ลำดับ ชื่อร่าง อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานฯ สถานะ เริ่มรับฟัง
07/05/2562 ร่างพระราชกำหนดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
21/05/2562 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
07/05/2562 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) อยู่ในระหว่างรับฟัง
24/04/2562 ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/03/2562 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/03/2562 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
12/03/2562 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/02/2562 ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
18/02/2562 ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
05/02/2562 ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
05/02/2562 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
29/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
29/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
29/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
29/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทนคมนาคมแห่งชาติ) อยู่ในระหว่างรับฟัง
08/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
08/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
08/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
08/01/2562 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
25/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
25/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
25/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
18/12/2561 พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
18/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
18/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.) อยู่ในระหว่างรับฟัง
04/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
30/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
04/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
04/12/2561 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ..... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
30/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
26/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
24/11/2561 ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
16/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) อยู่ในระหว่างรับฟัง
16/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
10/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
10/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
02/10/2561 ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
18/09/2561 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
13/09/2561 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) อยู่ในระหว่างรับฟัง
11/09/2561 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐาน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
07/09/2561 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
10/07/2561 ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
10/07/2561 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
22/05/2561 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
06/03/2561 ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
13/02/2561 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายายของนายกี สุบินยัง พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
13/02/2561 ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
21/11/2560 ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
17/10/2560 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
17/10/2560 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ) อยู่ในระหว่างรับฟัง
04/04/2560 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
24/01/2560 ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
27/12/2559 พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
08/11/2559 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
23/08/2559 ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง
23/08/2559 ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง