พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

แม่บท

พระราชกฤษฏีกา

 

กฎกระทรวง

ระเบียบ

 

ข้อบังคับ

 

ข้อกำหนด

 

ประกาศ

คำสั่ง

 

มติคณะรัฐมนตรี

 

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

 

คำพิพากษา/คำวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ

 

การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ

 

แนวปฏิบัติ

 

เอกสารหรือหนังสืออื่น