ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ : ละเมิด) ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550

2540 || 2541 || 2542 || 2543 || 2544 || 2545 || 2546 || 2547 || 2548 || 2549 || 2550

ปี พ.ศ. 2540

เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
61/2540

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กรมบัญชีกลาง
268/2540

อำนาจของกระทรวงการคลังในการให้ความเห็นชอบการถอนฟ้องคดีกรณีส่วนราชการ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเอกชน

กองทัพบก
338/2540 หารือการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย
680/2540 การนำหลักการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มาใช้บังคับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนบังคับใช้กฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย
821/2540 หารือเกี่ยวกับการสอบสวนและการพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ. 2541

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
28/2541

สถานภาพขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

องค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน
90/2541

การไล่เบี้ยเรียกเงินชดใช้ในทางแพ่งหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางละเมิด

กรมการขนส่งทางบก
91/2541 การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลัง
204/2541 การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การเคหะแห่งชาติ
307/2541 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
366/2541 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
กรมป่าไม้
735/2541 หารือเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
776/2541 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลาง
782/2541 ตอบข้อหารือของกระทรวงการคลังกรณี บริษัทเอราวัณประกันภัย จำกัด
เรียกค่าเสียหายจากกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง
832/2541 การดำเนินการฟ้องล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่ที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(ปัญหาข้อกฎหมายข้อ 27 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมสารบรรณทหารบก
850/2541 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 12 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. 2542

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
81/2542 ขอหารือการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา ทบวงมหาวิทยาลัย
82/2542

หารือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีล้มละลาย

กระทรวงการคลัง
129/2542

กรณีไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
237/2542

สถานภาพของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักนายกรัฐมนตรี
238/2542

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(กรณีการใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เป็นค่าถมดินในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล)

กรมบัญชีกลาง
284/2542 แนวทางปฏิบัติในการบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน (กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้ร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์)
กรมส่งเสริมการส่งออก
339/2542 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณีรัฐวิสาหกิจมีความเห็นแตกต่างจากกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
508/2542 อำนาจของกระทรวงการคลังในการตรวจพิจารณาสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในความรับผิดทางละเมิดที่ขาดอายุความ
กรมบัญชีกลาง
560/2542 อำนาจการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการ
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
582/2542 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (กรณีรถยนต์ของกรมปศุสัตว์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์
ได้รับความเสียหายและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย
กรมบัญชีกลาง
617/2542 หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีเงินสำรองจ่าย
ประจำวันของสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญสูญหาย
กระทรวงการคลัง
806/2542 ผลทางกฎหมายกรณีมีการแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องร่วมรับผิดเป็นกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรมบัญชีกลาง
845/2542 การผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (กรณีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติขอหารือ
เรื่อง การประนีประนอมยอมความและการขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน)
กรมบัญชีกลาง
846/2542 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ กรมบัญชีกลาง
847/2542 หารือแนวปฏิบัติในการออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
กรมป่าไม้
849/2542 ความรับผิดทางละเมิดของลูกจ้าง ร.ส.พ. ตามสัญญาจ้างแรงงาน
(ลูกจ้างเป็นครั้งคราวเฉพาะงาน)
องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์
850/2542 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีมีการยักยอกเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
กรมบัญชีกลาง
894/2542 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนโดยไม่มีผู้ค้ำประกัน กระทรวงการคลัง
896/2542 แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ข้อหารือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปี พ.ศ. 2543

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
36/2543 แนวทางการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
193/2543 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณี ไปรษณียภัณฑ์สูญหาย การสื่อสารแห่งประเทศไทย
411/2543 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด
กระทรวงมหาดไทย
421/2543 ผู้เสียหายตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
และบุคคลภายนอกตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรุงเทพมหานคร
422/2543 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติให้เอกชนจัดทำร้านสวัสดิการ
กรมบัญชีกลาง
485/2543 การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี กรมบัญชีกลาง
490/2543 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐแล้ว
กรมบัญชีกลาง
618/2543 องค์การสะพานปลาขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ องค์การสะพานปลา
639/2543 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
675/2543 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีการทำลายผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมคุณภาพขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
706/2543

