องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > รับฟังความคิดเห็นทางกฎหมาย > ความเป็นมาและเหตุผล

ความเป็นมาและเหตุผล

๑. เดิมการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เน้นการเปิดเผยและการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ในปัจจุบันภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการบริหารราชการของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน การบริหารราชการแผ่นดินจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

๒. ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๘ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย เพื่อให้หลักการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสเป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติที่สำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 2ฉบับ คือ

      ๒.๑  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยได้มีหลักการกว้าง ๆ ว่า ผู้ออกคำสั่งต้องให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาในกระบวน
การออกคำสั่งด้วย และต้องแจ้งสิทธิที่ผู้นั้นพึงมีด้วย

      ๒.๒  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีหลักการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน
การต่าง ๆ ของรัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนยิ่งขึ้น

๓. ในช่วงเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมาในการจัดทำร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการสัมมนาและรับฟัง ความคิดเห็นกับประชาชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในการจัดทำร่างกฎหมาย บางฉบับตามความเหมาะสม

๔. ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ จะเป็นวิธีการที่สะดวก ประหยัด จึงได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และได้รับอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการเผยแพร่และรับความคิดเห็นร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

๕. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยความช่วยของ US-AEP และมูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( มูลนิธิ EPA ) ได้พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งถ้าเกิดประโยชน์ หน่วยงานอื่นของรัฐจะได้นำไปใช้ได้ต่อไป