Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Interesting Lawdraft

Interesting Lawdraft

  • การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... NEW pdf
  • การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานในการทำการประมง พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... pdf
  • การเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>