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปี พ.ศ. 2544

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
112/2544 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามข้อ 10 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
กรมศุลกากร
169/2544

การดำเนินการในกรณีที่มีการทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
186/2544 สถานะทางกฎหมายของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามประมวลกฎหมาย
อาญาและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงสาธารณสุข
187/2544

หารือการเรียกคืนเงินเดือนข้าราชการที่การกำหนดตำแหน่งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
221/2544

หารือกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สำหรับความเสียหาย

กระทรวงการคลัง
256/2544 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์
276/2544

หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ทบวงมหาวิทยาลัย
333/2544 การกระทำละเมิดต่อเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
349/2544 หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง (เพิ่มเติม)
ทบวงมหาวิทยาลัย
369/2544 การนำหมวด 2 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย
370/2544 การพิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด กระทรวงยุติธรรม
434/2544 หารือเรื่องอายุความและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
479/2544 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
484/2544 การตรวจสอบสำนวนและการดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง
509/2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอหารือวิธีปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
548/2544 ข้าราชการขอลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด)
และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด
กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
717/2544 กรมบัญชีกลางหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมบัญชีกลาง

ปี พ.ศ. 2545

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
256/2545 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

289/2545

กรมบัญชีกลางหารือว่าคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จะสามารถอุทธรณ์หรือขอให้พิจารณาใหม่ได้หรือไม่

กรมบัญชีกลาง
351/2545 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย กรณีโครงการฝายราษีไศล กรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน
393/2545 การยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
(กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทำละเมิด)
กรมบัญชีกลาง
488/2545 ความรับผิดทางละเมิดอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมธ์
559/2545 สถานภาพของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
562/2545 การเรียกค่าเสียหายกรณีอาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสูญหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
595/2545 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน
596/2545 การแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
693/2545 การสื่อสารแห่งประเทศไทยขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2546

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
12/2546 ความรับผิดทางละเมิดของผู้รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์
13/2546 อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (กรณีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
225/2546 สถานะของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
247/2546 การใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นค่าถมดิน
ในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล (เพิ่มเติม)
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
297/2546 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย กรณีการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์)
ทบวงมหาวิทยาลัย
326/2546 การจ่ายเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
กรุงเทพมหานคร
399/2546 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง
410/2546 การเรียกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคืนจากเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข
426/2546 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีการจัดหาเรือขุดหัวสว่าน กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี
491/2546 การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อบุคคลภายนอก
ร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : กรณีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
830/2546 การเบิกเงินเพิ่มพิเศษให้แก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานที่กองระบาดวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

ปี พ.ศ. 2547

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
80/2547 การจ่ายเงินค่าทำขวัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2508
กรณีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกยานพาหนะของทางราชการชน
กรมบัญชีกลาง
174/2547 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีคอมพิวเตอร์ของสำนักงานศาลปกครองสูญหาย
กรมบัญชีกลาง
257/2547 กรมชลประทานหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีโครงการฝายราษีไศล
กรมชลประทาน
299/2547

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางทางละเมิด : กรณีที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและได้ลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องรับผิดแล้ว

สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
303/2547 แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยักยอกเงินของโรงพยาบาลอุทัยธานีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
353-354/2547 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็น
สถานที่กำจัดขยะ
เทศบาลเมืองสุราษฏร์ธานี
355/2547 กรมปศุสัตว์ขอยกเว้นการรายงานผลการพิจารณากรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
กรมปศุสัตว์
369/2547 การเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีนายกเทศมนตรีตำบลสุคิรินเลือกผู้เสนอราคาต่ำ
เป็นอันดับสองเป็นผู้รับจ้าง
กรมบัญชีกลาง
551/2547

หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 :
กรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด

กรมบัญชีกลาง
552/2547 สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอหารือกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
553/2547 การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด : กรณีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเกิดความเสียหาย
สำนักนายกรัฐมนตรี
794/2547 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : กรณีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี
801/2547 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีกรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
802/2547 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรียกค่าเสียหายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
842/2547 แนวทางปฏิบัติในการฟ้องคดีผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันการลาศึกษาฝึกอบรม
ของข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
923/2547 การแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
1041/2547 การอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของรัฐวิสาหกิจ : กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1042/2547 สถานภาพของคุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปี พ.ศ. 2548

