โครงสร้างกองกฎหมายปกครอง

ฝ่ายพัฒนากฎหมายปกครอง

ฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง