องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

หน้าหลัก > องค์กร > ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 • รองเลขาธิการ (รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ)

  นางสาวจารุวรรณ
  เฮงตระกูล

  • รองเลขาธิการ

   นายวรรณชัย
   บุญบำรุง

  • รองเลขาธิการ

   นางพงษ์สวาท
   กายอรุณสุทธิ์

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นางภาณุมาศ
   สิทธิเวคิน

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นางสาวณัฐภัทร
   ถวัลยโพธิ

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นายโกมล
   จิรชัยสุทธิกุล

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นายธนาวัฒน์

   สังข์ทอง

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นายนพดล

   เภรีฤกษ์

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นางณัฐนันทน์

   อัศวเลิศศักดิ์

  • กรรมการร่างกฎหมายประจำ

   นางสาวอัญชลิตา

   กองอรรถ

กลับสู่ด้านบน