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
20/2548 กรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย กรมราชทัณฑ์
154/2548 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและอายุความในการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขององค์การฟอกหนัง
องค์การฟอกหนัง
173/2548

ความรับผิดทางละเมิดของกรรมการและพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
232/2548 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พ.ศ. 2538
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
269/2548 อายุความและความระงับไปซึ่งสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
402/2548 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแสงซึ่งได้จัดซื้อที่ดินโดยมิชอบ กรมบัญชีกลาง
403/2548 ระยะเวลาดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
463/2548 แนวทางการดำเนินการตามร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. .... กรณีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาคร่วมกับเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
กระทรวงมหาดไทย
486/2548

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีที่มีคำพิพากษาให้
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ่ายค่าเสียหายแก่พนักงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
566/2548 องค์การฟอกหนังขอหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน องค์การฟอกหนัง
704/2548 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : กรณีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
734/2548 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งทำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการสูญหาย
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
777/2548 การเรียกคืนเงินเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย (กรณีกรมปศุสัตว์) กรมปศุสัตว์

ปี พ.ศ. 2549

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
78/2549 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กรณีศาลแพ่งพิพากษา
ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่เอกชนและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
96/2549 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
110/2549 อายุความกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ตน
ได้ใช้แก่ผู้เสียหายไปก่อน (กรณีกรมราชทัณฑ์)
กรมราชทัณฑ์
193/2549 การดำเนินการของกรมสรรพากรในกรณีที่กระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจาก
คำสั่งของกรมสรรพากรที่ได้รับความเสียหาย
กรมสรรพากร
194/2549 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
กระทรวงมหาดไทย
268/2549 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของส่วนราชการสูญหาย
คณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพ่ง
362/2549 หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่ได้รับเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
371/2549 การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองขององค์การฟอกหนัง
องค์การฟอกหนัง
392/2549 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดหลายหน่วยงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
459/2549 การทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
471/2549 การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนและการใช้มาตรการบังคับ
เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 : กรณีกระทรวงการคลังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดเพิ่มเติม
และจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชย์นาวี
489/2549 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน กรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้รับโอนกรรมสิทธิ์ไว้เพื่อดำเนินโครงการจัดการน้ำเสีย
กรมควบคุมมลพิษ
490/2549 การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
521/2549 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เป็นคดีต่อศาลว่าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด
กรมการขนส่งทางบก
637/2549 การดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งหรือกฎของเจ้าหน้าที่ : กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกคำสั่งและกฎในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549
กระทรวงการคลัง

ปี พ.ศ. 2550

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
84/2550 การจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
(แนวทางปฏิบัติหลังจากศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
87/2550 การถอนฟ้องคดีที่มีการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
126/2550 การเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากหน่วยงานของรัฐ :
    กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ทำสัญญาประนีประนอม
    ยอมความกับผู้เสียหาย
กรมทรัพยากรธรณี
146/2550 การเรียกคืนเงินเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย : กรณีกรมปศุสัตว์ (เพิ่มเติม) กรมปศุสัตว์
215/2550 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
219/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิด
ความเสียหายได้โอนไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
กรมราชทัณฑ์
325/2550 เจ้าหน้าที่ขอใช้สิทธิเรียกร้องให้กรมคุมประพฤติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 9
 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมคุมประพฤติ
326/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อหาผู้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีโครงการวิจัยนิวเคลียร์องค์รักษ์
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
335/2550 ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดต่อเทศบาลตำบล
สำนักงานเทศบาล
ตำบลต้นเปา
374/2550 ปัญหาข้อกฎหมายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหาย
แก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2542
กระทรวงกลาโหม
513/2550

สถานภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
522/2550 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางโฉลง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
523/2550 การออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการพิจารณาอุทธรณ์
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย
643/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าพริกเนินทราย
807/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรุงเทพมหานคร
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและต่อบุคคลภายนอก
กรุงเทพมหานคร
808-809/2550 สถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สถาบันการพลศึกษา