องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

ชาวดินกรุงเทพ

125.25.43.254

2019-04-19 12:53:19.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2562 ในเว็ปไซด์จะนำมาเมื่อไรครับ

สุกฤษ

171.97.6.226

2019-04-09 13:36:15.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนสอบถามครับ ในหน้าเว็บ > ห้องสมุดกฎหมาย > พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ในส่วนของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7" จะ update ลงเว็บ ประมาณช่วงไหนครับ

สุภาภรณ์ แจ้งสุข

203.114.122.27

2019-04-01 15:08:09.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 12/2540 แนบไฟล์ Pdf. ไม่ตรงกัน โดยแนบไฟล์ Pdf. เป็นความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 67-71/2540

อัญรัตน์

180.183.237.176

2019-04-01 09:46:22.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

อยากได้สัญญาโมเดลลิ่ง จัดหานางแบบ นักแสดงค่ะ

สุภาภรณ์ แจ้งสุข

203.114.122.27

2019-03-21 09:35:56.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 4/2546 แนบไฟล์
Pdf. ไม่ตรงกันค่ะ โดยแนบไฟล์ Pdf. เป็นความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 4/2547

Chirobon

110.77.149.229

2019-03-20 20:46:29.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ ฉบับนี้ เช่น
มาตรา ๓๗ ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) (ข) *ต้องมีใบรับรองความเป็นครู เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาหนึ่งวิชาใดเป็นการเฉพาะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เหตุผลในการคัดค้าน
1. ทำไม ต้องเปลี่ยนจาก “ใบประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู”? ถ้าบอกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของครูก็เหมือนเดิม แล้วจะเปลี่ยนชื่อทำไม ก็ให้ใช้”ใบประกอบวิชาชีพครู” ตามเดิม เพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ และสร้างขัดแย้ง ความแตกแยกในกระทรวงโดยใช้เหตุ ทำให้ครูทั้งประเทศวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจมากๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อนักเรียนและการจัดการศึกษาต่อไปอีก และตีกระทบย้อนกลับคืนขึ้นไปที่กระทรวงศึกษาธิการเอง กลายเป็นเดือดร้อนกับทั้งกระทรวง เดือดร้อนกับทั้งประเทศต่อไปอีก
2. การเปลี่ยนชื่อในข้อ 1 นั่นแสดงให้เห็นถึงการไม่มีวิสัยทัศน์จริงๆ ว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ส่อให้เห็นความไม่จริงใจต่อครู ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง ยิ่งคิดยิ่งทำยิ่งสร้างความขัดแย้ง แตกแยก และล้มเหลว มากกว่าเดิม

สุบรรณ

49.230.211.48

2019-03-19 11:35:54.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เห็นด้วย กับการเปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่ ครูจะมีขวัญกำลังขึ้นเยอะลดระบบชนชั้น ลดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดของ ผอ.บางคน เช่นมาทำงานสาย/ไม่มาทำงาน/สอนไม่เป็น/เขียนชื่อตัวเองไม่เป็น/รินน้ำกินไม่เป็น/เหยียดหยามครูว่าเป็นลูกน้อง/ดึงครูออกจากเด็กไปทำงานเอกสารงานประเมินงานดีเด่นของตนเอง เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนวันนี้ได้ยิ่งดีการศึกษาไทยดีขึ้แน่นอน

ครู

49.230.209.10

2019-03-19 11:16:38.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เห็นดัวยในการเปลี่ยนคำว่าผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่

นางสาวกมลทิพย์ มูลนา

1.1.226.131

2019-03-17 14:32:49.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ข้อสอบ

Chirobon

223.24.62.173

2019-03-14 23:24:12.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

2. ในประโยคนี้ 2*ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็น
ครู ก็จะทำให้เกิดการเสียสิทธิ์ ลิดรอนสิทธิ์ของครู เพราะในประโยคที่บอกว่า 1*ครูใหญ่ต้องทําหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้ว ก็จะก่อให้เกิดการเสียสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์แก่ครูที่ต้องการเปลี่ยนระดับตําแหน่งเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริงและให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ กลับต้องมาเสียสิทธิ์ให้แก่ใครก็ไม่รู้ ที่อาจเป็นคนที่ครูใหญ่ใกล้ชิด คนที่ครูใหญ่ชอบหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน นี่คือการแสดงให้เห็นถึงการทุจริตคอรัปชั่นในระบบอย่างแท้จริง

ดังนั้นให้แก้ประโยคจาก 1*ครูใหญ่ต้องทําหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้ว แก้เป็น “ครูใหญ่ต้องทำหน้าที่ครูมาแล้ว” ก็พอ และ ตัดประโยค 2*ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครู ออกทิ้งไม่ต้องมี เพราะจะสร้างปัญหา ทุจริต คอรัปชั่น ความขัดแย้ง แตกแยก ล้มเหลวให้แก่กระทรวง และการศึกษาไทยให้มากยิ่งๆขึ้นไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>