องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > เกร็ดความรู้ > กฎหมายสำหรับประชาชน > วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๐ กำหนดให้สิทธิประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
          กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอน และหลักการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๕) ซึ่งต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (มาตรา ๑๒) ไม่มีส่วนได้เสีย (มาตรา ๑๓) การพิจารณาต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง (มาตรา ๒๙) คำสั่งทางปกครองต้องชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา ๓๗) และเมื่อออกคำสั่งไปกระทบสิทธิของผู้ใด ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกระทบสิทธิได้มีโอกาสอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๔) รวมทั้งหากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นใหม่ที่จะทำให้การพิจารณามีคำสั่งของเจ้า หน้าที่เปลี่ยนไปก็ขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้ (มาตรา ๕๔) อย่างไรก็ตาม หากผู้รับคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองนั้น เจ้าหน้าที่อาจนำมาตรการบังคับทางปกครองมาใช้กับผู้ฝ่าฝืนได้ (มาตรา ๕๘)
          สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ ได้แก่ ผู้ถูกกระทบสิทธิ ผู้ที่อาจจะถูกกระทบสิทธิหรือตัวแทนของบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิในคำสั่งทาง ปกครองนั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิต่างๆ (มาตรา ๒๗) ให้ทราบ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ มีความสำคัญที่ประชาชนทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเนื่องจากเป็นกฎหมายพื้นฐาน ที่จะป้องกันสิทธิของตนก่อนไปใช้สิทธิเป็นคดีในศาลปกครอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