Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Interesting Law Comments

Interesting Law Comments

  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้มาก่อน (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๙/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสภาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๑/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๘/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๑/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรื่องเสร็จที่ ๖๘/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม (เรื่องเสร็จที่ ๖/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมกำกับการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพิลเรือนแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๕/๒๕๖๐) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐๖/๒๕๕๙) pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>