Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Interesting Law Comments

Interesting Law Comments

  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผลทางกฎหมายของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๖/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำหลักกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๒/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลฎีกาของกรมการศาสนา (เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๕๓/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอคืนรถยนต์ของกลาง ที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (เรื่องเสร็จที่ ๕๒/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล (เรื่องเสร็จที่ ๔๖/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๖/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครอง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖/๒๕๕๙) pdf
  • บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และการนำสิทธิการรับบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ของผู้กลับไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ pdf
  • บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔๓/๒๕๕๘ pdf

1 2 3 4 5 6 > >>