Lite Version |

องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > งานพัฒนาระบบบริหาร > แผนปฏิบัติราชการ > แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)

แผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย ผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)