โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
1. การพิจารณาอนุญาตฯ ของเยอรมัน d
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไข มาตรา 2, 6-10) d