เลขที่ฎีกา   6512/2539  จำเลยรู้อยู่แล้วว่ายังคงเป็นหนี้โจทก์ร่วมอยู่ แล้วมีเจตนาทุจริตถือ

โอกาสจากการที่พนักงานของโจทก์ร่วมปฎิบัติหน้าที่ล่าช้าและบกพร่อง หลอกลวง

พนักงานของโจทก์ร่วมด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าได้ชำระหนี้แก่โจทก์ร่วม

ครบถ้วนแล้วและขอไถ่ถอนจำนอง โจทก์ร่วมหลงเชื่อว่าจำเลยชำระหนี้ครบถ้วนจริง

จึงทำหนังสือสลักหลังปลอดจำนองอันเป็นเอกสารสิทธิ โดยเป็นหลักฐานระงับซึ่งสิทธิ

ตามสัญญาจำนองมอบให้จำเลย  การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

และแม้โจทก์ร่วมจะสามารถดำเนินการเพิกถอนการไถ่ถอนจำนองได้ ก็หาทำให้การ

กระทำผิดฐานฉ้อโกงของจำเลยซึ่งสำเร็จแล้ว กลับไม่มีความผิดไม่