องค์กร

งานพัฒนาระบบบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กฎหมายสำหรับคนพิการ

ห้องสมุดกฎหมาย

ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย

Thai Code Annotated

KM กฤษฎีกา

เกร็ดความรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ksdk.portal.E-book

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 

Interesting Lawdraft

 • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๑/๒๕๖๐) และ Checklist pdf
 • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... และ ร่าง Checklist pdf
 • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๕๓/๒๕๖๐) และ Checklist pdf
 • การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๕๔/๒๕๖๐) และ Checklist pdf

Interesting Law Comments

 • เมื่อพื้นที่ป่าไม้ที่เคยทำประโยชน์ถูกกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้มาก่อน (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๙/๒๕๖๐) pdf
 • วิศวกรหรือสถาปนิกจากสถาบันการศึกษาก็ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสภาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๖๐) pdf
 • เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันถือเป็นรายได้ของกองทุนยุติธรรม
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๖๐) pdf
 • ว่าด้วยเรื่อง "ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์"
  - บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๑/๒๕๖๐) pdf
 


 
 
 
 
 


 
Enterprise Portal Title Portal
Skip portlet Portlet Menu
Login
 
 •  By Update    By Relevance

 • ค้นหาขั้นสูง Advanced Search