisdika Focus ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่านทั้งหมด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหู...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

อ่านทั้งหมด
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชส...

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน ประจำไตรมาสที่ ๔ ณ จังหวัดนครราชส...

อ่านทั้งหมด
การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

อ่านทั้งหมด
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างก...

อ่านทั้งหมด
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการ...

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการ...

อ่านทั้งหมด

 • lawreform
 • สำนักกฎหมายปกครอง
 • สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
 • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • Hart Publishing, Oxford
 • Law for ASEAN
 • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 • มาตรการในการเผยแพร่ฯ
 • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Google Anlytics
Statcounter Web Anlytics