๑๓๒/๖๒๒๔๑/๖๐มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่สิ้นอายุแล้วและมีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ความเห็นของคณะกรรมการ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2541 || 2542 || 2543 || 2544 || 2545 || 2546 || 2547 || 2548 || 2549 || 2550 || 2551 || 2552 || 2553 || 2554 || 2555 || 2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562

ปี พ.ศ. 2541

เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
205/2541 การสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนได้หรือไม่ 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

d
280/2541 การอุทธรณ์คำสั่งพักหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กรมการปกครอง

d
419/2541 การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

d
531/2541 คำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ 77 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

d
537/2541 หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

d
538/2541 ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม

d
781/2541

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ยื่นคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

d

ปี พ.ศ. 2542

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
98/2542 ข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สั่งให้กำนันตำบลอุดมธัญญาพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหาร  ส่วนตำบลอุดมธัญญ)

กรมการปกครอง

d
415/2542 การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ฮาลาล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

d
550/2542 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยพนักงาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

d
551/2542 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

d

ปี พ.ศ. 2543

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
13/2543 การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สำนักนายกรัฐมนตรี

d
182/2543 การเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครอง (กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน  ของบริษัทยูเนี่ยนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

กระทรวงอุตสาหกรรม

d
192/2543 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซของบริษัทแก๊สซัพพลายส์ จำกัด

กระทรวงมหาดไทย

d
194/2543 การเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

d
389/2543 การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

d
514/2543 คำสั่งเพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนสินเชื่อ  แก่ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ปีงบประมาณ 2539

กรมการค้าภายใน

d
645/2543 แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ถูกเวนคืนยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

กรุงเทพมหานคร

d
696/2543 การเพิกถอนใบอนุญาตและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง  โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

กระทรวงมหาดไทย

d

ปี พ.ศ. 2544

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
183/2544

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

องค์การแบตเตอรี่
กระทรวงกลาโหม

d
360/2544 หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กรุงเทพมหานคร

d
363/2544 คำสั่งประธานสภาเทศบาลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม

กระทรวงมหาดไทย

d
389/2544

การสอบสวนความผิดทางวินัยพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย  

การรถไฟแห่งประเทศไทย

d
523/2544

วันใช้บังคับและการนับระยะเวลาตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 

กรมการค้าต่างประเทศ

d
625/2544 เทศบาลเมืองพิจิตรหารือหารต่ออายุสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน

เทศบาลเมืองพิจิตร

d
643/2544 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

กรมศุลกากร

d
672/2544 กรมที่ดินขอหารือว่าการจำหน่าย ส.ค. 1 เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่

กรมที่ดิน

d

ปี พ.ศ. 2545

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
97/2545 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
d
266/2545 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอหารือเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

d
294/2545 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

กระทรวงมหาดไทย

d
295/2545 กรณีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

d
494/2545 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

d
495/2545 การเพิกถอนคำสั่งให้รับบำนาญกรณีที่มีคำสั่งให้ไล่ออกข้าราชการภายหลังจากที่ผู้นั้นเกษียณอายุราชการและได้ใช้สิทธิรับบำนาญไปแล้ว 

กระทรวงศึกษาธิการ

d
514/2545 กรมการศึกษานอกโรงเรียนหารือปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

d
616/2545 การเพิกถอนคำสั่งถอนสัญชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d
624/2545 การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย

d
638/2545

การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู

d
648/2545 ความสมบูรณ์ของหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งออกตามคำขอที่ไม่ได้มี  การประทับตราสำคัญของบริษัทที่ถูกต้อง

กรมทะเบียนการค้า

d
684/2545 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งสิทธิฟ้องคดีปกครอง

กรมการค้าภายใน

d

721/2545

กระทรวงมหาดไทยขอหารือกรณีเทศบาลเมืองสระบุรีไม่ส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

กระทรวงมหาดไทย

d

721วิ1/2545

กระทรวงมหาดไทยขอหารือกรณีเทศบาลเมืองสระบุรีไม่ส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
กระทรวงมหาดไทย d

ปี พ.ศ. 2546

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
335/2546

การดำเนินการของผู้มีอำนาจในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนหรือ  บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตน

สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

d
382/2546 ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรณีการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2)

กระทรวงอุตสาหกรรม

d
400/2546 ความสมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กรณีที่มีการแก้ไขกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

d
465/2546 การนับระยะเวลาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กระทรวงมหาดไทย

d
484/2546 การพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครอง : กรณีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์  ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530    

กระทรวงคมนาคม

d
503/2546 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติแร่ 2510 (กรณีการต่ออายุประทานบัตรโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ต่ออายุ ซึ่งไม่ต่อเนื่องกับวันสิ้นอายุประทานบัตรเดิม)  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

d
644/2546

หารือการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีนางสาวเซียม แฟมไธสง) 

กรุงเทพมหานคร

d
655/2546

วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

d
719/2546 แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง : กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

d
827/2546 การพิจารณาอุทธรณ์ อ.ก.ค. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  ข้าราชการครูและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

d
836/2546 การขอยกเว้นไม่นำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้กับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d

ปี พ.ศ. 2547

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
165/2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง  ไม่เป็นกลาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

d
204/2547 อำนาจการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ : กรณีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
d
239/2547 ารกำหนดเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยและ  ในการออกใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

d
258/2547 การลงมติของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรรมการ  ที่ถูกคัดค้าน

สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี

d
343/2547 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  ทางปกครอง พ.ศ. 2539

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

d
344/2547 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของกรุงเทพมหานครที่ให้รื้อถอนอาคารออกจากที่สาธารณะ

กรุงเทพมหานคร

d
352/2547

อำนาจออกคำสั่งให้พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

d
465/2547

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

กรมควบคุมมลพิษ

d
554/2547 คำสั่งเพิ่มโทษที่ไม่ได้จัดให้มีเหตุผลประกอบคำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

d
793/2547 การใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  : กรณี  ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาการอุทธรณ์แต่ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

d
844/2547 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : กรณีเจ้าหน้าที่  ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของคู่กรณีไว้พิจารณา

กรมที่ดิน

d
1006/2547 การออกประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง

กระทรวงการคลัง

d
1040/2547 การขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 พ.ศ. 2539 ในขณะที่คำสั่งทางปกครองนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

จังหวัดสุโขทัย

d
1065/2547 สิทธิในการนำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนเพื่อถอดถอนคณาจารย์
ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

d

ปี พ.ศ. 2548

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
51/2548 ปัญหาข้อกฎหมายตามร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับ  สำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 พ.ศ......   d
270/2548 การอุทธรณ์การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรตามมาตร 12 แห่งประมวลรัษฎากร

กรมสรรพากร

d
276/2548 ข้อยกเว้นตามมาตรา 4 (7) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กรมพระธรรมนูญ

d
344/2548 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

d
345/2548 การนับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : กรณีที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์

กรมที่ดิน

d
401/2548 ข้อหารือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการอายัดที่ดินตามมาตรา 83  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

d
413/2548 การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหาร  กำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 1

คณะกรรมการมาตรการ
พัฒนาและบริหารกำลังคน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

d
471/2548 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอหารือเกี่ยวกับความมีผลของคำสั่งให้พนักงาน  พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

d
475/2548 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษปฏิบัติตามมาตรา 70 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กรมควบคุมมลพิษ

d
482/2548 การอุทธรณ์ของผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

d
590/2548       
การคืนค่าแสตมป์ยาสูบของกรมสรรพาสามิต

กรมสรรพสามิต

d
705/2548

การอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอางเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

d
706/2548 การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนยางภายหลังจากที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

d
736/2548

การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

d
778/2548 การเพิกถอนการประเมินภาษีและการขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่ในกรณีที่เรื่องอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือของศาล หรือในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว
กรมสรรพากร d
785/2548 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ : กรณีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

d
786/2548 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่สิ้นอายุแล้วและมีการยื่นคำขอ  ต่ออายุใบอนุญาต

กรมการขนส่งทางบก

d

ปี พ.ศ. 2549

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
75/2549 การแก้ไขข้อบกพร่องของคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้ดำเนินการไปโดยไม่ได้รับฟังคู่กรณีก่อนออกคำสั่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d
94-95/2549

แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

d
111/2549 การดำเนินการทางด้านจริยธรรมกับสมาชิกแพทยสภาผู้ถูกร้องเรียนซึ่งเสียชีวิตในระหว่าง  การสอบข้อเท็จจริง

กระทรวงสาธารณสุข

d
192/2549 การรับฟังข้อเท็จจริง คำโต้แย้ง และพยานหลักฐานจากคู่กรณีก่อนมีคำสั่งทางปกครองและ  การระบุเหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง (กรณีกรมป่าไม้)

กรมป่าไม้

d
210/2549 การออกคำสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและคำสั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

d
211/2549 การมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

สำนักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์

d
267/2549 ระยะเวลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อบังคับตามคำสั่งเรียกให้ชำระเงินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

กรมการประกันภัย

d
509/2549 สถานะทางกฎหมายของประกาศกรุงเทพมหานคร ยกเลิกตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกตามในมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

กรมการปกครอง

d
604/2549 การเพิกถอนวุฒิการศึกษาในกรณีการดำเนินการเทียบโอนผลการศึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

d
636/2549

ความชอบด้วยกฎหมายของการประชุม อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ในคราวประชุมที่ไม่ได้แจ้งนัดประชุมกรรมการครบทุกคน 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

d

ปี พ.ศ. 2550

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
76/2550 การแจ้งสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัย

สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

d
212/2550 การเพิกถอนระเบียบตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด : กรณีระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

d
213/2550 การขยายระยะเวลาอุทธรณ์และการรับอุทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณา : กรณีการอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

d
366/2550

การคัดค้านผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

d
443/2550 วิธีปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และทรัพย์สินเงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ภายใต้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

d
552/2550 อำนาจดูแลรักษาถนนสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

d
631/2550 ความเป็นกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง : กรณี  ประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทที่จะยื่นข้อเสนอ  

กระทรวงพลังงาน

d
667/2550 การพิจารณารับอุทธรณ์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กระทรวงคมนาคม

d
795/2550 การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ  ของรัฐ พ.ศ. 2535

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

d
806/2550 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีผู้ทำคำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีอากรและคำสั่งเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

d

ปี พ.ศ. 2551

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
173/2551 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กับทรัพย์สินที่มีทะเบียน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

d
180/2551 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

d
237/2551 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของนายกเทศมนตรีตำบลเขาสมิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานเทศบาลตำบล
เขาสมิง

d
319/2551 ผลของการถอนอุทธรณ์เมื่อกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นลง : กรณีการถอนอุทธรณ์
ผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
459/2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

d
483/2551 การคัดค้านผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

d
524/2551 การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเพิกถอนประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
602/2551 สถานะของหนังสือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและประกาศหนังสือพิมพ์รายวันที่เรียกให้ประชาชนที่ได้รับค่าขนย้ายคืนเงินให้แก่ทางราชการ กรมชลประทาน d
673/2551 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินที่อยู่ต่างพื้นที่ และความคุ้มครอง
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
กรมบัญชีกลาง d
685/2551 การเรียกคืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดของข้าราชการพลเรือนกรณีศาลปกครองสูงสุด
เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลัง 
กรมบัญชีกลาง d
690/2551 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนอกเขตกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

d
694/2551 การกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กรมป่าไม้

d
704/2551 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

กรมการปกครอง

d
735/2551 การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการทหารที่พ้นจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ
และมีสิทธิรับบำนาญ

สำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม

d
736/2551 ผลของคำสั่งและคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น : กรณีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและคำพิพากษาเพิกถอนข้อบัญญัติดังกล่าว

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
772/2551 หารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(กรณีคำสั่งอนุมัติให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนของอธิบดีกรมป่าไม้ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง)

กรมป่าไม้

d
778/2551 การออกประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกซึ่งลงนาม
โดยผู้ที่ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง

d
798/2551 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(กรณีผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแจ้งผลการขอให้พิจารณาใหม่)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

d

ปี พ.ศ. 2552

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
143/2552

ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

d
150/2552 การขอให้พิจารณาใหม่ : กรณีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กระทรวงคมนาคม

d
163/2552 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

d
210/2552 การพิจารณาตัดรายชื่อผู้เสนอราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

d
268/2552 ผลใช้บังคับของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.))
ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรมป่าไม้

d
553/2552 การออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

d
594/2552 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีข้าราชการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกคืนเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่เบิกไปโดยไม่มีสิทธิ

กระทรวงพลังงาน

d
660/2552 การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินของวัดกลาง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

d
829/2552 การพิจารณาอนุญาตให้ทำทางเชื่อมในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกโครงการหมู่บ้านจัดสรร

กรมทางหลวง

d
842/2552 การแจ้งยกเลิกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร และการแจ้งสั่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด

กรมสรรพากร

d

ปี พ.ศ. 2553

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
5/2553 การอนุมัติย้อนหลังให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

d
43/2553 การใช้อำนาจของกรมสรรพากรในการอายัดเงินหลักประกันสัญญา

กรมทางหลวง

d
77/2553 การเรียกคืนเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่พนักงานเทศบาลได้รับไปในระหว่างการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
98/2553

การเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค 6

d
175/2553 การประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

d
176/2553 การพิจารณายึดหลักประกันซอง

กรมทางหลวง

d
252/2553 การดำเนินการของคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

d
270/2553 การร้องทุกข์คำสั่งกรมศุลกากรในการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมศุลกากร
เข้าประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

กรมศุลกากร

d
324/2553

ผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของเมืองพัทยา 

เมืองพัทยา

d
404/2553 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของอัยการสูงสุด

กระทรวงยุติธรรม

d
491/2553 การกำหนดลักษณะการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

d

ปี พ.ศ. 2554

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
14/2554 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(กรณีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
36/2554 การใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการต่างประเทศ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สระยายโสม

d
258/2554 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

d
260/2554 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งผู้อำนวยการทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

กรมทางหลวงชนบท

d
478/2554 วันรับแจ้งคำสั่งทางปกครองและการนับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์

จังหวัดอ่างทอง

d
727/2554

การเป็นคู่กรณีและการคัดค้านคณะกรรมการประเมินผลงานทั้งคณะ 

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

d
815/2554 ผู้มีอำนาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ออกคำสั่งทางปกครองแทนเทศบาลนครอุดรธานี)

จังหวัดอุดรธานี

d
898/2554 การแต่งตั้งบุคคลที่เสียชีวิตแล้วเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ.

d
1030/2554

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d

ปี พ.ศ. 2555

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
70/2555

การมอบอำนาจในการดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

กรมบังคับคดี

d
178/2555 การขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

สำนักงานประกันสังคม

d
179/2555

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร d
449/2555 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีอนุโลมให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับพนักงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก

d
566/2555 การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ : กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

สำนักงาน ก.ค.ศ.

d
799/2555 การทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง : กรณีคำสั่งปลดออกจากราชการ

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

d
835/2555 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กับการลาออกจากกรรมการตรวจรับพัสดุ  : กรณีสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

d
1127/2555 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530

กระทรวงคมนาคม

d
1280/2555 การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดยกเว้นไม่นำบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินงานตามกฎหมายบางฉบับ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

d
1296/2555

การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
1436/2555 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งตามมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เทศบาลนครภูเก็ต

d
1460/2555 การเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) d
1539/2555 การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กรมควบคุมมลพิษ

d

ปี พ.ศ. 2556

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
51/2556 การเพิกถอนทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรมการปกครอง

d
188/2556 เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

d
317/2556 ผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีจ่ายเงินค่าจ้างในโครงการจ้างที่ปรึกษา
โครงการวิจัยนิวเคลียร์องค์รักษ์โดยไม่ได้รับผลงานครบถ้วน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

d
331/2556 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ : กรณีคำสั่งแต่งตั่งข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

d
346/2556 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (กรณีผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา) กรมเจ้าท่า d
681/2556 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดเวลาสำหรับการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา 33
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จังหวัดนราธิวาส d
748/2556 สถานะทางกฎหมายของหนังสือแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน
ออกจากเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามมาตรา 13 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
กรมชลประทาน d
877/2556 การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้จ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและการเรียกคืนเงิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย : กรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
d
1385/2556 การเรียกคืนเงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลซึ่งพ้นจากการเป็นสมาชิก
สภาพัฒนาการเมือง
สำนักงาน
สภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้า
d
1386/2556 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
d

ปี พ.ศ. 2557

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
67/2557

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ที่สาธารณประโยชน์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

d
569/2557 สถานภาพนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา : กรณีบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนายกสมาคมฯ ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

มหาวิทยาลัยบูรพา

d
606/2557 การมีคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ : กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการผู้บรรจุไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่ายังเป็นผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่หรือไม่

กรมสรรพสามิต

d
761/2557 ผลบังคับใช้ของประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ
กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกบางรายทุจริต 

กรมการปกครอง

d
881/2557 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

d
924/2557

การแต่งตั้งประมงอำเภอเป็นกรรมการในคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

กรมประมง

d
1308/2557 การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง : กรณีผู้ออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความรับผิดทางละเมิดมิใช่ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d
1310/2557 การทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง : กรณีกรมสรรพสามิตออกประกาศกำหนด
มูลค่าเครื่องดื่มเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี 

กรมสรรพสามิต

d
1311/2557

การเพิกถอนการจดทะเบียนสมรถที่เกิดจากการกระทำทุจริตทางการจดทะเบียนครอบครัว

กรมการปกครอง

d
1312/2557 การเพิกถอนการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
d

ปี พ.ศ. 2558

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
97/2558 การเรียกคืนเงินเดือนที่ได้รับไปในระหว่างการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

d
784/2558

การระบุระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลในคำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามประมวลรัษฎากร

กรมสรรพากร

d
1076/2558 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองภายหลังที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเรียกให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคดียังไม่ถึงที่สุด

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
1136/2558 ผลบังคับใช้ของคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้านทั้งที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย : กรณี
กรมทรัพยากรน้ำ 

กรมทรัพยากรน้ำ

d
1182/2558 การเป็นเจ้าของสิทธิและการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสิทธิในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

d
1183/2558 การเพิกถอนการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
1474/2558 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่อยู่ในสถาบันการเงิน
ของผู้กระทำละเมิด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d
1476/2558 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยประธานรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

d
1545/2558 การออกคำสั่งทางปกครองของแพทยสภาในคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หรือไม่

แพทยสภา

d
2054/2558 การอุทธรณ์คำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d

ปี พ.ศ. 2559

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
101/2559 เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางกรณีการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

d
1007/2559 การเรียกเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านคืนภายหลังพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

d
1034/2559 การเพิกถอนคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

d
1289/2559 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สิน (กรณีผู้กำกับดูแลเป็นผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน แทนผู้บริหารท้องถิ่นที่กระทำละเมิด)

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
1400/2559 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ซึ่งมีส่วนได้เสีย และการนับระยะเวลาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง : กรณี
เทศบาลนครอุดรธานี

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
1433/2559 ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความผิดและโทษทางวินัยในกรณีที่อธิการบดีมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

d
1581/2559 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ : กรณี
การประปานครหลวง

การประปานครหลวง

d
1720/2559 การดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรศัพท์ระบบอนาล๊อคสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2  

กรมประชาสัมพันธ์

d
1844/2559

การเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการในกรณีที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง 

กรมพลศึกษา

d

ปี พ.ศ. 2560

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
241/2560

อำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

d
253/2560 แนวทางการแก้ไขคำสั่งของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานให้ถูกต้องกรณีคำสั่งเลื่อนข้าราชการ

กระทรวงพลังงาน

d
377/2560 ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ : กรณี
กรรมการฝ่ายลูกจ้างเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

d
381/2560

เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางเกี่ยวกับกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

d
506/2560 ปัญหาการเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการ
สำหรับหลักสูตรที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้มีคำสั่งอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมและเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายจากทางราชการ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชการธานี

d
787/2560 การนับระยะเวลาตามมาตรา 64 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีการขอใช้สิทธิขอคืนเงินในโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก

กรมสรรพสามิต

d
1096/2560 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 : กรณีหลักสูตรกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรอง

สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

d
1097/2560 การคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

d
1255/2560

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกีฬามวยที่ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการกีฬามวย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

d
1403/2560 การเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับไป
ในระหว่างดำรงตำแหน่งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

d
1569/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d

ปี พ.ศ. 2561

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
9/2561

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ออกคำสั่ง
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

d
143/2561 การอนุมติการจัดการประชุมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

d
271/2561 การนำแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใช้ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่และการขอให้พิจารณาใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

d
621/2561

คำสั่งระงับการประกอบกิจการสถานพยาบาลในอาคารที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

d
661/2561 การเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

d
728/2561 การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไปแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

d
977/2561  การอุทธรณ์หนังสือรับรองเพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

d
1014/2561

การเรียกเงินค่าทดแทนคืนจากการเลิกสัญญาพนักงานราชการเพราะเหตุใช้วุฒิการศึกษาปลอม 

กรมป่าไม้

d
1018/2561 การออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน

กรมที่ดิน

d
1351/2561 การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบุคคลซึ่งถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลกรณีทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

d
1360/2561

การวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในเรื่องที่ตนเอง
อาจต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามผลการสอบสวน

จังหวัดชุมพร

d
1544/2561 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น

d
1698/2561 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ทรัพย์สินที่ถูกย้ายถ่ายเทเพื่อมิให้หน่วยงานของรัฐ
ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ d

ปี พ.ศ. 2562

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
132/2562 เหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง กรณีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

d
323/2562 การนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปใช้บังคับกับการเพิกถอน
ใบอนุญาตนำเข้าเศษพลาสติกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

d
402/2562 มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าไม่นำส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

d
488/2562

สถานะและการมีผลใช้บังคับของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560

กรมสรรพากร

d
685/2562

ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

d
725/2562

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในระหว่างที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยางซ้าย

d
996/2562

ระยะเวลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าตำหนัก

d
1125/2562

การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินที่ยังไม่เป็นที่สุด

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

d
1459/2562

สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้บังคับต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง

ธนาคารออมสิน

d
xxx/2562

xxx

xxx

d
xxx/2562

xxx

xxx

d