ปีงบประมาณ
2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551
งบประมาณ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทงบ เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน d