องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > เกร็ดความรู้ > กฎหมายสำหรับประชาชน > หย่า

หย่า

การหย่าไม่ว่าด้วยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือศาล พิพากษาให้หย่าก็ตาม ต่างทำให้การสมรสสิ้นสุดลง ไม่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยากันต่อไปอีก ทรัพย์สินที่มีอยู่ต้องจัดการแบ่งกัน มีหนี้ต้องรับผิดร่วมกัน มีบุตรต้องจัดการเรื่องอำนาจปกครองและค่าอุปการะเลี้ยงดู
          หย่าโดยความยินยอม คู่สมรสต้องจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียน
          หย่าโดยคำพิพากษาของศาล กฎหมายกำหนดเหตุฟ้องหย่าไว้หลายกรณี (มาตรา ๑๕๑๖) กล่าวคือ เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งนอกใจ ประพฤติไม่ดีจนอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอาย ถูกเกลียดชังหรือเดือดร้อนเสียหาย ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอีกฝ่ายหนึ่ง จงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไป สมัครใจแยกกันอยู่เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างปกติสุข ถูกจำคุกเกิน ๑ ปี สาบสูญ ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง วิกลจริต ผิดทัณฑ์บน เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และเสียสมรรถภาพทางเพศ กรณีเหล่านี้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยกขึ้นเป็นเหตุฟ้องต่อศาล(คดีฟ้องหย่าถือ เป็นคดีครอบครัว จึงต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว) ให้ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกันได้
          เมื่อหย่ากันแล้ว ต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินและบุตร หากตกลงกันได้ก็เป็นไปตามนั้น แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ กฎหมายกำหนดให้แบ่งสินสมรสกันคนละครึ่ง สำหรับบุตรศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าสมควรให้ฝ่ายใดมีอำนาจปกครอง ฝ่ายใดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๖ การสิ้นสุด แห่งการสมรส มาตรา ๑๕๐๑ ถึง มาตรา ๑๕๓๔
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล เยาวชนและครอบครัว และ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔์