Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 

Interesting Lawdraft

 • ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 234/2559) pdf
 • ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 34/2559) pdf
 • ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 168/2559) pdf
 • ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 169/2559) pdf

Interesting Law Comments

 • การใช้อำนาจควบคุมการสอบสวนของฝ่ายปกครอง
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผลทางกฎหมายของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๖/๒๕๕๙) pdf
 • การนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปเป็นบริษัทแล้ว
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำหลักกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๒/๒๕๕๙) pdf
 • การปฏิบัติตามคำพิพากษา
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลฎีกาของกรมการศาสนา (เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๕๙) pdf
 • การรับเด็กสัญชาติอื่นหรือเด็กไร้สัญชาติเป็นบุตรบุญธรรม
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๕๓/๒๕๕๙) pdf
 


 
 
 
 
 
Enterprise Portal Title Portal
Skip portlet Portlet Menu
Login
 
Search
Skip portletPortlet Menu
 •  By Update    By Relevance

 • ค้นหาขั้นสูง Advanced Search