องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 

Interesting Lawdraft

 • การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... NEW pdf
 • การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... pdf
 • การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... pdf
 • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... pdf

Interesting Law Comments

 • การเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และการดำเนินการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๘๓๙/๒๕๖๑) pdf
 • Earmarked Tax เพื่อสังคม
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนหรือองค์การตามกฎหมายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากภาษีสรรพสามิตและการคืนเงินภาษีที่เก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๐) pdf
 • การขอรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คนไทยซึ่งพำนักอาศัยถาวรอยู่ต่างประเทศขอรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๓/๒๕๖๐) pdf
 • การดำเนินการเกี่ยวกับประทานบัตรแร่ตามกฎหมายใหม่
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาอนุญาตคำขอประทานบัตร คำขอต่ออายุประทานบัตรเพื่อการทำเหมือง การปิดประกาศ และการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๐) pdf
 


 
 
 
 
 


 
Enterprise Portal Title Portal
Skip portlet Portlet Menu
Login
 
 •  By Update    By Relevance

 • ค้นหาขั้นสูง Advanced Search