วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 มี 7 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
09.30 น. ถึง 10.30 น. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม 202 อาคารเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารเทเวศร์ นาย ธิติ สายเชื้อ
09.45 น. ถึง 12.00 น. ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ห้องประชุม 201 อาคารเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารเทเวศร์ นางสาว รัมภา รัฐสมบูรณ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาย นพดล เภรีฤกษ์
13.00 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นางสาว กัลยา เกียรติถาวรชัย
13.30 น. ถึง 16.30 น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว นริศรา แดงไผ่
13.45 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการกระทำการให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ชั้น 3 อาคาร 2 นางสาว จันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์