ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ : ละเมิด)

2540 || 2541 || 2542 || 2543 || 2544 || 2545 || 2546 || 2547 || 2548 || 2549 || 2550 || 2551 || 2552 || 2553 || 2554 || 2555 || 2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562

ปี พ.ศ. 2540

เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
61/2540

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กรมบัญชีกลาง d
268/2540

อำนาจของกระทรวงการคลังในการให้ความเห็นชอบการถอนฟ้องคดีกรณีส่วนราชการ
ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเอกชน

กองทัพบก d
338/2540 หารือการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย d
680/2540 การนำหลักการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มาใช้บังคับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนบังคับใช้กฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย d
821/2540 หารือเกี่ยวกับการสอบสวนและการพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง d

ปี พ.ศ. 2541

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
28/2541

สถานภาพขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

องค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน
d
90/2541

การไล่เบี้ยเรียกเงินชดใช้ในทางแพ่งหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางละเมิด

กรมการขนส่งทางบก d
91/2541 การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลัง d
204/2541 องค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน
การเคหะแห่งชาติ d
307/2541 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
d
366/2541 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
กรมป่าไม้ d
735/2541 หารือเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา d
776/2541 การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลาง d
782/2541 ตอบข้อหารือของกระทรวงการคลังกรณี บริษัทเอราวัณประกันภัย จำกัด
เรียกค่าเสียหายจากระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง d
832/2541 การดำเนินการฟ้องร้องล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่ที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(ปัญหาข้อกฎหมายข้อ 27 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมสารบรรณทหารบก d
850/2541 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 12 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงมหาดไทย d

ปี พ.ศ. 2542

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
81/2542 ขอหารือการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา ทบวงมหาวิทยาลัย d
82/2542

หารือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีล้มละลาย

กระทรวงการคลัง d
129/2542

กรณีไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
d
237/2542

สถานภาพของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักนายกรัฐมนตรี d
238/2542

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(กรณีการใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
เป็นค่าถมดินในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล)

กรมบัญชีกลาง d
284/2542 แนวทางปฏิบัติในการบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน (กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้ร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์)
กรมส่งเสริมการส่งออก d
339/2542 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณีรัฐวิสาหกิจมีความเห็นแตกต่างจากกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง d
508/2542 อำนาจของกระทรวงการคลังในการตรวจพิจารณาสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในความรับผิดทางละเมิดที่ขาดอายุความ
กรมบัญชีกลาง d
560/2542 อำนาจการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง d
582/2542 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (กรณีรถยนต์ของกรมปศุสัตว์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์
ได้รับความเสียหายและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย
กรมบัญชีกลาง d
617/2542 หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีเงินสำรองจ่าย
ประจำวันของสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญสูญหาย
กระทรวงการคลัง d
806/2542 ผลทางกฎหมายกรณีที่การแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องร่วมรับผิดเป็นกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรมบัญชีกลาง d
845/2542 การผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (กรณีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติขอหารือ
เรื่อง การประนีประนอมยอมความและการขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน)
กรมบัญชีกลาง d
846/2542 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ กรมบัญชีกลาง d
847/2542 หารือแนวปฏิบัติในการออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
กรมป่าไม้ d
849/2542 ความรับผิดทางละเมิดของลูกจ้าง ร.ส.พ. ตามสัญญาจ้างแรงงาน
(ลูกจ้างเป็นครั้งคราวเฉพาะงาน)
องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์
d
850/2542 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีมีการยักยอกเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
กรมบัญชีกลาง d
894/2542 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบการขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนโดยไม่มีผู้ค้ำประกัน กระทรวงการคลัง d
896/2542 แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ข้อหารือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค d

ปี พ.ศ. 2543

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
36/2543 แนวทางการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง d
193/2543 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณี ไปรษณียภัณฑ์สูญหาย การสื่อสารแห่งประเทศไทย d
411/2543 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด
กระทรวงมหาดไทย d
421/2543 ผู้เสียหายตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
และบุคคลภายนอกตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรุงเทพมหานคร d
422/2543 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติให้เอกชนจัดทำร้านสวัสดิการ
กรมบัญชีกลาง d
485/2543 การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี กรมบัญชีกลาง d
490/2543 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐแล้ว
กรมบัญชีกลาง d
618/2543 องค์การสะพานปลาขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ องค์การสะพานปลา d
639/2543 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
d
675/2543 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีการทำลายผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมคุณภาพขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ d
706/2543

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สำนักนายกรัฐมนตรี d

ปี พ.ศ. 2544

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
112/2544 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามข้อ 10 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
กรมศุลกากร d
169/2544

การดำเนินการในกรณีที่มีการทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
d
186/2544 สถานะทางกฎหมายของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามประมวลกฎหมาย
อาญาและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงสาธารณสุข d
187/2544

หารือการเรียกคืนเงินเดือนข้าราชการที่การกำหนดตำแหน่งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
d
221/2544

หารือกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สำหรับความเสียหาย

กระทรวงการคลัง d
256/2544 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์
d
276/2544

หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ทบวงมหาวิทยาลัย d
333/2544 การกระทำละเมิดต่อเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง d
349/2544 หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง (เพิ่มเติม)
ทบวงมหาวิทยาลัย d
369/2544 การนำหมวด 2 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย
d
370/2544 การพิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด กระทรวงยุติธรรม d
434/2544 หารือเรื่องอายุความและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
d
479/2544 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค d
484/2544 การตรวจสอบสำนวนและการดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง d
509/2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอหารือวิธีปฏิบัติในการใช้มาตราการบังคับทางปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ d
548/2544 ข้าราชการขอลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด)
และการใช้มาตราการบังคับทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด
กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
d
717/2544 กรมบัญชีกลางหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมบัญชีกลาง d

ปี พ.ศ. 2545

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
256/2545 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

d
289/2545

กรมบัญชีกลางหารือว่าคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จะสามารถอุทธรณ์หรือขอให้พิจารณาใหม่ได้หรือไม่

กรมบัญชีกลาง d
351/2545 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย กรณีโครงการฝายราษีไศล กรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน
d
393/2545 การยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
(กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทำละเมิด)
กรมบัญชีกลาง d
488/2545 ความรับผิดทางละเมิดอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมธ์ d
559/2545 สถานภาพของบริษัท ปตท. จำกวัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) d
562/2545 การเรียกค่าเสียหายกรณีอาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสูญหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
595/2545 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน d
596/2545 การแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ d
693/2545 การสื่อสารแห่งประเทศไทยขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
การสื่อสารแห่งประเทศไทย d

ปี พ.ศ. 2546

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
12/2546 ความรับผิดทางละเมิดของผู้รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ d
13/2546 อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (กรณีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
225/2546 สถานะของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา d
247/2546 การใช้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นค่าถมดิน
ในที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงหัวทะเล (เพิ่มเติม)
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
d
297/2546 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย กรณีการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์)
ทบวงมหาวิทยาลัย d
326/2546 การจ่ายเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
กรุงเทพมหานคร d
399/2546 หลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง d
410/2546 การเรียกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคืนจากเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข d
426/2546 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีการจัดหาเรือขุดหัวสว่าน กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี
d
491/2546 การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อบุคคลภายนอก
ร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : กรณีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล d
830/2546 การเบิกเงินเพิ่มพิเศษให้แก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานที่กองระบาดวิทยา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
d

ปี พ.ศ. 2547

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
80/2547 การจ่ายเงินค่าทำขวัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2508
กรณีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกยานพาหนะของทางราชการชน
กรมบัญชีกลาง d
174/2547 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีคอมพิวเตอร์ของสำนักงานศาลปกครองสูญหาย
กรมบัญชีกลาง d
257/2547 กรมชลประทานหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีโครงการฝายราษีไศล
กรมชลประทาน d
299/2547

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางทางละเมิด : กรณีที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและได้ลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องรับผิดแล้ว

สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
d
303/2547 แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยักยอกเงินของโรงพยาบาลอุทัยธานีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
d
353-354/2547 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็น
สถานที่กำจัดขยะ
เทศบาลเมืองสุราษฏร์ธานี d
355/2547 กรมปศุสัตว์ขอยกเว้นการรายงานผลการพิจารณากรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
กรมปศุสัตว์ d
369/2547 การเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีนายกเทศมนตรีตำบลสุคิรินเลือกผู้เสนอราคาต่ำ
เป็นอันดับสองเป็นผู้รับจ้าง
กรมบัญชีกลาง d
551/2547

หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 :
กรณีเจ้าหน้าที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด

กรมบัญชีกลาง d
552/2547 สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอหารือกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
553/2547 การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด : กรณีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเกิดความเสียหาย
สำนักนายกรัฐมนตรี d
794/2547 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : กรณีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี
d
801/2547 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีกรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ d
802/2547 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรียกค่าเสียหายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช d
842/2547 แนวทางปฏิบัติในการฟ้องคดีผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันการลาศึกษาฝึกอบรม
ของข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง d
923/2547 การแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของมหาวิทยาลัยฃ
หรือสถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
d
1041/2547 การอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของรัฐวิสาหกิจ : กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค d
1042/2547 สถานภาพของคุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา d

ปี พ.ศ. 2548

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
20/2548 กรณีผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย กรมราชทัณฑ์ d
154/2548 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและอายุความในการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขององค์การฟอกหนัง
องค์การฟอกหนัง d
173/2548

ความรับผิดทางละเมิดของกรรมการและพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) d
232/2548 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พ.ศ. 2538
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย d
269/2548 อายุความและความระงับไปซึ่งสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
d
402/2548 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแสงซึ่งได้จัดซื้อที่ดินโดยมิชอบ กรมบัญชีกลาง d
403/2548 ระยะเวลาดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย d
463/2548 แนวทางการดำเนินการตามร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. .... กรณีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาคร่วมกับเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
กระทรวงมหาดไทย d
486/2548

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีที่มีคำพิพากษาให้
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ่ายค่าเสียหายแก่พนักงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย d
566/2548 องค์การฟอกหนังขอหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน องค์การฟอกหนัง d
704/2548 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : กรณีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) d
734/2548 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งทำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการสูญหาย
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
d
777/2548 การเรียกคืนเงินเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย (กรณีกรมปศุสัตว์) กรมปศุสัตว์ d

ปี พ.ศ. 2549

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
78/2549 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กรณีศาลแพ่งพิพากษา
ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่เอกชนและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล d
96/2549 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
d
110/2549 อายุความกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ตน
ได้ใช้แก่ผู้เสียหายไปก่อน (กรณีกรมราชทัณฑ์)
กรมราชทัณฑ์ d
193/2549 การดำเนินการของกรมสรรพากรในกรณีที่กระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจาก
คำสั่งของกรมสรรพากรที่ได้รับความเสียหาย
กรมสรรพากร d
194/2549 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
กระทรวงมหาดไทย d
268/2549 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของส่วนราชการสูญหาย
คณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพ่ง
d
362/2549 หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่ได้รับเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
d
371/2549 การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองขององค์การฟอกหนัง
องค์การฟอกหนัง d
392/2549 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดหลายหน่วยงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ d
459/2549 การทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
d
471/2549 การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนและการใช้มาตรการบังคับ
เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 : กรณีกระทรวงการคลังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดเพิ่มเติม
และจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชย์นาวี
d
489/2549 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน กรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดิน
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้รับโอนกรรมสิทธิ์ไว้เพื่อดำเนินโครงการจัดการน้ำเสีย
กรมควบคุมมลพิษ d
490/2549 การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม d
521/2549 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เป็นคดีต่อศาลว่าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด
กรมการขนส่งทางบก d
637/2549 การดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งหรือกฎของเจ้าหน้าที่ : กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกคำสั่งและกฎในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549
กระทรวงการคลัง d

ปี พ.ศ. 2550

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
84/2550 การจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
(แนวทางปฏิบัติหลังจากศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี d
87/2550 การถอนฟ้องคดีที่มีการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
d
126/2550 การเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากหน่วยงานของรัฐ :
    กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ทำสัญญาประนีประนอม
    ยอมความกับผู้เสียหาย
กรมทรัพยากรธรณี d
146/2550 การเรียกคืนเงินเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย : กรณีกรมปศุสัตว์ (เพิ่มเติม) กรมปศุสัตว์ d
215/2550 การพิจาราณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย d
219/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิด
ความเสียหายได้โอนไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
กรมราชทัณฑ์ d
325/2550 เจ้าหน้าที่ขอใช้สิทธิเรียกร้องให้กรมคุมประพฤติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 9
 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมคุมประพฤติ d
326/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อหาผู้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีโครงการวิจัยนิวเคลียร์องค์รักษ์
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนยี
d
335/2550 ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดต่อเทศบาลตำบล
สำนักงานเทศบาล
ตำบลต้นเปา
d
374/2550 ปัญหาข้อกฎหมายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหาย
แก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2542
กระทรวงกลาโหม d
513/2550

สถานภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ d
522/2550 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางโฉลง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
d
523/2550 การออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการพิจารณาอุทธรณ์
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย d
643/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าพริก
d
807/2550 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรุงเทพมหานคร
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและต่อบุคคลภายนอก
กรุงเทพมหานคร d
808-809/2550 สถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สถาบันการพลศึกษา d

ปี พ.ศ. 2551

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
174-175/2551 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ยุบเลิกแล้ว : กรณีองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์
d
176/2551 การออกคำสั่งเรียกให้บุคคลที่ไม่ได้ร่วมกระทำละเมิดต่อ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก
d
211/2551 อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d
244/2551 การเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองและการดำเนินการเพื่อออกคำสั่งใหม่ภายหลังการเพิกถอนคำสั่งเดิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูมใหญ่
d
386/2551 การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นคนสาบสูญ เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว d
420/2551 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ
และกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมคุมประพฤติ d
481/2551 การจัดให้มีระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของของเจ้าหน้าที่
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d
501/2551 สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม d
519/2551 อำนาจกระทรวงการคลังในการพิจารณารายงานการสอบสวนเกี่ยวกับความเสียหาย
จากการเพิกถอนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549
    กรมบัญชีกลาง d
603/2551 ผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในขณะที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ d
618/2551 การดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d
646/2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีผู้เสียหายฟ้อง
เทศบาลเมืองสกลนครและกรมที่ดิน
จังหวัดสกลนคร d
668/2551 การพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี d
669/2551 การเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้เสียหายได้ใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐไปก่อนแล้ว
กรุงเทพมหานคร d
688/2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเงินบัญชีกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน d
773/2551 ขั้นตอนการดำเนินการและพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(กรณีการแก้ไขคำสั่งทางปกครองให้สมบูรณ์ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง)
กรมบัญชีกลาง d
786/2551 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีศาลปกครองสูงสุดพิพาษาเพิกถอน
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
d
835/2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีมีการเสนอข้อพิพาท
ต่ออนุญาโตตุลาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
d
853/2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้าง
ค่ายลูกเสือระดับชาติจังหวัดตรัง
สถาบันการพลศึกษา d
907/2551

การออกคำสั่งเรียกให้ชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีศาลมีคำพิพากษาแล้ว
และกรณีกระทรวงการคลังและราชการส่วนท้องถิ่นมีความเห็นแตกต่างกัน

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d

ปี พ.ศ. 2552

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
398/2552

ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กระทรวงพลังงาน d
547/2552 การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์จ่ายขาดเงินสะสมไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
คณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพ่ง
d
589/2552 แนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจในการเรียกให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่กระทำละเมิด
ต่อรัฐวิสาหกิจชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรมบัญชีกลาง d
711/2552 ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การเคหะแห่งชาติ d
733/2552 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด
ลาออกหรือโอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ d
757/2552 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง d
780/2552 การดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่
ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งออกคำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
พ้นจากตำแหน่ง
กรมบัญชีกลาง d
864/2552 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : กรณี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียกให้เจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
d

ปี พ.ศ. 2553

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
110/2553

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีความเสียหายเกิดจากการออกคำสั่ง

กรมบัญชีกลาง d
157/2553 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย)
กรมที่ดิน d
259/2553

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(กรณีศาลฎีกาพิพากษาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยชำระค่าเสียหายตามสัญญาจ้างแรงงาน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย d
271/2553 สถานะของสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สำนักงาน
สภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้า
d
325/2553 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วไม่ปรากฎมูลความผิด การเคหะแห่งชาติ d
374/2553 อายุความและการขอคืนเงินที่ถูกหักไว้เกินในมูลหนี้ความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
391/2553 สถานภาพของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงการคลัง d
641/2553 การเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และอายุความ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายมีคำสั่งแตกต่างจากความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
781/2553 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อให้ร่วมรับผิด
กรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดรับผิดเต็มจำนวนแล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูมใหญ่
d
811/2553 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กรณีกรมทางหลวงชนบท) กรมทางหลวงชนบท d

ปี พ.ศ. 2554

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
527/2554 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีความเสียหายเกิดขึ้น
แก่ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง แต่ชื่อในหลักฐานทางทะเบียน
เป็นหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง
กรมบัญชีกลาง d
823/2554 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลภายหลังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับแล้ว
กรุงเทพมหานคร d
850/2554

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ

 

การเคหะแห่งชาติ d

ปี พ.ศ. 2555

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
205/2555 การเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง d
693/2555 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือกรณีมีมติคณะรัฐมนตรียกเว้นความผิด กรมบัญชีกลาง d

