โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
1. แผนผังการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน d
2. แผนผังคำสั่งทางปกครองที่กรมบังคับคดีรับดำเนินการตามมาตรา 6 d
3. เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                        โดย ดร.บุญอนันต์  วรรณพาณิชย์ d
4. รายงานสรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ               ทางปกครอง ครั้งที่ 1 วันที่พฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย. 2562 d