• Suggestion Page Menu
  • FAQ
  • WEB MAIL
  • Site Map
 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

สุภาภรณ์ แจ้งสุข

203.114.122.27

2019-03-21 09:35:56.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 4/2546 แนบไฟล์
Pdf. ไม่ตรงกันค่ะ โดยแนบไฟล์ Pdf. เป็นความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 4/2547

Chirobon

110.77.149.229

2019-03-20 20:46:29.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับนี้ เช่น
มาตรา ๓๗ ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) (ข) *ต้องมีใบรับรองความเป็นครู เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาหนึ่งวิชาใดเป็นการเฉพาะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เหตุผลในการคัดค้าน
1. ทำไม ต้องเปลี่ยนจาก “ใบประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู”? ถ้าบอกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของครูก็เหมือนเดิม แล้วจะเปลี่ยนชื่อทำไม ก็ให้ใช้”ใบประกอบวิชาชีพครู” ตามเดิม เพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ และสร้างขัดแย้ง ความแตกแยกในกระทรวงโดยใช้เหตุ ทำให้ครูทั้งประเทศวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจมากๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อนักเรียนและการจัดการศึกษาต่อไปอีก และตีกระทบย้อนกลับคืนขึ้นไปที่กระทรวงศึกษาธิการเอง กลายเป็นเดือดร้อนกับทั้งกระทรวง เดือดร้อนกับทั้งประเทศต่อไปอีก
2. การเปลี่ยนชื่อในข้อ 1 นั่นแสดงให้เห็นถึงการไม่มีวิสัยทัศน์จริงๆ ว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ส่อให้เห็นความไม่จริงใจต่อครู ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง ยิ่งคิดยิ่งทำยิ่งสร้างความขัดแย้ง แตกแยก และล้มเหลว มากกว่าเดิม

สุบรรณ

49.230.211.48

2019-03-19 11:35:54.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เห็นด้วย กับการเปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่ ครูจะมีขวัญกำลังขึ้นเยอะลดระบบชนชั้น ลดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดของ ผอ.บางคน เช่นมาทำงานสาย/ไม่มาทำงาน/สอนไม่เป็น/เขียนชื่อตัวเองไม่เป็น/รินน้ำกินไม่เป็น/เหยียดหยามครูว่าเป็นลูกน้อง/ดึงครูออกจากเด็กไปทำงานเอกสารงานประเมินงานดีเด่นของตนเอง เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนวันนี้ได้ยิ่งดีการศึกษาไทยดีขึ้แน่นอน

ครู

49.230.209.10

2019-03-19 11:16:38.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เห็นดัวยในการเปลี่ยนคำว่าผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่

นางสาวกมลทิพย์ มูลนา

1.1.226.131

2019-03-17 14:32:49.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ข้อสอบ

Chirobon

223.24.62.173

2019-03-14 23:24:12.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

2. ในประโยคนี้ 2*ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็น
ครู ก็จะทำให้เกิดการเสียสิทธิ์ ลิดรอนสิทธิ์ของครู เพราะในประโยคที่บอกว่า 1*ครูใหญ่ต้องทําหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้ว ก็จะก่อให้เกิดการเสียสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์แก่ครูที่ต้องการเปลี่ยนระดับตําแหน่งเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริงและให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ กลับต้องมาเสียสิทธิ์ให้แก่ใครก็ไม่รู้ ที่อาจเป็นคนที่ครูใหญ่ใกล้ชิด คนที่ครูใหญ่ชอบหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน นี่คือการแสดงให้เห็นถึงการทุจริตคอรัปชั่นในระบบอย่างแท้จริง

ดังนั้นให้แก้ประโยคจาก 1*ครูใหญ่ต้องทําหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้ว แก้เป็น “ครูใหญ่ต้องทำหน้าที่ครูมาแล้ว” ก็พอ และ ตัดประโยค 2*ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครู ออกทิ้งไม่ต้องมี เพราะจะสร้างปัญหา ทุจริต คอรัปชั่น ความขัดแย้ง แตกแยก ล้มเหลวให้แก่กระทรวง และการศึกษาไทยให้มากยิ่งๆขึ้นไป

Chirobon

223.24.62.173

2019-03-14 23:20:05.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เหตุผลในการคัดค้าน มาตรา 38
1. ในประโยคนี้ 2*ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครูได้ เป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริต คอรัปชั่น ในระบบอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ เอาญาติ พี่น้อง ลูก เมีย คนสนิทใกล้ชิด มาแต่งตั้ง จะทำให้เกิดการทุจริตในระบบเลย จะทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ แล้วถ้าบอกว่าให้มีคณะกรรมการพิจารณา ก็ครูใหญ่อีกนั้นแหละที่จะเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาซึ่งครูใหญ่ก็เลือกจากคนใกล้ชิด สนิทกัน แล้วคณะกรรมการพิจารณา จะไม่เห็นด้วยกับครูใหญ่ได้อย่างไร ฉะนั้น นี่คือการเปิดโอกาสให้มีการทุจริต คอรัปชั่นในระบบอย่างแท้จริง จะสร้างความแตกแยก ความขัดแย้ง ในโรงเรียน เกิดความล้มเหลวในการบริหารและการจัดการศึกษาแก่นักเรียน ต่อโรงเรียน เกิดผลกระทบต่อทั้งกระทรวงและประเทศชาติและต่อไปอย่างมากมาย มหาศาลไม่มีที่สิ้นสุด
“ไม่มีใครเข้าใจหัวอกคนเป็นครู เท่ากับคนที่เป็นหรือมาจากครูด้วยกันหรอก” และคนที่เข้าใจกันเท่านั้นถึงจะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาไทยให้สำเร็จต่อไปได้

Chirobon

110.77.149.229

2019-03-14 13:33:30.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับนี้ ที่ไม่ได้ผ่านประชามติของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ

มาตรา ๓๘ ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีครูใหญ่คนหนึ่ง รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา โดยจะให้มีผู้ช่วยในการบริหารตามความจําเป็นและเหมาะสมด้วยก็ได้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงเจ้าสังกัดกําหนด
1*ครูใหญ่ต้องทําหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้วตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครู แต่จะกําหนดเงื่อนไขให้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตมิได้
2*ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครูได้


นนทวรรณ รวมสุข

124.122.209.8

2019-03-13 21:27:38.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.นี้ เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายบางข้อและไม่ได้ผ่านประชามติตามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

Janthima srimuang

1.46.143.168

2019-03-13 16:36:46.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่เห็นด้วยค่ะกับพรบ.การศึกษาฉบับนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>