Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Interesting Law Comments

Interesting Law Comments

  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐๖/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าทดแทนการถูกคุมขังแก่จำเลยในคดีอาญาตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๕๙/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการกำหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดชายทะเล (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๙๕/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณโรงงานมักกะสันไปทำโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๙๗/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๒๖/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา - และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขายอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๗๑/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๙๐/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในบริเวณไหล่ทวีป (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๖/๒๕๕๙) pdf
  • - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผลทางกฎหมายของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๖/๒๕๕๙) pdf

1 2 3 4 5 6 7 > >>