ปี พ.ศ. 2556

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
878/2556

การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ของสถาบันการบินพลเรือนที่ไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับ

กรมบัญชีกลาง d
959/2556 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่โอนย้าย
ไปหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น (กรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโอนย้ายไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
d
960/2556 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณีทุจริตการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
กรมบัญชีกลาง d
1124/2556

สถานภาพของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด d
1291/2556

การตรวจสอบสำนวนการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง d

ปี พ.ศ. 2557

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
19/2557 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกำหนดไว้ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
กรมบัญชีกลาง d
97/2557 การดำเนินการทางละเมิด กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
d
738/2557 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการเรียกให้ผู้กระทำละเมิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานราชการของรัฐระหว่างการดำเนินการส่วนแพ่งในคดีอาญา
กรมบัญชีกลาง d
758/2557 อายุความในการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหทดแทนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และผลกระทบกรณีศาลปกครองสูงสุด
มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
1039/2557 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสะพานสมโภชน์
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d

ปี พ.ศ. 2558

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
1222/2558 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิด
   
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
d
1475/2558 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีการใช้สิทธิไล่เบี้ย
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย d
1477/2558 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องรับผิดทางละเมิด
กรมบัญชีกลาง d
1772/2558 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กรณีโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ CDMA 2000 1 x)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) d
1845/2558 ขอทบทวนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีที่ศาลปกครองสุงสุดมีคำพิพากษาในโครงการ
ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
กรมควบคุมมลพิษ d

ปี พ.ศ. 2559

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
42/2559 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีที่มูลกรณีเดียวกันนั้น
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
212/2559 การเรียกดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ : กรณีของกรมศุลกากร กรมศุลกากร d
213/2559 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสำนักงานศาลยุติธรรม
ไม่สามารถบังคับคดีกับทรัพย์หลักประกันในคดีอาญาได้
กรมบัญชีกลาง d
337/2559 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่เกิดความเสียหายกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
d
645/2559 การเพิกถอนคำสั่งและออกคำสั่งใหม่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d
990/2559 อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้กระทำละเมิดและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด : กรณีการกระทำละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับ
พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547
ของเรียนจำอำเภอกันทรลักษณ์
กรมบัญชีกลาง d
1059/2559 วันเริ่มนับอายุความสิบปีตามมาตรา 448 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา d
1025/2559 การใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีการออกหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) โดยมิชอบก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วถูกเพิกถอน
หลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ
กรมบัญชีกลาง d
1046/2559 ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์
กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
กรมบัญชีกลาง d

ปี พ.ศ. 2560

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
346/2560 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d
382/2560 การฟ้องคดีและอายุความในการฟ้องคดีให้เจ้าหน้าที่และบุคคลชที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีความรับผิดทางละเมิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
d
515/2560 การเรียกให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ทายาท
ของเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ต้องรับผิด
กรมบัญชีกลาง d
730/2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด : กรณีบ้านพักของทางราชการได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ กรมบัญชีกลาง d
781/2560 การออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปี ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมป่าไม้ d
1064/2560 การออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปี ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมป่าไม้ d
1515/2560 การออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปี ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมป่าไม้ d

ปี พ.ศ. 2561

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
801/2561 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีข้าราชการผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรนายอำเภอกระทำการทุจริตในการสอบ
กรมบัญชีกลาง d
976/2561 การแต่งตั้งคณ่ะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีที่มีการส่งเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตัดสินชี้ขาดแล้ว
การกีฬาแห่งประเทศไทย d
1308/2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสิทธิเรียกร้อง
ของหน่วยงานของรัฐจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดขาดอายุความ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ d
1350/2561 การออกคำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ออกคำสั่งเคยเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมาก่อน การประปานครหลวง d
1636/2561 การวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในเรื่องที่ตนเองอาจต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามผลการสอบสวน จังหวัดชุมพร d
1703/2561 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก สำนักงานอัยการสูงสุด d

ปี พ.ศ. 2562

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
301/2562 การนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 10 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
กรมการข้าว d
489/2562 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด : กรณีความเสียหาย
เกิดจากการจัดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
กระทรวงการคลัง d
722/2562 การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีที่การประปานครหลวงออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
การประปานครหลวง d
3. 888 หน่วยงาน d
3. 888 หน่วยงาน d
3. 888 หน่วยงาน d
3. 888 หน่วยงาน d
3. 888 หน่วยงาน d