องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
หน้าหลัก > องค์กร > สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง


เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200


โทรศัพท์ 0-2222-0206-9,0-2221-5306,0-2221-5313

0-2221-5344,0-2221-5376,0-2221-5395

โทรสาร 0-2226-6201,0-2226-3612

webmaster@krisdika.go.th

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2

19 ถนนพระอาทิตย์แขวงพระบรมหาราชวัง


เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200


โทรศัพท์ 0-2280-0563,0-2280-7685-6

0-2280-7900-7,0-2280-7909,0-2280-7911-14

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรมโยธาธิการและผังเมือง)

ชั้น 9-10  218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักกฎหมายปกครอง,สำนักกิจการนิติบัญญิติ

ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน

โทรศัพท์ 0-2619-9607,0-2619-9705
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

โทรศัพท์ 0-2280-0790,0-2280-0796,


0-2280-0797,0-2280-0798


โทรสาร 0-2280-0782

 


 


 


 


 


 


 


 


กลับสู่ด้านบน