กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ดูรายละเอียด
1.

แนวคิด หลักกฎหมาย และนิติวิธีการในการรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายการพัสดุของสาธารณรัฐฝรั่งเศส (นางพัชฌา จิตรมหึมา)

d
2. เขตอำนาจศาลในคดีความรับผิดของฝ่ายปกครองเปรียบเทียบระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ในยุโรป (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์) d
3. ประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของฝรั่งเศส (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์) d
4.

โมฆะกรรมของคำสั่งทางปกครอง มุมมองเชิงกฎหมายเปรียบเทียบและพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายไทย (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
5.

หลักการส่งเรื่องต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง(นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์)

d
6. หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส (นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์) d