องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

Home > Suggestion

Suggestion

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ จะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

(สำหรับท่านที่มีปัญหาในการเข้าชมเวบไซต์ของสำนัก โปรดแจ้งผลแบบละเอียดด้วยครับ ทางทีมงานได้ทดสอบใช้งานกับ IE7, firefox, และ Google Chrome สามารถใช้งานได้ กรุณาอย่าใช้ IE6 ในการเข้าชมครับ ขออภัยในความไม่สะดวก)

เสฎฐวุฒิ วุฒิกรวิภาค

103.55.140.45

2018-06-19 15:14:36.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เป็นเว็บที่ดีมีประโยชน์มากๆ ผมใช้ในการหากฎหมายที่สนใจเป็นประจำครับ

แต่อยากให้แก้ไข เอกสารกฎกระทรวง ตาม พรบ.ชั่ง ตวง วัด เรื่อง

"กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖"

ไฟล์ PDF "ม33-2b-2546-a0001" หน้า 48 ข้อ 66
ในตาราง ตรงส่วนปริมาณที่ทดสอบ (V) (ลิตร)

ํ"๐.๐๒ ถึง ๐.๒"

ซึ่งที่ถูกต้องตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา (ไฟล์ TIFF) จะต้องเป็น

"๐.๐๒ ถึง ๐.๑"


จึงอยากจะรบกวนให้แก้ไขไฟล์ PDF ให้ถูกต้องด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-14 10:50:15.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณ Gam Gamo

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้ประสานให้ทำการแก้ไขแล้ว

Gam Gamo

103.55.140.45

2018-06-13 15:58:04.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับ update ล่าสุด)

ฉบับที่ 1 ข้อ 29 มี (1) - (4)
ฉบับที่ 2 ข้อ 13 ให้ยกเลิก (3) ของข้อ 29 และใช้ข้อความใหม่แทน
ฉบับ update ข้อ 29 มี (1) - (3) เท่านั้น ไม่มี (4)
โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยค่ะ

Gam Gamo

103.55.140.45

2018-06-13 11:04:56.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาด ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับ update ล่าสุด)

ฉบับที่ 1 ข้อ 10 มี (1) - (7)
ฉบับที่ 2 ข้อ 5 ให้ยกเลิก (1) และ (2) ของข้อ 10 และใช้ข้อความใหม่แทน
ฉบับ update ข้อ 10 มี (1) และ (2) เท่านั้น ไม่มี (3) - (7)

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-07 17:02:55.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณเขตโสภณ ศิริโสภา

๑. ไม่ได้มีการรวบรวมกฎหมายจัดตั้งจังหวัดครับ

๒. กฎหมายทั้งสองฉบับ ไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขครับ

เขตโสภณ ศิริโสภา

103.55.140.45

2018-06-07 09:54:10.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ทางเวปไม่มีข้อมูล พรบ จัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ กับ พรบ จัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๔๙๐ หรือครับ แล้วทั้งสองฉบับมีการปรับปรุง/แก้ไขหรือไหมครับ

ทนง ตะภา

103.55.140.45

2018-06-05 11:17:58.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ขอบคุณมากครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-06-04 15:32:56.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

ตอบคุณทนง ตะภา

๑. มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการเปลี่ยนจากคำว่า ก่นสร้าง เป็น ก่อสร้าง

๒. มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีการแก้ไขเพ่ิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการเปลี่ยนจากคำว่า ก่นสร้าง เป็น ก่อสร้าง

ทนง ตะภา

103.55.140.45

2018-06-04 09:42:39.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ประโยชน์ต่อผู้สนใจกฎหมายและประชาชนอย่างยิ่ง สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ
- มีข้อควรปรับปรุงบางประการครับ
มีกฎหมายบางฉบับพิมพ์ข้อความผิดพลาด เช่น
(๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ เดิมใช้ถ้อยคำ "ก่นสร้าง" แต่การพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์เป็น "ก่อสร้าง" ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องเพราะตรวจสอบแล้ว ไม่พบมีการแก้ไขถ้อยคำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด
(๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ เดิมใช้ถ้อยคำ "ก่นสร้าง" แต่การพิมพ์เผยแพร่ พิมพ์เป็น "ก่อสร้าง" ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องเพราะตรวจสอบแล้ว ไม่พบมีการแก้ไขถ้อยคำดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด
เรียนมาเพื่อกรุณาตรวจสอบความถูกต้องครับ

กองกฎหมายไทย

172.30.0.10

2018-05-30 11:49:30.0

ข้อเสนอแนะ-ติชม

เรียนคุณปราณี แสงกระจ่าง

ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตครับ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>