องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
Home > Get law opinions > วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ริเริ่มจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทาง Internet เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ อันถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการบริหาราชการแผ่นดินแนวใหม่
  • ข้อดีของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทาง Internet
           1. ประหยัดเวลา
           2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
           3. ทำได้กว้างไกลทั่วประเทศ
           4. การมีส่วนร่วมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะมีผู้มีส่วนร่วมมีเวลาตรวจสอบและทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านมาซ้ำได้