Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Interesting Lawdraft

Interesting Lawdraft

  • ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙๖/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๘๗/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๙๗๘/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๔๒/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๔/๒๕๕๙) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 234/2559) pdf
  • ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 34/2559) pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>