วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 มี 8 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่ออสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลอดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ชั้น 3 อาคาร 2 นาย ณัฐวุฒิ เลิศลอย
10.00 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำสาละวิน พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น 1 ตึกใหม่ นาง กรวรา บุญศิริ
10.00 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว บวรสวรรค์ ประจวบกลาง
10.00 น. ถึง 12.30 น. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว นัฐกานต์ ขำยัง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย อภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
14.00 น. ถึง 16.30 น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
16.15 น. ถึง 19.00 น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
16.15 น. ถึง 18.00 น. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๖๓/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์