ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 3 ประเทศฝรั่งเศส (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง
รายงานการศึกษาวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) เรื่องการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
รายงานการศึกษาวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) เรื่องการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลของเอเชีย (Asia Medical Hub)
หอสมุดแห่งชาติของประเทศอังกฤษ
หอสมุดแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย
หอสมุดแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์
มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของญี่ปุ่น
การจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาของอเมริกา
การจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาของประเทศออสเตรเลีย
การคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ
กระบวนการพิจารณาโครงการ(PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN) ตามกฎหมายของเยอรมัน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดำเนินการตามกฎหมายในระดับเครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(public hearing)ตามกฎหมายของฝรั่งเศส
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(public hearing)ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเมืองศูนย์ราชการของมาเลเซียและออสเตรเลีย
การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓(การฟื้นฟูกิจการ)
Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ (ฝ่ายพัฒนากฎหมาย)
การแก้กฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ
กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศฝรั่งเศส(นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์)
กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศสิงคโปร์(นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร)
กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศกฤษ(นายยอดฉัตร ตสาริกา)
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศสหรัฐอเมริกา(ผู้วิจัย นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ นายวรกร โอภาสนันท์ และนางสาววิลลี่ อมราภรณ์)
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศฝรั่งเศส(ผู้วิจัย นายตรีทศ นิโครธางกูร และนายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์)
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศอังกฤษ(ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ นายยอดฉัตร ตสาริกา และนางสาวฉันทพิมพ์ บรรจงจิตต์)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 10 บทสรุป (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 9 ประเทศสหรัฐอเมริกา (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 8 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 7 ประเทศออสเตรเลีย (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 6 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 5 ประเทศญี่ปุ่น (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 4 ประเทศสหราชอาณาจักร (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 2 ประเทศไทย (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 1 บทนำ (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา)