ความเห็นของคณะกรรมการ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550

2541 || 2542 || 2543 || 2544 || 2545 || 2546 || 2547 || 2548 || 2549 || 2550

ปี พ.ศ. 2541

เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
205/2541 การสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนได้หรือไม่

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

280/2541 การอุทธรณ์คำสั่งพักหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กรมการปกครอง

419/2541 การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

531/2541 คำเตือนของพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ 77 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

537/2541 หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

538/2541 ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม

781/2541 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ยื่นคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปี พ.ศ. 2542

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
98/2542 ข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สั่งให้กำนันตำบลอุดมธัญญาพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลอุดมธัญญ)

กรมการปกครอง

415/2542 การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ฮาลาล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

550/2542 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยพนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

551/2542 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2543

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
13/2543 การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สำนักนายกรัฐมนตรี

182/2543 การเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครอง (กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน ของบริษัทยูเนี่ยนเพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

กระทรวงอุตสาหกรรม

192/2543 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซของบริษัทแก๊สซัพพลายส์ จำกัด

กระทรวงมหาดไทย

194/2543 การเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

389/2543 การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

514/2543 คำสั่งเพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนสินเชื่อ แก่ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ปีงบประมาณ 2539

กรมการค้าภายใน

645/2543 แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ถูกเวนคืนยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กรุงเทพมหานคร

696/2543 การเพิกถอนใบอนุญาตและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. 2544

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
183/2544 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

องค์การแบตเตอรี่
กระทรวงกลาโหม

360/2544 หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กรุงเทพมหานคร

363/2544 คำสั่งประธานสภาเทศบาลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม

กระทรวงมหาดไทย

389/2544 การสอบสวนความผิดทางวินัยพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

523/2544 วันใช้บังคับและการนับระยะเวลาตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

625/2544 เทศบาลเมืองพิจิตรหารือการต่ออายุสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน

เทศบาลเมืองพิจิตร

643/2544 การอุทธรณ์การประเมินอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

กรมศุลกากร

672/2544 กรมที่ดินขอหารือว่าการจำหน่าย ส.ค. 1 เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่

กรมที่ดิน

ปี พ.ศ. 2545

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
97/2545 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
266/2545 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอหารือเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

294/2545 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

กระทรวงมหาดไทย

295/2545 กรณีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

494/2545 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

495/2545 การเพิกถอนคำสั่งให้รับบำนาญกรณีที่มีคำสั่งให้ไล่ออกข้าราชการภายหลังจากที่ผู้นั้นเกษียณอายุราชการและได้ใช้สิทธิรับบำนาญไปแล้ว

กระทรวงศึกษาธิการ

514/2545 กรมการศึกษานอกโรงเรียนหารือปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

616/2545 การเพิกถอนคำสั่งถอนสัญชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

624/2545 การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย

638/2545 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู

648/2545 ความสมบูรณ์ของหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งออกตามคำขอที่ไม่ได้มี การประทับตราสำคัญของบริษัทที่ถูกต้อง

กรมทะเบียนการค้า

684/2545 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งสิทธิฟ้องคดีปกครอง

กรมการค้าภายใน

721/2545

กระทรวงมหาดไทยขอหารือกรณีเทศบาลเมืองสระบุรีไม่ส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

กระทรวงมหาดไทย

721วิ1/2545

กระทรวงมหาดไทยขอหารือกรณีเทศบาลเมืองสระบุรีไม่ส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. 2546

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
335/2546 การดำเนินการของผู้มีอำนาจในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตน

สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

382/2546 ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรณีการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2)

กระทรวงอุตสาหกรรม

400/2546 ความสมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีที่มีการแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

465/2546 การนับระยะเวลาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กระทรวงมหาดไทย

484/2546 การพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครอง : กรณีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กระทรวงคมนาคม

503/2546 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติแร่ 2510 (กรณีการต่ออายุประทานบัตรโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ต่ออายุ ซึ่งไม่ต่อเนื่องกับวันสิ้นอายุประทานบัตรเดิม)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

644/2546 หารือการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีนางสาวเซียม แฟมไธสง)

กรุงเทพมหานคร

655/2546 วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

719/2546 แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง : กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

827/2546 การพิจารณาอุทธรณ์ อ.ก.ค. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

836/2546 การขอยกเว้นไม่นำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้กับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2547

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
165/2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง ไม่เป็นกลาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

204/2547 อำนาจการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ : กรณีสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ
239/2547 การกำหนดเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยและ ในการออกใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

258/2547 การลงมติของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรรมการ ที่ถูกคัดค้าน

สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี

343/2547 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

344/2547 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของกรุงเทพมหานครที่ให้รื้อถอนอาคารออกจากที่สาธารณะ

กรุงเทพมหานคร

352/2547 อำนาจออกคำสั่งให้พนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

465/2547 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

 

กรมควบคุมมลพิษ

554/2547 คำสั่งเพิ่มโทษที่ไม่ได้จัดให้มีเหตุผลประกอบคำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

793/2547 การใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : กรณี ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาการอุทธรณ์แต่ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

844/2547 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : กรณีเจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของคู่กรณีไว้พิจารณา

กรมที่ดิน

1006/2547 การออกประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง

กระทรวงการคลัง

1040/2547 การขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ในขณะที่คำสั่งทางปกครองนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

จังหวัดสุโขทัย

1065/2547 สิทธิในการนำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนเพื่อถอดถอนคณาจารย์
ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ปี พ.ศ. 2548

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
51/2548 ปัญหาข้อกฎหมายตามร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับ สำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 พ.ศ......  
270/2548 การอุทธรณ์การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรตามมาตร 12 แห่งประมวลรัษฎากร

กรมสรรพากร

276/2548 ข้อยกเว้นตามมาตรา 4 (7) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กรมพระธรรมนูญ

344/2548 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

345/2548 การนับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : กรณีที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์

กรมที่ดิน

401/2548 ข้อหารือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการอายัดที่ดินตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

413/2548 การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหาร กำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 1

คณะกรรมการมาตรการ
พัฒนาและบริหารกำลังคน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

471/2548 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอหารือเกี่ยวกับความมีผลของคำสั่งให้พนักงาน พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

475/2548 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษปฏิบัติตามมาตรา 70 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กรมควบคุมมลพิษ

482/2548 การอุทธรณ์ของผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

590/2548
การคืนค่าแสตมป์ยาสูบของกรมสรรพาสามิต

กรมสรรพสามิต

705/2548 การอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอางเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

706/2548 การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนยางภายหลังจากที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

736/2548 การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

778/2548 การเพิกถอนการประเมินภาษีและการขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่ในกรณีที่เรื่องอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือของศาล หรือในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว
กรมสรรพากร
785/2548 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ : กรณีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

786/2548 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่สิ้นอายุแล้วและมีการยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาต

กรมการขนส่งทางบก

ปี พ.ศ. 2549

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
75/2549 การแก้ไขข้อบกพร่องของคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการไปโดยไม่ได้รับฟังคู่กรณีก่อนออกคำสั่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

94-95/2549

แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

111/2549 การดำเนินการทางด้านจริยธรรมกับสมาชิกแพทยสภาผู้ถูกร้องเรียนซึ่งเสียชีวิตในระหว่าง การสอบข้อเท็จจริง

กระทรวงสาธารณสุข

192/2549 การรับฟังข้อเท็จจริง คำโต้แย้ง และพยานหลักฐานจากคู่กรณีก่อนมีคำสั่งทางปกครองและ การระบุเหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง (กรณีกรมป่าไม้)

กรมป่าไม้

210/2549 การออกคำสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและคำสั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

211/2549 การมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

สำนักงานเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์

267/2549 ระยะเวลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อบังคับตามคำสั่งเรียกให้ชำระเงินตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

กรมการประกันภัย

509/2549 สถานะทางกฎหมายของประกาศกรุงเทพมหานคร ยกเลิกตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกตามความในมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

กรมการปกครอง

604/2549 การเพิกถอนวุฒิการศึกษาในกรณีการดำเนินการเทียบโอนผลการศึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

636/2549 ความชอบด้วยกฎหมายของการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในคราวประชุมที่ไม่ได้แจ้งนัดประชุมกรรมการครบทุกคน

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550

กลับสู่ด้านบน
เรื่องเสร็จเลขที่ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน รายละเอียด
76/2550 การแจ้งสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัย

สำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

212/2550 การเพิกถอนระเบียบตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด : กรณีระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

213/2550 การขยายระยะเวลาอุทธรณ์และการรับอุทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณา : กรณีการอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

366/2550 การคัดค้านผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

443/2550 วิธีปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และทรัพย์สินเงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ภายใต้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

552/2550 อำนาจดูแลรักษาถนนสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

631/2550 ความเป็นกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง : กรณี ประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทที่จะยื่นข้อเสนอ

กระทรวงพลังงาน

667/2550 การพิจารณารับอุทธรณ์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

กระทรวงคมนาคม

795/2550 การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

806/2550 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีผู้ทำคำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีอากรและคำสั่งเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร