เลขที่ฎีกา 5554/2531  โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งบุตรคืนมาอยู่ในความปกครองของ

โจทก์จำเลยฟ้องแย้งขอให้บุตรเปลี่ยนไปอยู่ความปกครองของจำเลย   โดย

ให้โจทก์ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  นับแต่วันฟ้องด้วยศาลชั้นต้นพิพากษายก

ฟ้องและให้เปลี่ยนผู้ปกครองบุตรจากโจทก์เป็นจำเลย  และให้โจทก์ชำระค่า

อุปการะเลี้ยงดูบุตรตามฟ้องแย้ง แต่ไม่ได้ระบุว่าให้ชำระตั้งแต่เมื่อใด  ศาล

อุทธรณ์พิพากษายืนและไม่มีคูความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกาในปัญหานี้   ดังนี้ถือเป็น

ข้อผิดพลาดเล็กน้อยศาลฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  โดยให้โจทก์ชำระค่า

อุปการะเลี้ยงดูบุตรนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษา