ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ (เลขที่ 35/2563) 20191022 22/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ (เลขที่ 34/2563) 25621022 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดิน จำนวน ๒ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621022 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม สำหรับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ทะเบียน ฮว8674 25621018 18/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 36.2563 25621017 17/10/2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621017 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 25621016 16/10/2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 25621016 16/10/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25621015 15/10/2562
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2563 25621011 11/10/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25621008 08/10/2562
ประกาศราคากลางจ้าเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 25621008 08/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25621007 07/10/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทยประจำปีงบประมาณ 2563 25621007 07/10/2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25621001 01/10/2562
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ 25621001 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Wifi ในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620930 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณบ่อพักน้ำใต้ดิน อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 22 เครื่อง และรายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620925 25/09/2562
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620924 24/09/2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 75 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620924 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 25620919 19/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ (ครั้งที่ 6 7 8) 25620913 13/09/2562
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน จำนวน 9 เครื่อง 25620913 13/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2561 25620911 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น อี-สตูดิโอ 506เอสอี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620910 10/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา อาคาร 2 25620904 04/09/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25620903 03/09/2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมายและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ ๒ 25620903 03/09/2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,800 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620902 02/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟลชไดร์ฟ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการประมวลกฎหมายและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 2 25620830 30/08/2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว-8674 รายการเปลี่ยนยางรถยนต์ 25620829 29/08/2562
จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ HORIZON รุ่น BQ-140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนปั๊มน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับการปิดเปิดประตูห้องทำงาน 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว จำนวน 10 ชุด 25620829 29/08/2562
จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูทางเข้าอาคาร ๒ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 25620829 29/08/2562
จ้างกำจัดเชื้อราบนฝ้าในห้องประชุมโบราณ 25620829 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องโทรสารและเครืองถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 92 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์สำเนา หมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์และกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620828 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25620823 23/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25620823 23/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ 25620820 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620820 20/08/2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620819 19/08/2562
จ้างซ่อมรถส่วนกลาง รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง (ตู้) หมายเลขทะเบียน ฮว-8674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620819 19/08/2562
สัญญาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรแสดงตนและหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 5) 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูห้องทำงาน จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620814 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ POWERCUT รุ่น 115CNC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องประชุมโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เก็บแฟ้มของส่วนการเจ้าหน้าที่และซ่อมแซมโต๊ะประชุมกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำของสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนและอาคารท่าช้างวังหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620806 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620801 01/08/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้ายูซและน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620731 31/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620731 31/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระดาษคำตอบ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620730 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนและจัดประเมินโครงการพัฒนากฎหมาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620730 30/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25620725 25/07/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 25620722 22/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำหญิง อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620722 22/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดและกระดาษแบงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620719 19/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620718 18/07/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 50/2562 ลว. 8 กรกฎาคม 2562 25620710 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620710 10/07/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620710 10/07/2562
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมาบริการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620710 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกและดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620710 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกรีเฟคทีฟสีฟ้า 25620705 05/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 25620703 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว จำนวน 3 ชุด 25620703 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมายไทย 25620703 03/07/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างล่ามพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อการแปลสำหรับการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Better Regulation Principles in the Age of Disruptive Technology From Theory to Practice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620701 01/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620630 30/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์การฟัง โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายอาญาในยุคเปลี่ยนผ่าน : การศึกษาความท้าทายและความคาดหวังด้านเทคโนโลยีและกระบวนการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620628 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620628 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ 25620626 26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Network ครั้งที่ ๕ 25620626 26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๖ 25620626 26/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ และหมึกสำหรับเครืองโทรสาร จำนวน 18 รายการ 25620624 24/06/2562
บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย เลขที่ 47-49/2562 ลว. 12 มิ.ย. 2562 25620620 20/06/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ 3/2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องทำงานและซ่อมแซมหน้าต่างบานกระจกขอบอลูมิเนียม 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 25620619 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางไปสัมมนา (จังหวัดนครปฐม) 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้ง อาคาร 2 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ จำนวน 59 รายการ 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 13 รายการ 25620614 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บเล่มวารสาร จำนวน 75 เล่ม 25620614 14/06/2562
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25620612 12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25620611 11/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคารท่าช้างวังหน้าและอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620611 11/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสายพ่วง (ปลั๊กไฟ) จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620607 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620531 31/05/2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620530 30/05/2562
ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620530 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 25620530 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,200 รีม โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620529 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620529 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ อาคาร 2 25620529 29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620528 28/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การติดตั้งและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Wifi) ในห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620527 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620527 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620523 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620523 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620523 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาด 6x10 นิ้ว 4 สี (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620522 22/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางไปสัมมนา (กรุ่งเทพฯ-ระยอง-กรุงเทพฯ) โดยวิธีเจาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620517 17/05/2562
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง สัญญาเลขที่ 21/2562 ลว. 13 พ.ค. 2562 25620516 16/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน และระบบป้องกันไฟไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620514 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620514 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปารั่ว บริเวณด้านหลังห้องทำงานของฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620514 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำหญิง อาคารท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ 25620513 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูและซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม 25620513 13/05/2562
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อชุดรับรอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620510 10/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25620510 10/05/2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (สัญญาเลขที่ 20/2562) 25620507 07/05/2562
สัญญาจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) (สัญญาเลขที่ 19/2562) 25620502 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620502 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620501 01/05/2562
สัญญาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๖ คน 25620426 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620426 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620424 24/04/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 25620422 22/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620422 22/04/2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 25620420 20/04/2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 25620420 20/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหาร อาคาร 2 ชั้น 2 25620417 17/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 25620411 11/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620411 11/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620410 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620410 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและบันไดอลูมิเนียม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620405 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกและดรัม สำหรับเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620405 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกและดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620405 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียน และจัดประเมินโครงงานพัฒนากฎหมาย หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนายการขึ้นไป รุ่นที่ 25 25620404 04/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620404 04/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ผลการดำเนินงาน/ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620402 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชษ 1976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังห้องทำงานของฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620328 28/03/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25620326 26/03/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25620326 26/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620326 26/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 5 กร 6928 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620325 25/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูหนีไฟ บริเวณด้านหลังห้องทำงานของฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620325 25/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620325 25/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620319 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620319 19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน ๙๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620318 18/03/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ ท.1/2562 25620318 18/03/2562
สัญญาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สัญญาเลขที่ 3/2562 ลว. 18 ต.ค. 2561 25620314 14/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ ขนาดคอลัมน์ 6x10 นิ้ว ขาว-ดำ (ครั้งที่ 2) 25620313 13/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620312 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620312 12/03/2562
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม) สัญญาเลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 25620311 11/03/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620308 08/03/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620308 08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน (การจัดทำชุดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน/ภารกิจของสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620307 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25620307 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620305 05/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 25620304 04/03/2562
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 28/2/2562 25620304 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620301 01/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620228 28/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620227 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ดรั้มและกล่องทิ้งผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620227 27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาววศินี เล้าประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวอธิรัชต์ ส่านประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวมัณฑนา ฮุยเกี๊ยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกและดรั้มเครืองพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620226 26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620225 25/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ ด้วยวิธี e-bidding 25620225 25/02/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน 1 โครงการ 25620222 22/02/2562
สัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน เลขที่ 11/2562 25620220 20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 94 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620220 20/02/2562
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 25620214 14/02/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620214 14/02/2562
จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620211 11/02/2562
ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น SL-X7600LX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620211 11/02/2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620208 08/02/2562
ซื้อชุดกรองอากาศ ยี่ห้อ Helthway รุ่น HW-20600-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620208 08/02/2562
จ้างจัดทำกระเป๋าถุงผ้าและถุงใส่แก้วเผยแพร่ตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620208 08/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620207 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620207 07/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ 25620207 07/02/2562
จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2562 25620206 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ 25620206 06/02/2562
สัญญาซื้อขายโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทนในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม สัญญาเลขที่ 13/2562 25620204 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคา 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 25620130 30/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตร หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 20 25620129 29/01/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธี e-bidding 25620128 28/01/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620128 28/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างใหญ่และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 240 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620124 24/01/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620123 23/01/2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธี e-bidding 25620122 22/01/2562
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ด้วยวิธี e-bidding 25620122 22/01/2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25620122 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620116 16/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucentre-ll 6000 โดยวิธีเฉพาเจาะจง 25620115 15/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทนในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีคัดเลือก 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ใส ขนาด 106x70 ซม. จำนวน 5 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 หนา 80 แกรม จำนวน 1,000 รีม โดยเฉพาะเจาะจง 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รายการสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3 ขั้ว ขนาด 800 แอมแปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620111 11/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครงการด้วยวิธี e-bidding 25620109 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620108 08/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนำคำแปลกฎหมายลงระบบ Trados เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก 25620104 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620104 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายประหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Dalloz fr.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25620103 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธี e-bidding 25611228 28/12/2561
ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25611227 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611227 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611226 26/12/2561
ประกาศร่างขอบเขตการดำเนินงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 25611225 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611225 25/12/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม จำนวน ๑ โครงการ 25611225 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำเนา และกระดาษไขแม่พิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611225 25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ-5098 25611221 21/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง 25611221 21/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 25611220 20/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611220 20/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611220 20/12/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทนในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 25611218 18/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611217 17/12/2561
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริการเครื่องดื่ม สัญญาเลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Lexis Advanced) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศ (ฐานข้อมูลกฎหมาย Heinonline) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน (ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611214 14/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611211 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611211 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่้องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611211 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล้กเก็บแบบฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611207 07/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611207 07/12/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611204 04/12/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611204 04/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611203 03/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายทางหนังสือพิมพ์ (ครั้งที่ ๑) 25611203 03/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร 25611128 28/11/2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611123 23/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611123 23/11/2561
สัญญาค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน 25611123 23/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611123 23/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำระบบกฎหมายจำแนกตามหัวข้อเรื่อง (THCA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611122 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611122 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611121 21/11/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 25611119 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 25611119 19/11/2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611119 19/11/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน 25611119 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611119 19/11/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) ซ่อมเอกสารต้นฉบับการร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25611116 16/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611116 16/11/2561
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน พ.ย. 2561 สัญญาเลขที่ 5/2562 25611116 16/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611115 15/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611114 14/11/2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่าบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX 25611113 13/11/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611107 07/11/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611107 07/11/2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611107 07/11/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 25611107 07/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพานะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ชม 1686 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611107 07/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611107 07/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ชษ-1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ฮว-8674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ชษ-1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611106 06/11/2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 4/2562 25611102 02/11/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม (ประจำเดือน ตุลาคม 2561) สัญญาเลขที่ 2/2562 25611101 01/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611031 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม เดือน พ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611031 31/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611026 26/10/2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611026 26/10/2561
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน 25611026 26/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611025 25/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611025 25/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25611018 18/10/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2) 25611018 18/10/2561
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 57/2561 25611018 18/10/2561
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ ๑๙๗๖ 25611018 18/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีเฉาะเจาะจง 25611017 17/10/2561
ประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611011 11/10/2561
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25611011 11/10/2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 25611009 09/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่าน (ห้องเลขาธิการฯ และห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารด้านทิศเหนือ) 25611004 04/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25611002 02/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25611001 01/10/2561
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ 55/2561 25611001 01/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 25610928 28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610928 28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร (ประจำเดือนตุลาคม 2561) 25610928 28/09/2561
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม เดือน ต.ค. 2561 25610928 28/09/2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610928 28/09/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 25610927 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610927 27/09/2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610927 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610927 27/09/2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610927 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย จำนวน 26 คน 25610926 26/09/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีคัดเลือก 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นายสิรวิชญ์ วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นายอดิศักดิ์ ทิพย์หมัด) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นางสาววรัญญา วิวัฒน์พรไพศาล) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ (นางสาวมณีจันทร์ พึ่งภักดี) 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2561 25610926 26/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610925 25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นายณภัทร ภัทรพิศาล) 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวอาณดา ยิ้มโกศล) 25610924 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610924 24/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 44/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 58/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 57/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 56/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 53/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 52/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 49/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 48/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 47/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 46/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 45/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างผู้จัดทำคำแปลตามโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน(ปีงบประมาณ 2561) 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดิ่ม 25610922 22/09/2561
สัญญาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ด 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 37/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างบริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ เลขที่ 36/2561 25610922 22/09/2561
สัญญาจ้างเหมายบริการถ่ายเอกสาร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ 33/2561 ครั้งที่ 1 25610922 22/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610921 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610921 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610921 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๓ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25610921 21/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 25610920 20/09/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศเอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆ 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลยที่ 33/2561 ครั้งที่ 1 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายปกครอง เลขที่ 31/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายปกครอง เลขที่ 30/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 29/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 28/2561 25610919 19/09/2561
สัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการของกองหลักนิติบัญญัติ เลขที่ 27/2561 25610919 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดรับรอง จำนวน 1 ชุด 25610919 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610919 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 25610917 17/09/2561
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2561 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610917 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610913 13/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25610911 11/09/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการเครื่องดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25610911 11/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610911 11/09/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถโดยสารประจำทาง 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไข 25610911 11/09/2561
ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม 25610911 11/09/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 25610911 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25610911 11/09/2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ และค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610911 11/09/2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610911 11/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25610904 04/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอาคาร ๑ จำนวน ๖ เครื่อง อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒ เครื่อง และอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมชั้น ๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610831 31/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้จัดการศึกษาดูงานในต่างประเทส ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงรุ่นที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610704 04/07/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7 25610704 04/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ 5149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610704 04/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ บราเดอร์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง 25610629 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้โซฟาเดี่ยว 25610629 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610629 29/06/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610629 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกันสาด ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่อง Copy Printer และกระดาษไขแม่พิมพ์ 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลและกระดาษไขแม่พิมพ์ 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610627 27/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610625 25/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610620 20/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 25610614 14/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเย็บเล่มวารสารฝ่ายห้องสมุดกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗) 25610613 13/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25610612 12/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 25610611 11/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 25610607 07/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 25610606 06/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25610606 06/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 1,500 รีม 25610604 04/06/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 1,500 รีม 25610604 04/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบกฎหมายจำแนกตามหัวข้อเรื่อง (THCA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610601 01/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610601 01/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610601 01/06/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8510DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 38 รายการ 25610531 31/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 80 รายการ 25610531 31/05/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 80 รายการ 25610530 30/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กรางไฟฟ้า 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610528 28/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศส่วนการคลัง (เปลี่ยนแคปรัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610524 24/05/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างว่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อยามาฮ่า อปป 945 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610523 23/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610521 21/05/2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ชษ 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610521 21/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25610517 17/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610516 16/05/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อพักไอเสียรถยนต์ส่วนกลาง ชษ 1975 25610510 10/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ในการสอบข้อเขียน และการประเมินผลโครงการพัฒนากฎหมาย 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2561 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเอกสารพิมพ์ตราครุฑ 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2561 25610509 09/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 25610507 07/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรล้างมือ 25610507 07/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง รหัสเครื่อง FCU 3-05 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25610504 04/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร 25610503 03/05/2561
ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610503 03/05/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม 25610503 03/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610502 02/05/2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610430 30/04/2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่และกระดาษเช็ดมือ 25610427 27/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610427 27/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610427 27/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610420 20/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610420 20/04/2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) 25610420 20/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร และดรัมเครื่องโทรสาร 25610420 20/04/2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตูห้องทำงาน ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารท่าช้างวังหน้าด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแบงค์ ขนาด 55 แกรม 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไข ยี่ห้อ ริโก้ 25610419 19/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1976 โดยวิธีเฉพาะจง 25610411 11/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย ของกองกฎหมายไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610404 04/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย ของกองกฎหมายไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610404 04/04/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าหนังสือหรับใส่เอกสารตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร โดยวิธีตกลงราคา 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าถุงผ้าเผยแพร่ตามโครงการกฤษฎีกาสัญจร โดยวิธีตกลงราคา 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ 25610329 29/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก 25610328 28/03/2561
ประกาศผู้ชนะการซื้อติดตั้งโปรแกรม SDL Trados studio 2017 Professional (Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610327 27/03/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน 25610320 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 25610320 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ด 180 แกรม 25610320 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610315 15/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610314 14/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25610314 14/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 68 ใบ 25610314 14/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A๔ 25610314 14/03/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1,500 รีม 25610313 13/03/2561
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 25610313 13/03/2561
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610312 12/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 25610309 09/03/2561
ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ 5098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนโช๊คประตูกระจก ห้องผลิตเอกสาร ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ขนะจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ (เก๋ง) ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ขษ 1976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ 25610308 08/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มปกเหลือง 25610308 08/03/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610306 06/03/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน 25610306 06/03/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610306 06/03/2561
ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ LAW FOR ASEAN 25610228 28/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610228 28/02/2561
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25610228 28/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปกประกาศนียบัตร (จำนวน 161 ชุด) 25610228 28/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร (จำนวน 170 ใบ) 25610228 28/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม 25610228 28/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมปกใส่ประกาศนียบัตร (จำนวน 97 ชุด) 25610228 28/02/2561
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610227 27/02/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 16 รายการ 25610226 26/02/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25610226 26/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610223 23/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25610220 20/02/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมชุดปรับความร้อน และชุดเฟืองขับเครื่องเข้าเล่มไสกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610220 20/02/2561
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนลูกล้อแขวนใบม่านบริเวณชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610220 20/02/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การซื้อติดตั้งโปรแกรม SDL Trados studio 2017 Professional (Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610219 19/02/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610219 19/02/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 25610219 19/02/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 25610214 14/02/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25610209 09/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 25610208 08/02/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายการหมึกพิมพ์และดรัม) 25610208 08/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610205 05/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร 25610202 02/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25610202 02/02/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ 25610201 01/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร (ต่ออายุสมาชิก) 25610201 01/02/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25610130 30/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร 25610130 30/01/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610130 30/01/2561
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 25610126 26/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเบรค ไดชร์จ และสายพาน รถตู้ส่วนกลางยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ฮจ 5098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610125 25/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2560 25610123 23/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 25610123 23/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ ริโซ่ 25610123 23/01/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610122 22/01/2561
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25610122 22/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610122 22/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษไขแม่พิมพ์ 25610122 22/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 2,000 รีม 25610122 22/01/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม 25610119 19/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 25610118 18/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610117 17/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 25610117 17/01/2561
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610115 15/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 34 รายการ 25610112 12/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 75 รายการ 25610112 12/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 25610111 11/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25610110 10/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2560 25610109 09/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไปกลับกรุงเทพฯ-ชลบุรี) 25610108 08/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ไปกลับกรุงเทพฯ-มหาสารคาม) 25610108 08/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25601229 29/12/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25601229 29/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ ปี 2561 25601228 28/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 25601227 27/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสม สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 25601227 27/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25601226 26/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร 25601226 26/12/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการร่างกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 18 25601225 25/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ 25601225 25/12/2560
ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25601221 21/12/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสม สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 25601220 20/12/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25601220 20/12/2560
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตการดำเนินงาน โครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25601220 20/12/2560
ประกาศผู้ชนะการจ้างสมัครสมาชิกฐานข้อมูลกฎหมาย Cambridge Core 25601219 19/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก 25601219 19/12/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 25601218 18/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 5กร 6928 25601215 15/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 25601214 14/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 25601214 14/12/2560
ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601213 13/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 25601212 12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 25601212 12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25601212 12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเอกสาร 25601212 12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์และหมึกพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ ริโซ่ 25601212 12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25601212 12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25601208 08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร 25601208 08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเอกสารต้นฉบับการร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25601208 08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร 25601208 08/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 25601206 06/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายและสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25601206 06/12/2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601204 04/12/2560
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 3 ตัว 25601201 01/12/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25601201 01/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 2,000 รีม 25601128 28/11/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 1 โครงการ 25601124 24/11/2560
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตการดำเนินงาน โครงการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 1 โครงการ 25601124 24/11/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างซ่อมเอกสารต้นฉบับการร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601120 20/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ 25601117 17/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 60 ใบ 25601117 17/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ใส 25601114 14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 25601114 14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์และดรัมเครื่องโทรสาร 25601114 14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25601114 14/11/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25601114 14/11/2560
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแอร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เก๋งส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1983 25601113 13/11/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์เก๋งส่วนกลาง ทะเบียน ชษ 1975 25601110 10/11/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำอาคาร 1 ด้านทิศเหนือ 25601110 10/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601106 06/11/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงข้อมูลในหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25601106 06/11/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 25601103 03/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2560 25601103 03/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 25601101 01/11/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601101 01/11/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2561 25601101 01/11/2560
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถังทิ้งผ้าอนามัยฆ่าเชื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601030 30/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601030 30/10/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601020 20/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25601018 18/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ 25601018 18/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25601018 18/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ด 180 แกรม 25601018 18/10/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25601016 16/10/2560
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25601012 12/10/2560
ประกาศผู้ขนะจ้างทำชั้นวางต้นดอกดาวเรือง จำนวน 35 ตัว 25601011 11/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 25601009 09/10/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๕๐๐ รีม 25601006 06/10/2560
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 3,000 ต้น 25601004 04/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25600929 29/09/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25600928 28/09/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของกองหลักนิติบัญญัติ 25600928 28/09/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจ้ดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินของประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆ 25600928 28/09/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเจ้าหน้าที่โครงการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กองกฎหมายปกครอง 25600928 28/09/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต (www.lawreform.go.th) 25600928 28/09/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25600928 28/09/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25600927 27/09/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25600927 27/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋า จำนวน 60 ใบ 25600926 26/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก จำนวน 60 เล่ม 25600926 26/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกันยายน 2560 25600921 21/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2560 25600921 21/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600918 18/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25600915 15/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 25600914 14/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25600914 14/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25600913 13/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อปก 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร (โครงการสัมมนาวันที่ 20 กันยายน 2560) 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำกระเป๋าเอกสาร 25600911 11/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25600911 11/09/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ บราเดอร์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน ๒๐ กล่อง และแม่พิมพ์ภาพ ยี่ห้อ บราเดอร์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 25600911 11/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561) 25600901 01/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25600829 29/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๕๐๐ ใบ 25600822 22/08/2560
ราคากลาง( อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒,๐๐๐ รีม และขนาด A๓ จำนวน ๒๐ รีม 25600822 22/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ 25600822 22/08/2560
ราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 25600822 22/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๕๒ รายการ 25600818 18/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างตกแต่งอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ 25600818 18/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๓๒ เล่ม 25600818 18/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) การเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ 25600818 18/08/2560
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ คน และจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน 25600817 17/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ คน และจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน 25600817 17/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 25600817 17/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ 25600817 17/08/2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25600816 16/08/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25600816 16/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 25600816 16/08/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25600816 16/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าที่ดิน จำนวน ๒ แปลง 25600815 15/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600815 15/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๕๒ เล่ม 25600808 08/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25600803 03/08/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 25600803 03/08/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25600727 27/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ และสี ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาทีจำนวน 2 เครื่อง 25600717 17/07/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25600714 14/07/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ 25600714 14/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเลขที่ 2/2560 25600629 29/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25600629 29/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25600616 16/06/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง 25600615 15/06/2560
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที 25600615 15/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑ 25600615 15/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 25600615 15/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25600610 10/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงห้องเลขาธิการฯ และห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๕ 25600610 10/06/2560
ราคากลางเครื่องโทรสาร 25600609 09/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 25600607 07/06/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25600522 22/05/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพิมพ์รายงานประจำปีสรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจำปี 2559 25600517 17/05/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 25600516 16/05/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๗ 25600515 15/05/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25600426 26/04/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25600426 26/04/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๕๒ เล่ม 25600426 26/04/2560
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมคนขับ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งพร้อมคนขับ 25600412 12/04/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 25600407 07/04/2560
ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน พร้อมคนขับ 4 คน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน พร้อมคนขับ 2 คน 25600403 03/04/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๓๒ เล่ม 25600403 03/04/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๐ 25600403 03/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องทำลายเอกสาร 25600330 30/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร จำนวน ๕ เครื่อง 25600330 30/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบให้บริการบนอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600329 29/03/2560
ประการศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25600328 28/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 โครงการ (43.21.15.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600321 21/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 25600320 20/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ 25600320 20/03/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 โครงการ (99.99.90.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600317 17/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600316 16/03/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 5 เครื่อง 25600315 15/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำและสี) และเครื่องทำลายเอกสาร 25600315 15/03/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (เบนซิน) 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 4 คน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25600314 14/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25600314 14/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25600310 10/03/2560
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (เบนซิน) 4 คัน พร้อมคนขับ 4 คน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน พร้อมคนขับ 2 คน 25600308 08/03/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (เบนซิน) 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 4 คน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คน 25600308 08/03/2560
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบให้บริการบนอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600302 02/03/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และระบบให้บริการบนอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600302 02/03/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 โครงการ (99.99.90.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600220 20/02/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25600220 20/02/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 25600215 15/02/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 โครงการ 25600214 14/02/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 โครงการ 25600214 14/02/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 โครงการ (43.21.15.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ 25600207 07/02/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25600207 07/02/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 โครงการ 25600201 01/02/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600201 01/02/2560
ราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25600125 25/01/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๖ 25600117 17/01/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) จำนวน 1โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25600109 09/01/2560
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25591222 22/12/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25591222 22/12/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) 25591219 19/12/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) 25591219 19/12/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 14 25591208 08/12/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 25591208 08/12/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 25591208 08/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server Switch) โดยวิธีสอบราคา 25591115 15/11/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 25591115 15/11/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คน โดยวิธีพิเศษ 25591115 15/11/2559
ราคากลางจ้างทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2560 25591114 14/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25591107 07/11/2559
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการติดตั้งระบบ CCTV จำนวน ๑ โครงการ 25591102 02/11/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25591028 28/10/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25591028 28/10/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server Switch) 25591026 26/10/2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25591020 20/10/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้า สำนำงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25591017 17/10/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25591013 13/10/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25591013 13/10/2559
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server Switch) 25591011 11/10/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) สอบราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server Switch) 25591011 11/10/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม โดยวิธีพิเศษ (ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่) 25590929 29/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ โดยวิธีกรณีพิเศษ 25590929 29/09/2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590928 28/09/2559
ประกาศราคากลางการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีพิเศษ 25590928 28/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590927 27/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต (www.Lawreform.go.th) โดยวิธีพิเศษ 25590926 26/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 25590923 23/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25590923 23/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคา 25590921 21/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25590920 20/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25590920 20/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 25590920 20/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของสำนักหลักนิติบัญญัติ 25590916 16/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25590916 16/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างผู้ตรวจสอบและประเมินงานตามโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559 25590914 14/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของสำนักกฎหมายปกครอง ปีงบประมาณ 2560 25590914 14/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 25590914 14/09/2559
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 25590913 13/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) ผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 25590909 09/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน ๓๙ เล่ม 25590909 09/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ 25590907 07/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ 25590906 06/09/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25590905 05/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25590902 02/09/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีสอบราคา 25590902 02/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีสอบราคา 25590902 02/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ โดยวิธีพิเศษ 25590901 01/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีกรณีพิเศษ 25590901 01/09/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 25590831 31/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ 25590830 30/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เพื่อประมวลผลและเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 25590830 30/08/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เพื่อประมวลผลและเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 25590830 30/08/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25590829 29/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25590829 29/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25590825 25/08/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 25590825 25/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๙ คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 25590824 24/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590823 23/08/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 25590823 23/08/2559
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่าช้างวังหน้า ด้านทิศใต้ ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 25590819 19/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25590811 11/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 6 รายการ 25590810 10/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A๔ 25590804 04/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25590801 01/08/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างติดตั้งอุปกรณ์ม่านแสงชุดป้องกันประตูลิฟต์หนีบหรือชนผู้โดยสารในขณะเดินเข้าออก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีตกลงราคา 25590729 29/07/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 25590729 29/07/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25590714 14/07/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25590714 14/07/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 25590706 06/07/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 25590701 01/07/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 15 25590609 09/06/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการ รุ่นที่ 19 25590531 31/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รับส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 25590531 31/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25590525 25/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25590525 25/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25590525 25/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม A4 25590518 18/05/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 25590513 13/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีสอบราคา 25590513 13/05/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ LAW for ASEAN 25590418 18/04/2559
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือ 25590331 31/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 25590328 28/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25590328 28/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25590328 28/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25590328 28/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ปฏิบัติงานชั่วคราว โดยวิธีตกลงราคา 25590328 28/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 25590324 24/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานด้านแผนที่ 25590324 24/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานด้านแผนที่ 25590323 23/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ตามโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590323 23/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน ๗๐ เล่ม 25590314 14/03/2559
ราคากลางซ่อมลิฟต์อาคารด้านทิศใต้ จำนวน 1 ตัว 25590309 09/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานด้านแผนที่ โดยวิธีสอบราคา 25590309 09/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาชุดปฏิบัติงานด้านแผนที่ 25590309 09/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 25590303 03/03/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสม สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 25590224 24/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตเอกสาร ZONE A และ B อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25590224 24/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปกหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ 25590218 18/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน รับส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 25590218 18/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25590218 18/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25590218 18/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25590218 18/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๔ 25590217 17/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และตำรา กฎหมายในระบบห้องสมุดดิจิตอล ของกองกฎหมายไทย 25590211 11/02/2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590211 11/02/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ 25590201 01/02/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ตามโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590129 29/01/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตกแต่งห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 25590120 20/01/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 25590115 15/01/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25590113 13/01/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านร่างกฎหมาย 25590112 12/01/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 25591230 30/12/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีา (ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25591228 28/12/2559
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25581224 24/12/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25581224 24/12/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25581224 24/12/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จำนวน ๘ ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 25581222 22/12/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน 25581203 03/12/2558
ราคากลางจ้างทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2559 25581201 01/12/2558
ราคากลางจ้างทำหนังสือเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานประจำปี 2559 พร้อมกล่อง 25581201 01/12/2558
ราคากลางจ้างเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสารปี2559 25581201 01/12/2558
ราคากลางจ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าและ Network 25581201 01/12/2558
ราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบประมาณ 2559 25581201 01/12/2558
ประกาศจัดจ้างวิจัย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 25581126 26/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 25581126 26/11/2558
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างวิจัย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาดิจิทัล 25581120 20/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน 25581120 20/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 25581117 17/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ 25581116 16/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงงานทาสีเขื่อนริมน้ำสำนักงานฯ 25581110 10/11/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25581109 09/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องดิจิตอล และกล้องวีดีโอ 25581106 06/11/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสารมัลติฟังก์ชั่น 25581027 27/10/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 25581021 21/10/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ริโซ่ 25581021 21/10/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อ ดูโปร 25581021 21/10/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 25581014 14/10/2558
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 25581014 14/10/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25581008 08/10/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580929 29/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 16 เล่ม และหนังสือต่างประเทศ จำนวน 62 เล่ม 25580929 29/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580929 29/09/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580928 28/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 25580928 28/09/2558
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 25580921 21/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน (เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘) 25580920 20/09/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีสอบราคา 25580918 18/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีสอบราคา 25580918 18/09/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580916 16/09/2558
ราคากลางจ้างผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 4 25580916 16/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต (www.lawreform.go.th) โดยวิธีพิเศษ 25580914 14/09/2558
ราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580914 14/09/2558
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580911 11/09/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580911 11/09/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พ.ศ. 2540-2557 25580910 10/09/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580910 10/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ โดยวิธีพิเศษ 25580909 09/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีพิเศษ 25580909 09/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าที่ดินแปลงหมายเลข 2 ตำบลแขวงชนะสงคราม 25580907 07/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580905 05/09/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ 25580902 02/09/2558
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่าที่ดินแปลงหมายเลข 15 โดยวิธีตกลงราคา 25580826 26/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580824 24/08/2558
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พ.ศ. 2540-2557 25580821 21/08/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พ.ศ. 2540-2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25580821 21/08/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580821 21/08/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) 25580820 20/08/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580817 17/08/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580817 17/08/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 25580813 13/08/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ 25580813 13/08/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25580807 07/08/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือชุดกฎหมายไทยชุดละ 14 เล่ม จำนวน 500 ชุด 25580728 28/07/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25580727 27/07/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580724 24/07/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580717 17/07/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การประกวดราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580717 17/07/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580714 14/07/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580714 14/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580713 13/07/2558
ราคากลางจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25580713 13/07/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580713 13/07/2558
ราคากลางประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือชุด กฎหมายไทย ชุดละ 14 เล่ม จำนวน 500 ชุด ครั้งที่ 2 25580713 13/07/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือชุด กฎหมายไทย ชุดละ 14 เล่ม จำนวน 500 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580713 13/07/2558
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือชุด กฎหมายไทย ชุดละ 14 เล่ม จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25580710 10/07/2558
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือชุด กฎหมายไทย จำนวน 14 ชุด ชุดละ 500 เล่ม 25580708 08/07/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือชุด กฎหมายไทย ชุดละ 14 เล่ม จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580708 08/07/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580706 06/07/2558
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580706 06/07/2558
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) โดยวิธีพิเศษ 25580624 24/06/2558
ราคากลางซ่อมไฟรั่ว อาคาร 2 โดยวิธีพิเศษ 25580624 24/06/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่ทางอิเตอร์เน็ต 25580624 24/06/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580623 23/06/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25580623 23/06/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25580611 11/06/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำวน 1 คัน 25580611 11/06/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาตามโครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง เรื่อง กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศอินโดนีเซีย 25580610 10/06/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 13) 25580529 29/05/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 12) 25580423 23/04/2558
ราคากลางจ้างผู้ตรวจสอบและประเมินงานตามโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 25580407 07/04/2558
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25580323 23/03/2558
ราคากลางซ่อมแซมลิฟต์อาคารด้านทิศเหนือ จำนวน 1 ตัว 25580319 19/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ 25580312 12/03/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25580311 11/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25580311 11/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน โดยการจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศกัมพูชา 25580303 03/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน โดยการจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศบรูไน 25580303 03/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน โดยการจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศพม่า 25580303 03/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน โดยการจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส์ 25580303 03/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน โดยการจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย 25580303 03/03/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน โดยการจัดทำข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย 25580303 03/03/2558
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 25580218 18/02/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 12) 25580216 16/02/2558
ราคากลางจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพิ่มเติม 25580204 04/02/2558
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 8 คัน (ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-จ.ตาก-กรุงเทพฯ) 25580126 26/01/2558
ปรับปรุง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือยข่ายและเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25580119 19/01/2558
ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเอกสารประวัติศาสตร์ 25580119 19/01/2558
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 kVA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25580105 05/01/2558
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดจ้างผู้แปลกฎหมายและผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการแปลกฎหมายและการจัดจ้างผู้วิเคราะห์ข้อมูลคำแปลกฎหมาย โดยวิธีพิเศษ 25571212 12/12/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าที่ดินแปลงหมายเลข 1ตำบลริมถนนพระอาทิตย์เชื่อมถนนเจ้าฟ้า 25571211 11/12/2557
ประกาศการจ้างเหมาบริการผู้แปลกฎหมาย ผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการแปลกฎหมาย และผู้วิเคราะห์ข้อมูลการแปลกฎหมายตามโครงการจ้างบุคลากรเพื่อจัดทำกฎหมายไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 25571203 03/12/2557
ราคากลางจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 25571124 24/11/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) ด้วยวิธีพิเศษ 25571124 24/11/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องสำรองไฟ้ฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25571113 13/11/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีพิเศษ 25571113 13/11/2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภารกิจสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25571112 12/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภารกิจฯ 25571111 11/11/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ 25571104 04/11/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างติดตั้งม่านปรับแสง โดยวิธีพิเศษ 25571104 04/11/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าโต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีพิเศษ 25571031 31/10/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างผู้จัดทำคำแปลตามโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปีงบประมาณ 2558) 25571030 30/10/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมายของสำนักหลักนิติบัญญัติ 25571030 30/10/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมกล่อง จำนวน 1,000 ชุด 25571028 28/10/2557
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมกล่อง จำนวน 1,000 ชุด 25571028 28/10/2557
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผู้จัดทำคำแปลตามโครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 25571021 21/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570929 29/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570929 29/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิ) จ้างที่ปรึกษาตามโครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง เรื่อง กฎหมายของประเทศบรูไนและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศบรูไน 25570929 29/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิ) จ้างที่ปรึกษาตามโครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง เรื่อง กฎหมายของประเทศเวียดนามและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศเวียดนาม 25570926 26/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25570925 25/09/2557
ราคางกลาง (อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาตามโครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง รื่อง กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์ 25570924 24/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาตามโครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง รื่อง กฎหมายของประเทศลาวและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศลาว 25570924 24/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสาร ปีงบประมาณ 2558 25570923 23/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน 25570923 23/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง)การเช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต (www.lawreform.go.th) 25570923 23/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25570922 22/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25570922 22/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 17) 25570918 18/09/2557
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25570918 18/09/2557
ประกาศผู้ผ่านเทคนิคจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสาร ปีงบฯ 2558 25570917 17/09/2557
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25570917 17/09/2557
ราคาอ้างอิง จ้างบริการจัดเก็บรักษาและบริการนำส่งเอกสาร 25570916 16/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงห้อง รปภ. 25570912 12/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25570911 11/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25570910 10/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) 25570910 10/09/2557
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) 25570910 10/09/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประชุมวิดีทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 25570904 04/09/2557
ราคาอ้างอิง จ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25570902 02/09/2557
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25570902 02/09/2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570902 02/09/2557
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570902 02/09/2557
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570828 28/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25570826 26/08/2557
ราคาอ้าง จ้างผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ 25570825 25/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงาน 25570822 22/08/2557
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570822 22/08/2557
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม 25570822 22/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศ (ระหว่างวันที่ 23-25สิงหาคม 2557 เดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ-จ.บุรีรัมย์-จ.กรุงเทพฯ) 25570821 21/08/2557
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570820 20/08/2557
ราคาอ้างอิง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25570819 19/08/2557
ประกาศสอบราคาจ้างถ่ายเอกสาร 25570819 19/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต 25570818 18/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25570813 13/08/2557
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 25570813 13/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาวพร้อมปก 25570808 08/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 25570808 08/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารด้านทิศใต้ 25570807 07/08/2557
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน 25570807 07/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน 25570807 07/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยวิธีกรณีพิเศษ 25570806 06/08/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวจุฑามาศ พวงภู่) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคิน) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวภีราพร ปานคล้าย) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวมณฑินี รูปสูง) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวณัฐชยา พารุ่ง) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวเนติมา คงระงับ) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นายฐิติพงษ์ แซ่เบ้) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างลูกจ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย (นางสาวอังคณา อยู่ยืนยง) 25570729 29/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน (ประเทศบรูไนและอินโดนีเซีย) 25570728 28/07/2557
ราคากลาง(อ้างอิง) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 25570728 28/07/2557
ราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570728 28/07/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25570725 25/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570725 25/07/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25570717 17/07/2557
รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 25570710 10/07/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25570710 10/07/2557
ราคาอ้างอิง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 25570709 09/07/2557
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 25570709 09/07/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 25570623 23/06/2557
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 25570623 23/06/2557
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (รถยนต์ประจำตำแหน่ง) 25570623 23/06/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 4 25570610 10/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 91 เล่ม 25570530 30/05/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) 25570528 28/05/2557
ราคา (อ้างอิง) จ้างจัดทำข้อมูลกฎหมายแบบสื่อประสม สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ 25570506 06/05/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25570502 02/05/2557
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างซ่อมบำรุงเอกสารประวัติศาสตร์ 25570417 17/04/2557
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) 25570411 11/04/2557
ราคา (อ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 25570410 10/04/2557
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 25570410 10/04/2557
ราคา (อ้างอิง) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคา 25570331 31/03/2557
ราคา (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2557 25570318 18/03/2557
ราคา (อ้างอิง) เช่าที่ดิน 25570318 18/03/2557
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลหลักที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570304 04/03/2557
ราคา (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีพิเศษ 25570226 26/02/2557
ประกาศแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (กรมบัญชีกลาง) 25570205 05/02/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอรับทำงานข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์มาเลเซีย เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 25570204 04/02/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 25570110 10/01/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลหลักที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25570110 10/01/2557
ราคา (อ้างอิง) เช่าที่ดิน 25570109 09/01/2557
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 25561223 23/12/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 25561211 11/12/2556
ราคา (อ้างอิง) จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก ที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนของเดิม 25561211 11/12/2556
ราคา (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ครั้งที่ 2 25561121 21/11/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25561119 19/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25561112 12/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25561112 12/11/2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 25561031 31/10/2556
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25561015 15/10/2556
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 25561009 09/10/2556
ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 25561001 01/10/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 25561001 01/10/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม 25560930 30/09/2556
ราคา (อ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม 25560927 27/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560927 27/09/2556
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 25560924 24/09/2556
ราคากลาง (อ้างอิง)จัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 25560924 24/09/2556
ประกาศราคากลางจ้างผู้จัดการฝึกอบรมไปดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ฯ 25560917 17/09/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 36 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2556 ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย-กรุงเทพฯ 25560917 17/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกาสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25560916 16/09/2556
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลกฎหมายกัมพูชาภายใต้โครงการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง 25560910 10/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25560910 10/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25560910 10/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการถ่ายเอกสาร 25560905 05/09/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560903 03/09/2556
ราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Office เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารและใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน 25560903 03/09/2556
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน 25560903 03/09/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560902 02/09/2556
ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม 25560830 30/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25560830 30/08/2556
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560827 27/08/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560827 27/08/2556
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกาสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25560827 27/08/2556
ประกาศราคากลางของทางราชการ(ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกาสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25560827 27/08/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริการเครื่องดื่ม 25560827 27/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประชุมวิดีทัศน์ 25560826 26/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 25560826 26/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560823 23/08/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถนั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560823 23/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต 25560821 21/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง 25560819 19/08/2556
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง 25560819 19/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครือข่ายความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต (www.lawreform.go.th) 25560819 19/08/2556
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25560816 16/08/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25560816 16/08/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คน 25560814 14/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กฎหมายไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560715 15/07/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 25560612 12/06/2556
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคงานจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบฯ 2555 25560607 07/06/2556
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25560606 06/06/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบตรวจสอบความน่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Treaty) 25560603 03/06/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25560531 31/05/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์กฎหมายไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560531 31/05/2556
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 25560521 21/05/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์กฎหมายไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560520 20/05/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 25560517 17/05/2556
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25560515 15/05/2556
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำระบบตรวจสอบความน่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Treaty) 25560422 22/04/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ 25560422 22/04/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560409 09/04/2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 25560403 03/04/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อประสมสำหรับผู้พิการทางการได้ยัน และการมองเห็น เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 25560320 20/03/2556
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 25560218 18/02/2556
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25560213 13/02/2556
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ครั้งที่ 2 25560211 11/02/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คน และเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25560201 01/02/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน 25560128 28/01/2556
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน 25560111 11/01/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารกฤษฎีกาสารปีงบฯ 2556 25551115 15/11/2555
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกาสาร ปีงบฯ 2556 25551108 08/11/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกา ปีงบฯ 2556 25551108 08/11/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คน และเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25551108 08/11/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมทั้งซ่อมแซมบริเวณที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง) ครั้งที่ 2 25551026 26/10/2555
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร กฤษฎีกาสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 25551026 26/10/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือบทความฯ 25551026 26/10/2555
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมกล่อง จำนวน 1000 ชุด 25551019 19/10/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน พร้อมพนักงานขับถรยนต์ 2 คน และเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25551019 19/10/2555
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือบทความฯ 25551016 16/10/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25551016 16/10/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมทั้งซ่อมแแซมบริเวณสถานที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง) 25551010 10/10/2555
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมทั้งซ่อมแซมบริเวณสถานที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง) 25550928 28/09/2555
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือบทความของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25550928 28/09/2555
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Area Storage) 25550928 28/09/2555
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๒ คน และเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๑ คัน พร้อมพนักงาน 25550926 26/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม 25550921 21/09/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25550829 29/08/2555
สอบราคาซื้อหนังสือ วารสารและตำรา 25550827 27/08/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25550824 24/08/2555
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25550824 24/08/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม 25550822 22/08/2555
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 25550816 16/08/2555
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม 25550816 16/08/2555
ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล ศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน 25550816 16/08/2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25550807 07/08/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสิทธิประชาชนเมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 25550726 26/07/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25550719 19/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสิทธิประชาชนฯ 25550718 18/07/2555
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 25550711 11/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือและทิศใต้ 25550625 25/06/2555
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสิทธิประชาชนเมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 25550625 25/06/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25550620 20/06/2555
ประกาศร่างขอบเขตของงานแบะร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25550613 13/06/2555
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำระบบห้องวอร์รูม 25550611 11/06/2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง 25550606 06/06/2555
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25550530 30/05/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25550517 17/05/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่าช้างวังหน้า ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25550511 11/05/2555
สอบราคาจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อผสมเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น 25550501 01/05/2555
ประกาศร่างประกวดรคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่าช้างวังหน้าด้านทิศเหนือและทิศใต้ 25550428 28/04/2555
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 25550315 15/03/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องเข้าเล่มไสกาว 25550223 23/02/2555
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25550223 23/02/2555
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องเข้าเล่มไสกาว 25550206 06/02/2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 25550201 01/02/2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25550201 01/02/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน 25541227 27/12/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 25541109 09/11/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 25541103 03/11/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25541026 26/10/2554
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสองราคาจ้างพิมพ์จุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 25541026 26/10/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25541018 18/10/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25541013 13/10/2554
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 25541012 12/10/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25540929 29/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25540929 29/09/2554
ประกาศสอบราคาซื้อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 25540928 28/09/2554
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน 25540928 28/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(บ่อบำบัดน้ำเสีย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 2) 25540928 28/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25540928 28/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25540927 27/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 25540916 16/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25540915 15/09/2554
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 2) ครั้งที่ 2 25540915 15/09/2554
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(บ่อบำบัดน้ำเสีย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 2) 25540915 15/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25540914 14/09/2554
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25540912 12/09/2554
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ 25540912 12/09/2554
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคาร 2) 25540902 02/09/2554
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 25540902 02/09/2554
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25540825 25/08/2554
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25540825 25/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25540819 19/08/2554
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่มด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25540816 16/08/2554
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คน 25540729 29/07/2554
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 25540726 26/07/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 25540719 19/07/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างสแกนเอกสารกฎหมายเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายลักษณะอาญาและกฎหมายอาญา 25540719 19/07/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 25540713 13/07/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25540713 13/07/2554
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25540713 13/07/2554
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 25540629 29/06/2554
ประกาศสอบราคาจ้างสแกนเอกสารเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายลักษณะอาญาและกฎหมายอาญา 25540623 23/06/2554
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างสแกนเอกสารเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายลักษณะอาญาและกฎหมายอาญา 25540518 18/05/2554
ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อผสมเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น 25540216 16/02/2554
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 25531213 13/12/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25531118 18/11/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25531116 16/11/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 25531105 05/11/2553
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 25531104 04/11/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 25531104 04/11/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25531102 02/11/2553
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร "กฤษฎีกาสาร" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 25531019 19/10/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์กฎหมายไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530929 29/09/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25530924 24/09/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530923 23/09/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25530920 20/09/2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530916 16/09/2553
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530819 19/08/2553
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและบริการเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530818 18/08/2553
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ 25530720 20/07/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค งานจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 25530610 10/06/2553
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 25530525 25/05/2553
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530510 10/05/2553
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 25530423 23/04/2553
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบและควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530315 15/03/2553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25530310 10/03/2553
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 2 25530105 05/01/2553
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร 25521130 30/11/2552