องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > งานพัฒนาระบบบริหาร > แผนปฏิบัติราชการ > แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

แผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์   ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน   สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย   ผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย   แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)   ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)   ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒)   ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)   ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑-๒)   แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)   แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๐   แผนปฎิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)


PDF-File