วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 มี 3 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.15 น. ถึง 12.00 น. กรมธนารักษ์ข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นางสาว ฤทัย พูลสวัสดิ์
13.15 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
13.30 น. ถึง 16.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนเลขาธิการและรองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง จุฑารัตน์ แก้วกัญญา